English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 608 Memaurkollen
(Objekt Id: 14867)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Gjerdal (2130-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541399 m. Nord: 7497749 m.
Lengdegrad: 15.9732560 Breddegrad: 67.5924290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren er en grå-hvit, dels grå-båndet kalkspattmarmor. I denne enheten ligger rosa fargebåndet marmor av samme typen som på Leivset i flere noen meter tykke lag som er vanskelig å bestemme tykkelsen av på grunn av overdekningen. Lagene med rosa fargebåndet marmor kan ses i en liten bekk over en samlet mektighet på ca. 100 m. Marmoren er nokså massiv men har bånd som fører en del silikater. Også den fargebåndede marmoren virker massiv og lite oppsprukket. Et profil gjennom marmorserien er blottet i en liten bekk som kommer ned på ovenfor Memaurhaugen. Det er karstdannelse i området med grotter av uviss størrelse. Røsholt (1987) har beskrevet tre lokaliteter med fargebåndet marmor nede i Kobbelv – Elvkroken området. Dette er fortsettelsen av samme enheten av fargebåndet marmor som i Memaurkollen. Det er ikke kjent bruk av den rosa fargebåndede marmoren. Vurdering Terrenget der lokaliteten har utgående er relativt bratt og vil medføre vanskelig drift. Veien som går forbi forekomsten er en anleggsvei bygd til en nedre taugbanestasjon til Forsvatnet. Denne ble etablert ved Kobbelv-utbyggingen i 1985. En forekomst av glaciofluvial sand finnes i samme området. Det er ingen bebyggelse i området. Mektigheten på de enkelte båndene med rosa fargebåndet marmor kan kartlegges med avdekning eller boring. Denne typen marmor har i dag en lav markedsverdi. Mineralogi Hovedmineralet i marmoren er kalkspatt. I underordenet mengde opptrer kvarts, glimmer og kloritt. Marmoren er middelskornet.
Historikk
Det er tatt ut kun mindre prøver av marmoren, som er av den vanlige typen fargebåndet marmor som finnes i Fauske-regionen. Den vil ha lignende egenskaper teknisk og poleringsmessig.
Beliggenhet
Adkomst til lokaliteten er fra E6 ved kryss ved Kobbelveidet, 2,5 km nord for Elvkroken innerst i Leirfjorden i Sørfolda. Fra kryss med E6 er det omtrent 1,5 km langs anleggsvei opp til marmoren ved Memaurkollen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning i bekk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2003
Hvit og sort marmor i Salten-regionen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.084;37 sider
Abstrakt:
Det er i rapporten laget en oversikt over registrerte lokaliteter med marmor i de 10 kommunene i Salten-regionen. Videre er det sammenstilt en oversikt for berggrunnsgeologiske kart og rapportmateriale for marmorforekomstene. Et berggrunnsgeologisk oversiktskart i M 1:250 000 som er satt sammen av A. Solli. Denne informasjonen er vedlagt rapporten. 11 forekomster av hvit dolomittmarmor er befart og vurdert som naturstein. Kritiske faktorer for den hvite dolomittmarmoren i Salten er at den er hvit nok og at den er teknisk god nok. Småblokk er samlet fra forekomstene som det er saget og polert plater av. Det er gjort vurderinger av forekomstene fra feltundersøkelsene, av de innsamlede prøvene samt logistikk. For å lokalisere den beste forekomsten av hvit marmor bør forekomstene i Buvika i Sørfold kommune og Breidmoen i Saltdal kommune prioriteres. Det vil si uttak av blokk som ikke er overflatepåvirket. Området Kaldkinn i Skjerstad kommune bør evalueres etter at pågående nykartlegging av berggrunnen er gjennomført, og den grovkornede hvite dolomittmarmoren fra Nordland i Beiarn kommune bør testes i markedet. To områder i Saksenvika i Saltdal kommune hvor sort marmor var beskrevet er undersøkt. Kalkspattmarmoren er sort men det er for tett mellom båndene med gråhvit kalkspatt til at den kan utnyttes industielt. Det anbefales ikke videre undersøkelser. I rapporten er det i den første delen laget et sammendrag fra undersøkelsen for Salten Mineral. Den mer fyldige delen av rapporten er for databasebruk for NGU og for selskap som ønsker å gå dypere inn i materialet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse