Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 617 Skaret
(Object Id: 13113)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Beiardalen (2028-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 492933 m. North: 7419596 m.
Longitude: 14.8386230 Latitude: 66.8942090
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 15.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Beiarngabbro Classification: Colour: Dark green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Gabbro Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
I området Skaret–Tollådal opptrer flere kropper med ultramafiske og gabbroide bergarter, hvor pyroksenitten på Skaret er en av disse. Intrusivene ligger i kaledonske skifre, marmor og amfibolitt. Bergarten er mørk, nesten sort, med et svakt grønnlig skjær. Størstedelen av pyroksenitten er grovkornet, men det finnes også undersordnet en mer finkornet variant som opptrer i randsonen av kroppen med pyroksenitt langs ryggen mot nord (Lindahl 2001a). Pyroksenitten har i deler av utgående forvitring den øverste meteren. I bergarten er det noen hvite striper av feltspatt som kan være vanskelig å unngå. Pyroksenitten tar god polering og er såpass bløt at den kan produseres som flis på marmorlinje. På saget, slipt og hugget flate får pyroksenitten et vakkert spill med mye interne reflekser i pyroksen. Denne effekten er mindre tydelig på polert flate. E. Lund (1992) har også beskrevet en gabbro like ved brua over Tollåga i Tollådalen. Noe pyroksenitt fra Skaret er brukt til klippfisktorget og uteanlegg på Inndyr i Gildeskål sammen med granitt fra Evjen. Pyroksenitten fra Skaret er en litt spesiell steintype med sine interne reflekser i pyroksen. Dette gjør at steinen, spesielt som råhogd eller saget og slipt, får et spesielt utseende med mange interne reflekser. Grovknust festet til betong vil den også kunne gi et utseende som ligner en stjernehimmel. Pyroksenitten har uønskede 2 – 3 mm tykke gjennomgående striper med feltspatt. De kan unngås ved drift men gjøre at skrotprosenten blir høy. Steinen har et potensiale for drift og reservene er meget store (Lindahl 2001b). Dette er en framtidig ressurs og bør følges opp. Mineralogi Pyroksenitten er massiv og grovkornet med pyroksen som det totalt dominerende mineral. I matriksen mellom pyroksen-krystallene sitter litt feltspatt og magnetitt. En del av pyroksenkrystallenne har begynnende omvandling til hornblende.
Historic
Falck-Muus & Neuman (1960) har presentert interessante bergarter for Granittkommisjonen og blant dem en pyroksenitt i Beiarn. Dette kan være pyroksenitten fra Skaret. Det ble tatt ut blokk veiskjæring i regi av Nordlandsprogrammet i 1995. Storblokk av grovkornet pyroksenitt ble tatt ut av Evjen Granitt AS i 1999, med produksjon av flis og større plater. Forekomsten er kartlagt (Lindahl 2001a) og det er store reserver langs hele åsryggen fra veien og mot nord. Det er boret noen diamantborhull for å teste kvaliteten på pyroksenitten og Evjen Granitt AS har tatt ut flere store blokker like etter år 2000 som det er saget plater av og polert hos den gang Ankerske AS på Fauske. Evjen Granitt AS inngikk avtale med grunneieren om uttak av stein på Skaret. Pyroksenitten var enkel å bearbeide og flis kunne produseres på marmorlinja. Steinen tar god polering. Flis fra pyroksenitten gir ingen metallisk klang, men er seig og fliskantene blir skarpe. På saget og hogd flate har den mange interne reflekser.
Location
Pyroksenitten ligger ved veien mellom Tollånes i Beiardalen og Tollådalen. Tollånes ligger langs veien opp Beiardalen som tar av fra Rv. 813 på Storjorda. Skaret ligger 6-7 km fra Tollånes mot Tollådalen. Skaret er det høyeste punktet på denne veien hvor pyroksenitten ligger som en N-S gående rygg.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gjelle, S. , 1980
Beiardalen. Berggrunnskart; Beiardalen; 20281; 1:50 000; trykt i farger; NGU-rapport 1502A (1977)
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Lindahl, Ingvar , 1999
Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i Molid-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.095;25 pages
Abstract:
Det er gjort en vurdering av mulighetene for utnyttelse av mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" er det mest spesielle råstoffet for Beiarn, men det finnes en rekke andre typer stein som kan brukes. Satsing på husflidsprodukter kan skje gjennom 2-3 personer som er samvittighetsfulle og interesserte. Produkter med god design er viktig. En meny for innhold i et informasjonshefte om geologi for kommunen er satt opp. Av ressursundersøkelser er det gjort arbeider med naturstein. Det er kartlagt og valgt ut en lokalitet for uttak av svart pyroksenitt i Skaret i Tollådalen. Det er gitt prospekteringsstøtte til selve uttaket som vil bli rapportert i en egen rapport. Skiferforekomstene i Beiarn er vurdert og den anbefalte diamantboringen som ble anbefalt er gjennomført. 150 meter er boret fordelt på tre hull. Tykke soner av skifer har god spaltbarhet. For den endelige vurdering av forekomstens egnethet til forskjellige formål må det gjøres prøveuttak som må utføres av vante skiferdrivere. Hvit dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein.

Name of Sample point: Skaret
(Object Id: 20490 617,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Beiardalen (2028-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 492449 m. North: 7419600 m.
Longitude: 14.8275930 Latitude: 66.8942330
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):


Information(s) in free text format
Description
NGU gjorde blokkuttak her i 1995. 2 blokker på ca. 200 kg hver ble tatt ut med ca. 100 m mellomrom.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Polert plate"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1839617 Block
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway