English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 005 Rengjærdhaugen
(Objekt Id: 1406)
(Sist oppdatert: 18.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 379723 m. Nord: 7671898 m.
Lengdegrad: 17.9736510 Breddegrad: 69.1306420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 145 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Dyrøydekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granat-gl.amf.-gn. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :145 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første anvisninger i Sørreisafeltet ble anmeldt i 1903, og senere har det vært drevet prospektering og oppfaringsarbeider i årene 1907 til 1912 med 10-25 mann. Herunder er etter bergmesterberetningene utbrutt omkring 700 m3 råmalm ved Storhaugen og Kjærringen. Diamantboringer ble utført 1910 ved Storhaugen og Kjærringen, og magnetometerkart ble opptatt i 1911 over Storhaugen, Espenesskaret, Rengjærdhaugen og Espenes. A/S Sydvaranger foretok i 1939 diamantboring på Espenes- og Kjærringen-forekomstene. Mineraliseringen opptrer på en nordvendt rygg 410 m.o.h. I et lite område er det et 5 m3 stort skjerp og flere grunne, gjengrodde røskegrøfter, både N-S og Ø-V-gående. Den lengste (N-S) er ca. 100 m lang. I middelsk. amfibolgneis med endel glimmer og granat opptrer cm-dm-mektige bånd av middelskornet semimassiv-massiv magnetitt (prøve 01 og 02) over minst 5-6 m mektighet (vanskelig å fastslå nøyaktig pga. overdekning). Kalkspatmarmor i heng.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hasselbom, A.; Siljestrøm, A.; Medin, H.; Grøndal, G. , 1908
Reports on the Sørreisen and Salangen iron ore deposits, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4172;39 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler de to forekomststedene svært så oversiktlig og greit. Begge forekomstene består av magnetitt som ligger i skifer og kalk. For hvert område beskrives de forskjellige funnpunktene og det gis en mengde kjemiske analyser og resultatene fra oppredningsforsøk. For Sørreisa er det tre ulike rapporter, og en av dem inneholder et flott geologisk kart. Rapporten ser ut til å være del av en offentlig publikasjon.

Siljestrøm, A.; Medin, H. , 1908
Rapport over Sørreisen jernforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1146;5 sider
Abstrakt:
Som vanlig gis det en malerisk beskrivelse av beliggenheten. Bergartene består av kalkstein og glimmerskifer og malmen er magnetitt. Det beskrives 7 forekomster og malmen er opptil 30 m bred og kan ett sted følges 600 m (men da er ikke mektigheten 30 m alltid!). Mengden råmalm er anslått til 300 mill tonn. Kjemiske analyser gir følgende gehalter i ca. 30 % Fe, 0,1 - 0,2 % S, ca 1,0 % P. En enkelt prøve inneholdt 40 % Fe.

Torgersen, J.C. , 1925
Beretning om Sørreisen jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1148;10 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler ganske detaljerte beskrivelser av de enkelte forekomster i feltet ( i alt 10 stk) samtidig som det gis analyserverdier for malmen. Malmen synes å innholde ca. 30 - 35 % Fe, svovel - og fosforinnholdet er omkring 0,2 - 0,5 % S og 0,5 - 1,0 % P der dette er analysert. De viktigste forekomstene heter Espenesleiet og Kjerringen. Malmen betår av magnetitt som ligger i glimmerskifer og kalkstein.

Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Rasmussen, W. C. J. , 1928
Beretning om Søreisen jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1149;9 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver beliggenhet, generell geologi og deretter de enkelte forekomstene i feltet. Berggrunnen består av en veksling av glimmerskifer og kalkstein med enkelte ganger av granitt og pegmatitt. Jernmalmen beskrives som en magnetitt-kvartshornblendeskifer. Den er som regel sterkt foldet og tektonisert. 14 enkeltforekomster beskrives mer eller mindre detaljert, de fleste har ca 35 % Fe. Til slutt spekuleres det over malmmengde og lønnsomhet og forfatteren ser optimistisk på begge.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0459.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amf.gneis med semimassiv mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0459.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amf.gneis med semimassiv mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 005 Rengjærdhaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0459.01 Fastfjell 31 25 5 -1 15 .4 59.0
TR0459.02 Fastfjell 41 54 5 -1 6 .4 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0459.01 -3.0 -3.0 -5.0 2 .9 28 -1.00 -2 -2
TR0459.02 -3.0 -3.0 -5.0 2 1.4 228 -1.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0459.01 .00 41 16 1401 25.52 3.00 -5.00 -2 19.0
TR0459.02 .04 34 17 62 16.69 3.00 -5.00 -2 382.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TR0459.01 7.00 5
TR0459.02 13.00 3


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse