English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 009 Forsmoen
(Objekt Id: 1410)
(Sist oppdatert: 18.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 377754 m. Nord: 7671287 m.
Lengdegrad: 17.9249640 Breddegrad: 69.1242960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 50 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kalakdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granat-amf.-bio.-gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :50 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første anvisninger i Sørreisafeltet ble anmeldt i 1903, og senere har det vært drevet prospektering og oppfaringsarbeider i årene 1907 til 1912 med 10-25 mann. Herunder er etter bergmesterinnberetningene utbrutt omkring 700 m3 råmalm ved Storhaugen og Kjærringen. Diamantboringer ble utført i 1910 ved Storhaugen og Kjærringen, og magnetometerkart ble opptatt i 1911 over Storhaugen, Espenesskaret, Rengjærdhaugen og Espenes. A/S Sydvaranger foretok i 1939 diamantboring på Espenes- og Kjærringen-forekomstene. Mineraliseringen ligger 270moh. rett S for traktorveg og Ø for bekk. Ved UTM 616350 7671200 er en 13 m lang Ø-V-gående røskegrøft. Den er gjengrodd, og det er vanskelig å bedømme mineraliseringens mektighet, men den antas å være 6-7 m. Vertsba. er båndet granat-amf.-bio.-gneis med cm-mektige mineraliserte bånd. I mineraliseringens øvre parti er det hematittbånd (pr. 01), mens det mot liggen opptrer magnetitt sammen med hematitt i bånd (02). 75 m mot S er det en 20 m lang overgrodd røskegrøft. 25 m videre mot S er en 30 m lang overgrodd røskegrøft i samme mineralisering. Her sees enkelte dm-mektige bånd av finkornet massiv magnetitt i gneisen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0463.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet hm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0463.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-hm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1755 9,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Finnsnes (1433-3) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 377745 m. Nord: 7671188 m.
Lengdegrad: 17.9248440 Breddegrad: 69.1234000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25 m videre mot S er en 30 m lang overgrodd røskegrøft i samme mineralisering. Her sees enkelte dm-mektige bånd av finkornet massiv magnetitt i gneisen.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 009 Forsmoen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0463.01 Fastfjell 17 14 -3 30 40 .6 2.0
TR0463.02 Fastfjell 12 34 -3 129 86 .6 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0463.01 -3.0 -3.0 -5.0 16 .3 26 -1.00 -2 -2
TR0463.02 -3.0 -3.0 -5.0 15 .7 32 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0463.01 .01 1 5 12378 4.13 8.00 -5.00 -2 76.0
TR0463.02 -.01 -1 10 10248 11.98 6.00 -5.00 -2 66.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TR0463.01 30.00 4
TR0463.02 14.00 4


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse