English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1853 - 308 Stuenes
(Objekt Id: 14665)
(Sist oppdatert: 24.02.2020)
Tilhører provinsen: Evenes-Håfjellet karbonater
Borkjerner: Stunes

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 568599 m. Nord: 7595400 m.
Lengdegrad: 16.6746360 Breddegrad: 68.4628320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Kjemikalier 03.04.2003
Fyllstoff 03.04.2003
Pigment 03.04.2003

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1996 - 1996 Geokjemi
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
Prøvene er enkeltprøver tatt i en veiskjæring som går på tverrs gjennom sonen øst for Stuenes.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Geologi: De økonomisk interessante partiene av kalkspatmarmoren i dette området tilhører Ramstadflakets kalkspatmarmorer. Bergartene i området stryker tilnærmet NNØ. Hvor veien vestover til Skardsvika krysser sonen ved Stuenes er marmoren overveiende massiv, grovkornet og hvit av farge, stedvis med diffuse grå flammestrukturer eller med lys grå bånd av en noe mer finkornet type. Marmorlagene ligger her tilnærmet horisontale og mektigheten er, som et resultat av tektonisk fordobling, anslått til ca. 80 m. Analyser: Det analyserte prøvematerialet er enkeltprøver fra et snitt langs riksveien som skjærer tilnærmet på tvers gjennom sonen øst for Stuenes. Visuelt synes det å være bare ubetydelige variasjoner i kvaliteten, noe som er bekreftet gjennom analyser av enkeltprøver langs et tverrprofil gjennom sonen. Kommentarer: Her finner vi, etter vår oppfatning, den beste kalkspatmarmorkvaliteten i hele regionen, noe som bekreftes gjennom de kjemiske analysene. Området har en sentral beliggenhet ettersom feltet strekker seg ned til Ofotfjorden. Området er tilnærmet uten relieff, med høyeste punkt over havet på ca. 30 m. Feltet ligger rett under innflygningen fra syd til Evenes lufthavn, noe som selvfølgelig er en stor ulempe for en eventuell drift.
Beliggenhet
Det undersøkte området ligger like øst for Stuenes, ca. 1.5 km vest for Evenes kirke og strekker seg fra sjøen syd for Kjerkberget og nordover til den forsvinner i Kjerkvannet under innflygningen fra syd til Evenes Lufthavn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Korneliussen, A. ; Raaness, A. ; Schaller, A. ; Gautneb, H. , 2011
Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2011.040;40 s. sider
Abstrakt:
Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt innhold av karbonatbundet jern og mangan, fortrinnsvis under 250 ppm Fe+Mn; tilsvarende ønskes lavt innhold av magnesium, fortrinnsvis under 1 % MgO. I tillegg er det nødvendig at mineralogien er slik at det faktisk kan la seg gjøre å produsere høyverdige produkter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL07 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.01 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-13
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.02 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-14
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.03 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-15
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.04 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-16
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.05 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-17
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.06 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-22
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0419.07 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: NGU
Kommentar: Prøve merket EV 96-23
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 308 Stuenes

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0419.01 Håndstykke 55.12% .36% 1.65% 97.48% .87%
NO0419.02 Håndstykke 55.23% .40% 1.83% 97.58% .59%
NO0419.03 Håndstykke 55.20% .58% 2.65% 97.08% .27%
NO0419.04 Håndstykke 55.49% .34% 1.56% 98.19% .25%
NO0419.05 Håndstykke 55.37% .34% 1.56% 97.98% .47%
NO0419.06 Håndstykke 55.23% .46% 2.10% 97.43% .46%
NO0419.07 Håndstykke 55.02% .48% 2.20% 97.01% .80%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL07 Håndstykke 0.07 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.55 56.05
NO0419.01 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.06 0.02 0.90 49.94
NO0419.02 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.05 -0.01 1.02 49.89
NO0419.03 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.05 -0.01 0.86 50.08
NO0419.04 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.04 -0.01 1.07 49.86
NO0419.05 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.05 -0.01 1.01 49.94
NO0419.06 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.05 -0.01 0.93 49.99
NO0419.07 Håndstykke -0.10 -0.01 0.01 0.05 -0.01 0.99 49.97
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL07 -0.10 -0.00 -0.01 57.00
NO0419.01 0.31 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.02 0.30 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.03 0.29 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.04 0.30 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.05 0.29 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.06 0.30 -0.01 -0.01 51.00
NO0419.07 0.30 -0.01 -0.01 51.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse