English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 004 Lahaugen
(Objekt Id: 1405)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380361 m. Nord: 7672532 m.
Lengdegrad: 17.9888950 Breddegrad: 69.1366070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 110 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Dyrøydekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :110 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er første gang anmeldt i 1903 og røsking foregikk i perioden 1907-12, ikke nøyaktig tidfestet. Vogt & Vogt (1918) skriver: "Her har man en rekke, 5-6 forskjellige, lite mektige malmdrag, som mot sedvane ikke er knyttet til kalksteinsdrag, men som ligger i glimmerskiferen. Et stykke under forekomstene er der dog en ganske mektig kalkstein. I tillegg til 4 tynne, 1-2 m mektige malmdrag, har man Hoveddraget som er fulgt med røsker over omkring 1000 m lengde. Mektigheten i den vestlige del er ca. 7 m med adskillig skifer, i midtpartiet 4 m malm, men også smale malmstriper under den sammenhengende malmmektigheten. Videre mot SØ har man dels 1.5-3 m mektig malm, på enkelte steder endog vesentlig mørk hornblendeskifer nesten uten malm. Fra Lahaugen foreligger der en analyse som viser 26.15 % Fe". Muligens finnes det flere skjerp i området, men disse er funnet og koordinatbestemt: Skjerp 1: 10 m lang, gjengrodd Ø-V-gående røskegrøft. Hovedskjerpet: 30 m lang røskegrøft (1 m3 tipp). Prøve 01 er av semimassiv magnetittmineralisering i amfibolitt herfra. Skjerp 2: 40 m lang, gjengrodd avrøskningsgrøft. Skjerp 3: 2 lange, gjengrodde avrøskningsgrøfter. Skjerp 4: Lang N-S-gående grøft. Skjerp 5: 5 m lang røsk (1 m3 tipp). Prøve 03 av middelskornet amfibolitt med semimassiv magnetittmineralisering. Skjerp 6: Flere avrøskningsgrøfter (1 m3 tipp) på parallelle malmsoner. Prøve 02 herfra av finkornet amfibolskifer med semimassiv magnetitt. Mineraliseringen fortsetter videre mot VNV.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Hasselbom, A.; Siljestrøm, A.; Medin, H.; Grøndal, G. , 1908
Reports on the Sørreisen and Salangen iron ore deposits, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4172;39 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler de to forekomststedene svært så oversiktlig og greit. Begge forekomstene består av magnetitt som ligger i skifer og kalk. For hvert område beskrives de forskjellige funnpunktene og det gis en mengde kjemiske analyser og resultatene fra oppredningsforsøk. For Sørreisa er det tre ulike rapporter, og en av dem inneholder et flott geologisk kart. Rapporten ser ut til å være del av en offentlig publikasjon.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0458.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. semimassiv mt i fink. kvartsamfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
WP 173 Lahaug Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Isofoldet kvarts-magnetitt, magnetitt og hornblende b†ndet malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1748 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380355 m. Nord: 7672499 m.
Lengdegrad: 17.9887770 Breddegrad: 69.1363040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 10 m lang, gjengrodd Ø-V-gående røskegrøft.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 1751 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380372 m. Nord: 7672568 m.
Lengdegrad: 17.9891150 Breddegrad: 69.1369260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 40 m lang, gjengrodd avrøskningsgrøft.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 1753 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380373 m. Nord: 7672662 m.
Lengdegrad: 17.9890370 Breddegrad: 69.1377680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 2 lange, gjengrodde avrøskningsgrøfter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
WP 186 Lahaug Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Magnetitt impregnert biotitt-hornblende kalkglimmerskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 1752 4,04,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380386 m. Nord: 7672707 m.
Lengdegrad: 17.9892860 Breddegrad: 69.1381800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: Lang N-S-gående grøft.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
WP 194 Lahaug Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Isofoldet magnetitt stripet (1-5 mm) hornblende bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 1750 4,05,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380262 m. Nord: 7672779 m.
Lengdegrad: 17.9860930 Breddegrad: 69.1387740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5: 5 m lang røsk (1 m3 tipp). Prøve 03 av middelskornet amfibolitt med semimassiv magnetittmineralisering.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0458.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. semimassiv mt i fink. kvartsamfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 1749 4,06,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 380165 m. Nord: 7672809 m.
Lengdegrad: 17.9836040 Breddegrad: 69.1389970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6: Flere avrøskningsgrøfter (1 m3 tipp) på parallelle malmsoner. Prøve 02 herfra av finkornet amfibolskifer med semimassiv magnetitt. Mineraliseringen fortsetter videre mot VNV.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0458.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. semimassiv mt i fink. kvartsamfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 004 Lahaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0458.01 Fastfjell 11 13 -3 1 11 -.3 -2.0
TR0458.02 Fastfjell 15 21 -3 2 9 -.3 -2.0
TR0458.03 Fastfjell 4 18 -3 3 9 -.3 -2.0
WP 173 Lahaug Fastfjell 2 9 2 4 6 .3
WP 186 Lahaug Fastfjell 9 45 5 14 22 .3
WP 194 Lahaug Fastfjell 10 16 2 7 8 .3
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0458.01 -3.0 -3.0 -5.0 2 .7 19 -1.00 2 -2
TR0458.02 -3.0 -3.0 -5.0 4 1.0 14 -1.00 4 -2
TR0458.03 -3.0 -3.0 -5.0 2 .3 15 -1.00 6 -2
WP 173 Lahaug 2 8 0.05
WP 186 Lahaug 1 488 0.30
WP 194 Lahaug 1 27 0.40
------------------
Prøvenr. Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W*
TR0458.01 .16 56 35 134 18.65 5.00 -5.00 -2
TR0458.02 .16 72 31 134 20.45 4.00 -5.00 -2
TR0458.03 .16 49 22 1693 22.47 3.00 -5.00 -2
WP 173 Lahaug 5.30 49 2.10 0.40
WP 186 Lahaug 13.20 85 6.80 1.40
WP 194 Lahaug 6.00 64 3.00 0.70
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
TR0458.01 194.0 22.00
TR0458.02 149.0 20.00
TR0458.03 35.0 12.00
WP 173 Lahaug 1.9 179.7 24.5 49 1.80 0.20 0.05 12.00 30.00
WP 186 Lahaug 95.5 284.0 21.6 171 10.50 1.00 1.90 25.00 52.00
WP 194 Lahaug 2.0 228.4 26.8 78 2.60 0.30 0.05 17.50 37.50
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
TR0458.01
TR0458.02
TR0458.03
WP 173 Lahaug 3.18 13.90 2.93 0.78 3.80 0.61 3.66 0.88 2.47
WP 186 Lahaug 6.03 23.90 4.40 0.95 4.19 0.67 3.67 0.81 2.30
WP 194 Lahaug 4.59 19.50 4.34 1.02 4.97 0.81 4.18 0.99 2.96
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* B* Hf*
TR0458.01 -3
TR0458.02 -3
TR0458.03 -3
WP 173 Lahaug 0.31 2.19 0.36 1.20
WP 186 Lahaug 0.29 2.32 0.31 4.60
WP 194 Lahaug 0.34 2.55 0.42 1.50

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
WP 173 Lahaug Fastfjell 41.00 2.26 0.18 48.44 0.04 2.06 5.37
WP 186 Lahaug Fastfjell 53.70 9.72 0.72 6.81 0.09 6.05 11.26
WP 194 Lahaug Fastfjell 40.60 3.86 0.31 42.98 0.05 2.89 6.73
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
WP 173 Lahaug 0.34 0.11 2.56 -1.33 101.00
WP 186 Lahaug 1.34 2.78 0.24 7.72 100.00
WP 194 Lahaug 0.67 0.20 2.70 -1.00 100.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse