English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 611 Skutvik
(Objekt Id: 12898)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512674 m. Nord: 7545399 m.
Lengdegrad: 15.3034900 Breddegrad: 68.0224640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Polert plate Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Serisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert flate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Også på sørsiden av Vestfjorden finnes mindre områder med monzonittiske Lofotbergarter. Det er blant annet i Skutvik-området, i Skardvika i Nordkil-området og på Brunvær utenfor Engeløya i Steigen. Monzonitten i Skutvik er svært lik den som forekommer i Lødingen Vestbygd som har vært utnyttet i ca. 80 år (Lindahl 2011). Fargen på steinen ved Skutvik er svært homogen ut fra de prøvene som er tatt over et stort område (Lindahl 1998a). Monzonitten er mørk med et svakt grønnlig skjær. Den er massiv og lite oppsprukket i et knausete landskap med flere alternative angrepspunkter for drift. En del av gabbroen nord for feltet med monzonitt er ganske mørk, lokalt svart, men den er for oppsprukket for uttak av storblokk. Den kan lokalt brukes til småblokk for gravstein. Gabbroen er testet for pukk og gir høy kvalitet pukk (Stokke 1987). Fra den ganske omfattende prøvetakingen som er gjort av monzonitten ved Skutvik er det produsert flis og plater som er brukt til markedsføring av steinen. Vurdering Monzonitten i Skutvik er en utmerket stein teknisk sett og har de samme gode egenskapene som Arctic Black fra Annfinnslett. Forholdene for drift ligger godt til rette og området vil kunne erstatte en eventuell etterspørsel av steintypen etter at Lødingen Steinindustri AS har trappet ned sin drift. Monzonitten er et utmerket produkt for gravstein, benkeplater og flis, med teknisk meget gode egenskaper. Fargetonen i steinen er homogen over hele feltet. Markedsprisen på monzonitten vil imidlertid ligge relativt lavt. Mineralogi Hovedmineralene i monzonitten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptret biotitt, jernoksyder, kvarts, serisitt og granat. Aksessorisk finnes kloritt, apatitt, amfibol.
Historikk
NGU har tatt en serie småblokk for å undersøke homogeniteten først og fremst i monzonittens fargetone (Lindahl 1998a). Lødingen Stenindustri AS har tatt ut større blokk for å vurdere steinen nærmere (Nilsen 2004). Fra dette siste uttaket er det framstilt både plater og flis. Det er utformet et prospekt for området med monzonitt på engelsk (Lindahl 2005b), og det er gjort innledende markedsundersøkelser for steintypen (Nilsen 2005).
Beliggenhet
Til Skutvik kommer en med å ta av fra E6 på Ulsvåg på skiltet Rv. 81 mot Skutvik. Forekomstområdet med monzonitt ligger NV for tettstedet Skutvik langs Økssundet. Det er en kjørbar vei på ca. 1 km til et oppdrettsanlegg og videre går det en smal 2 km lang skogsvei mot Utåker, en gammel gård. Monzonittens utstrekning fra Skutvuk og nordover er ca. 2,5 km, hvoretter den mot nord går over i en gabbro.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Monzonitt"
Foto nr. 2 viser "Monzonitt"
Foto nr. 3 viser "Monzonitt"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stokke, John Anders , 1987
Kartlegging og undersøkelse av gabbroforekomst ved Skutvik med tanke på produksjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.87.056;18 sider
Abstrakt:
Etter henvendelse fra Hamarøy kommune er bergartene i et område ved Skutvik undersøkt med tanke på pukkproduksjon. Det ble tatt prøver for å undersøke bergartenes mekaniske egenskaper og mineralske sammensetning. Laboratorieundersøkelsene har bestått i tynnslipanalyse og bestemmelse av bergartenes abrasjons-, sprøhets- og flisighetsverdier. Undersøkelsene viser at gabbroen i den nordlige delen av det undersøkte området har så høyt abrasjonstall at den ikke er egnet til høyverdige vegformål. NGU anbefaler ikke at det etableres et pukkverk basert på denne steinkvaliteten. Monzonittforekomsten i den sydlige delen av det undersøkte området er ikke egnet for pukkproduksjon.

Ulvik, Arnhild , 1998
Pukkundersøkelser ved Skutvik, Hamarøy kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.076;23 sider
Abstrakt:
På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en gabbroforekomst ved Skutvik i Hamarøy kommune. To prøver fra samme lokalitet er testet med fall- prøven, abrasjon, kulemølle og Los Angelesmetoden. Analyseresultatene vurderes opp mot gjeldende kvalitetskrav og anbefalinger innen veg- og betongformål. Resultatene viser at den ene prøven er noe bedre egnet til pukkfremstilling enn den andre. Den beste prøven viser middels gode styrkemessige og abrasive egenskaper. Etter norske forhold tilfredstiller materialet kravet til vegdekker for middels trafikkerte veger med årsdøgntrafikk, ÅDT, inntil 5000 kjøretøyer. Materialet er også egnet som tilslag i betong og til bære- og forsterkningslag. I forhold til trafikkbelastningen i området, viser det undersøkte materialet seg å være egnet til alle bruksformål innen veg og betong lokalt. Imidlertid bør det foretas en mer detaljert geologisk kartlegging med ytterligere prøvetaking for å avdekke eventuelle variasjoner i bergartskvaliteten før et eventuelt pukkuttak finner sted.

Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik

Lindahl, Ingvar , 2010
Undersøkelsene av Skutvik monzonitt som bygningstein - statusrapport. Hamarøy kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2010.060;28 s. sider
Abstrakt:
Eksisterende informasjon i form av diverse notater om undersøkelsene som er gjort av monzonitten ved Skutvik for bruk som bygningstein er samlet i en NGU-rapport slik at den er lett tilgjengelig. Dette er notater og mer uformelle rapporter som er skrevet i forbindelse med arbeider av NGU med delfinansiering av Salten Regionråd (Salten Mineral), Nordland Fylkeskommune (Nordland Mineral) og Hamarøy kommune. Det lett tilgjengelige rapportmaterialet er kun listet opp. Sarnmenstillingen er gjort etter oppfordring av Kommunemineral AS som ønsker å markedsføre informasjon om monzonitten ved Skutvik for mulige interessenter som ønsker å utnytte bergarten.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24092 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Mangeritt
24491 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt (3 prøver)
24492 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt, grovkornet og mørk
24493 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt, grovkornet og mørk
24494 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt, grovkornet og mørk
24495 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt, grovkornet og mørk
24496 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Monzonitt, grovkornet og mørk. 2 prøver


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse