English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 003 Kjærringen
(Objekt Id: 1404)
(Sist oppdatert: 09.01.2013)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382945 m. Nord: 7672301 m.
Lengdegrad: 18.0540900 Breddegrad: 69.1356610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1907 - 1912 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Nordiske Grubekompani
1911 - 1911 Prøvetaking
1918 - 1918 Geologi Selskap/Institusjon:Vogt & Vogt
1939 - 1939 Kjerneboring Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1995 - 1995 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 340 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Dyrøydekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-amf.-bio.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :340 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble første gang anmeldt i 1903, og forsøksdrift, bl.a. ved en 20 m lang stoll, var igang fra 1907-12 ved Nordisk Grubekompani. I 1907 ble forekomsten prøvetatt, og det ble gjort anrikningsforsøk ved Metallurgiska Aktiebolaget, Stockholm. Et diamantborhull ble boret ned til 100 meters dyp i 1910. Prøvetaking og analyser fra forekomsten i 1911 og 1918, da også geologiske undersøkelser ved Vogt & Vogt (1918). Nye diamantboringer i 1939 ved A/S Sydvaranger. Vogt & Vogt (1918) skriver: "Malmen ligger med et ganske flatt fall som veksler mellom 5 og 15°. Malmleiet danner en skålformet mulde, og strøket veksler derfor ganske meget, fra ØSØ i den øvre del, til SSV i den nedre. Malmen ligger på oversiden av et mektig kalkdrag, adskilt fra dette ved få meter skifer. Man har et undre mektig og et øvre mindre mektig malmdrag, adskilt med skifer og iallfall delvis ved en kalkstensbenk. Der er foretatt avrøskning og minering i et tverrprofil nær ovenfor landeveien, samt avrøskning uten minering i den nordre del av det hittil kjente leie. I den bratte ås ovenfor landeveien er den nedre malm minst 27 m mektig, så følger 10-15 m skifer og herover den øvre malm, som synes å være mindre mektig enn den nedre malm. I et profil beliggende ca. 400 m fra stranden og i en høyde av 100-125 m.o.h., like ved Gårdselven, er malmen avrenset over en mektighet på omkring 20 m, heri medregnet et par meter glimmerskifer og granatglimmerskifer". De av A/S Sydvaranger utførte boringer i 1939 har vist at man kun har en malmhorisont av betydning, den øvre. Denne har en mektighet som varierer fra 4 til 12 m. Den samlede oppborede strøklengde av øvre malmlag er ca. 500 m, og malmarealet loddrett fallet er på ca. 4000 m2. Gehalten er ca. 23 % total Fe og ca. 16 % magnetisk Fe, og ca. 0.8 % P. Det nedre malmlag, på hvilket stollen og stigorten er drevet, er bare påtruffet i ett hull og med 2.5 m mektighet. Skjerp 2 er en 4 x 3 m2 stor grop (3 m3 tipp) og ligger 50-60 m fra Gårdselven, 100 m.o.h. Blotning i skjerpet viser finkornet kvarts-amfibolskifer med semimassiv magnetittmineralisering (prøve 01). Foliasjon, og retning på mineraliseringen: 90°/30°. Skjerp 1 (60 m.o.h.) er en lang Ø-V-gående røskegrøft. Prøve 02 herfra av fin- til middelskornet amfibolitt med kvartsbånd og semimassiv magnetittmineralisering med noe svovelkis i krystaller mindre enn 1 mm. Herfra og ned til 25 m.o.h. (hovedskjerpet), er det 3 røsker (10 m3 tipp tilsammen). Hovedskjerpet: Sannsynligvis er det her stollen er påsatt - den er nå gjenrast. Prøve 03 herfra av finkornet, kvartsrik, semimassiv magnetittmineralisering. Det er flere store røsker herfra og ned til veien.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hasselbom, A.; Siljestrøm, A.; Medin, H.; Grøndal, G. , 1908
Reports on the Sørreisen and Salangen iron ore deposits, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4172;39 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler de to forekomststedene svært så oversiktlig og greit. Begge forekomstene består av magnetitt som ligger i skifer og kalk. For hvert område beskrives de forskjellige funnpunktene og det gis en mengde kjemiske analyser og resultatene fra oppredningsforsøk. For Sørreisa er det tre ulike rapporter, og en av dem inneholder et flott geologisk kart. Rapporten ser ut til å være del av en offentlig publikasjon.

Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Siljestrøm, A.; Medin, H. , 1908
Rapport over Sørreisen jernforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1146;5 sider
Abstrakt:
Som vanlig gis det en malerisk beskrivelse av beliggenheten. Bergartene består av kalkstein og glimmerskifer og malmen er magnetitt. Det beskrives 7 forekomster og malmen er opptil 30 m bred og kan ett sted følges 600 m (men da er ikke mektigheten 30 m alltid!). Mengden råmalm er anslått til 300 mill tonn. Kjemiske analyser gir følgende gehalter i ca. 30 % Fe, 0,1 - 0,2 % S, ca 1,0 % P. En enkelt prøve inneholdt 40 % Fe.

Torgersen, J.C. , 1925
Beretning om Sørreisen jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1148;10 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler ganske detaljerte beskrivelser av de enkelte forekomster i feltet ( i alt 10 stk) samtidig som det gis analyserverdier for malmen. Malmen synes å innholde ca. 30 - 35 % Fe, svovel - og fosforinnholdet er omkring 0,2 - 0,5 % S og 0,5 - 1,0 % P der dette er analysert. De viktigste forekomstene heter Espenesleiet og Kjerringen. Malmen betår av magnetitt som ligger i glimmerskifer og kalkstein.

Lund, W. H. , 1939
Diamantboringer i Sørreisafeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1229;7 sider
Abstrakt:
Det er boret 8 hull i Espenes-feltet og 4 hull i Kjerring-feltet. Samtlige hull er logget og analysert på Fe og P. I Espenes er mektigheten på magnetitt-malmen fra 10-52 m, i middel 25 m. Gehalten er i middel 23 % Fe (total) og ca 16 % Fe (magnetisk) og ca 0,8 % P. Ved Kjerringa er mektigheten på malmen 4 - 12 m, gehalten er 24 % Fe og 0,8 % P. Rapporten er svært oversiktlig oppsatt med skisser av de forskjellige borhull.

Rasmussen, W. C. J. , 1928
Beretning om Søreisen jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1149;9 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver beliggenhet, generell geologi og deretter de enkelte forekomstene i feltet. Berggrunnen består av en veksling av glimmerskifer og kalkstein med enkelte ganger av granitt og pegmatitt. Jernmalmen beskrives som en magnetitt-kvartshornblendeskifer. Den er som regel sterkt foldet og tektonisert. 14 enkeltforekomster beskrives mer eller mindre detaljert, de fleste har ca 35 % Fe. Til slutt spekuleres det over malmmengde og lønnsomhet og forfatteren ser optimistisk på begge.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0457.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartrik semimassiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1746 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382925 m. Nord: 7672371 m.
Lengdegrad: 18.0535030 Breddegrad: 69.1362790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1 (60 m.o.h.) er en lang Ø-V-gående røskegrøft. Prøve 02 herfra av fin- til middelskornet amfibolitt med kvartsbånd og semimassiv magnetittmineralisering med noe svovelkis i krystaller mindre enn 1 mm. Herfra og ned til 25 m.o.h. (hovedskjerpet), er det 3 røsker (10 m3 tipp tilsammen).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0457.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. amfibolitt med kvartsbånd og semimassiv mt og litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 1747 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382845 m. Nord: 7672551 m.
Lengdegrad: 18.0512750 Breddegrad: 69.1378560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2 er en 4 x 3 m2 stor grop (3 m3 tipp) og ligger 50-60 m fra Gårdselven, 100 m.o.h. Blotning i skjerpet viser finkornet kvarts-amfibolskifer med semimassiv magnetittmineralisering (prøve 01). Foliasjon, og retning på mineraliseringen: 90°/30°.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0457.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsamfibolskifer med semimassiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Dagbrudd
(Objekt Id: 37353 3,03,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382976 m. Nord: 7672369 m.
Lengdegrad: 18.0547730 Breddegrad: 69.1362850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
WP 133 Kjerringen Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Finb†ndet kvarts, granat-hornblende, magnetitt malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Røsk
(Objekt Id: 37354 3,03,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 383025 m. Nord: 7672354 m.
Lengdegrad: 18.0560480 Breddegrad: 69.1361640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
WP 128 Kjerringen Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Kalkglimmerskifer med magnetitt disseminasjon og striper
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Røsk
(Objekt Id: 37355 3,03,02)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 383005 m. Nord: 7672369 m.
Lengdegrad: 18.0555030 Breddegrad: 69.1362890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
WP 129 Kjerringen Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Isoklinalt foldet granat og kvarts b†ndet (1 cm) magntitt malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 003 Kjærringen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0457.01 Fastfjell 15 27 -3 -1 13 .3 2.0
TR0457.02 Fastfjell 36 55 4 7 23 -.3 -2.0
TR0457.03 Fastfjell 8 23 6 -1 8 -.3 -2.0
WP 128 Kjerringen Fastfjell 17 41 3 8 15 1.9
WP 129 Kjerringen Fastfjell 4 9 4 4 5 1.1
WP 133 Kjerringen Fastfjell 8 7 3 4 6 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0457.01 -3.0 -3.0 -5.0 5 -.2 19 -1.00 6 -2
TR0457.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 480 -1.00 -2 -2
TR0457.03 -3.0 -3.0 -5.0 6 .3 398 -1.00 2 -2
WP 128 Kjerringen 0 279 0.20
WP 129 Kjerringen 0 61 0.50
WP 133 Kjerringen 0 74 0.30
------------------
Prøvenr. Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W*
TR0457.01 .16 48 22 177 22.48 3.00 -5.00 -2
TR0457.02 .39 79 52 380 15.45 7.00 -5.00 -2
TR0457.03 .16 40 23 99 25.80 2.00 -5.00 -2
WP 128 Kjerringen 11.70 107 5.60 2.10
WP 129 Kjerringen 2.80 51 1.20 0.40
WP 133 Kjerringen 1.70 60 1.70 0.30
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
TR0457.01 252.0 11.00
TR0457.02 163.0 30.00
TR0457.03 237.0 8.00
WP 128 Kjerringen 36.1 168.4 31.3 138 5.60 0.60 1.40 23.10 48.80
WP 129 Kjerringen 1.2 419.1 25.1 25 2.20 0.10 0.10 8.90 19.20
WP 133 Kjerringen 0.8 309.5 24.0 32 2.90 0.10 0.30 10.30 20.20
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
TR0457.01
TR0457.02
TR0457.03
WP 128 Kjerringen 5.83 24.50 4.86 1.12 5.27 0.84 4.78 1.12 3.30
WP 129 Kjerringen 2.43 11.10 2.26 0.64 2.80 0.51 3.52 0.83 2.65
WP 133 Kjerringen 2.48 12.10 2.38 0.60 3.03 0.52 3.29 0.88 2.64
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* B* Hf*
TR0457.01 -3
TR0457.02 -3
TR0457.03 -3
WP 128 Kjerringen 0.45 2.95 0.49 3.40
WP 129 Kjerringen 0.37 2.56 0.41 0.60
WP 133 Kjerringen 0.35 2.09 0.36 0.50

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
WP 128 Kjerringen Fastfjell 48.80 7.33 0.56 27.33 0.06 4.40 5.83
WP 129 Kjerringen Fastfjell 36.90 1.54 0.14 49.53 0.07 2.07 6.00
WP 133 Kjerringen Fastfjell 32.60 1.80 0.16 53.11 0.05 2.88 5.60
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
WP 128 Kjerringen 1.43 1.35 1.48 0.67 99.00
WP 129 Kjerringen 0.44 0.06 4.13 -1.48 99.00
WP 133 Kjerringen 0.41 0.06 3.59 -1.62 99.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse