Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1826 - 311 Hatten
(Object Id: 14990)
(Last updated: 11.10.2010)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 463932 m. North: 7275398 m.
Longitude: 14.2175810 Latitude: 65.5986340
Show on map

Resource
Resource Type: Olivine Resource Subtype: Ultramafic (unspec.)

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger; NGU Rapport 93.044
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Dallmann, W.K.; Stølen, L.K. , 1994
Hattfjelldal - berggrunnsgeologisk kart 1926 II - M 1:50 000. Beskrivelse
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; KARTBESKRIVELSE; BIBLIOGRAFI; EKSKURSJONSGUIDE;NGU-rapport; No.93.044;47 pages
Abstract:
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre. Karbonatbergartene forekommer særlig innenfor Hattfjelldalsdekket hvor de ut- gjør Røssvassgruppen (tidligere kjent under navnet Hattfjelldalskalken). De er antatt å være kildebergartene til en tykk konglomeratsekvens ved basis av den overliggende Limingengruppen. Det linseformede Krutfjelldekket har en spesiell stilling innenfor Kølidekkene. Det består av høy grads metamorfe gneiser og amfibolitter som omgir en tidlig- til mellomordovicisk gabbrointrusion. Helgelandsdekkekomplekset er delt inn i 3 enheter: Et undre intrusivkompleks, Skinnfjellenheten, med hovedsakelig kvartsdioritt og metagabbro; et båndet gneiskompleks, Geittindenheten, og et marmor/glimmergneiskompleks, Appfjell- enheten. Grensene mellom disse enhetene er tektoniske, men det er mulig at de to sistnevnte enhetene utgjør et opprinnelig "basement-cover" forhold. Høy grads omdanningen skjedde i tidlig kaledonsk eller prekambrisk tid. Noen av metasedimentene innenfor lav grads dekkene ser ut til å være yngre enn denne omdanningen. Hele lagrekken ble utsatt for skyve- og foldetektonikk under lav grads betingelser i den skandiske orogene fase i mellomsilurisk til devonisk tid. Prospektering etter metaller (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er funnet til nå.

Gustavson, M. , 1981
Mosjøen. Berggrunnskart Mosjøen M 1:250 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelse på kartet og i NGU Skrifter 87

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NGUAK96014 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
NGUAK96015 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
NGUAK96016 Bedrock
Comment: This is a dummy sample that does not excists. The assosciated analyses have been compiled from various published and unpublished reports
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 311 Hatten

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96014 Bedrock 38.10 1.62 0.00 13.00 0.17 42.90 0.37
NGUAK96015 Bedrock 40.80 0.87 0.00 12.90 0.16 37.30 3.82
NGUAK96016 Bedrock 39.50 0.31 0.00 9.80 0.13 46.40 0.39
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96014 0.00 0.02 0.00 3.30 99.00
NGUAK96015 0.18 0.03 0.00 2.68 99.00
NGUAK96016 0.02 0.00 0.00 3.31 100.00


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway