English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 621 Re 1
(Objekt Id: 15101)
(Sist oppdatert: 10.02.2010)
Tilhører provinsen: Stjørdal-Gauldal fyllitt

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600079 m. Nord: 7042182 m.
Lengdegrad: 11.0100670 Breddegrad: 63.4938180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.okt.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Fyllitt"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1945 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tyskere under krigen

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :210 / 22

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et av de større skiferbruddene i Stjørdalsområdet; det dekker et arel på over 3 mål og flere tusen m3 skifer er tatt ut. Storparten ligger igjen som skrottipper ved bruddet; det som ble produsert og fraktet vekk var takskifer.Den vestlige delen av bruddet er delvis vannfylt, og det er derfor umulig å si hvor dypt ned det er gått med drifta. Den østlige delen sees spor etter to driftsnivå. Inn mot omkringliggende terreng i nord er det det en vegg på ca. 10 m høyde. Lenger fram, mot sør, er det drevet ytterligere 5-6 m ned. Bergarten er mørk grønn fyllitt med spredte korn av svovelkis ca. 0,5 cm store. Fyllitten spalter i tykkelser omkring 1 cm som er ideelt til takskifer.
Historisk betydning
Huggespor etter spisshakke på bruddveggen vtner om gammel drift, iallefall ca. 100 år. En gårdbruker mente at siste driftsperiode var under 2. verdenskrig, og at drifta tok slutt samtidig med krigen.
Beliggenhet
Bruddet ligger 5 km NØ for Stjørdal sentrum, like nord for skogsvei (bomvei) mot Hestsjøen. Veien krysser bekken fra Hestsjøen etter vel en km fra bommen, og her ligger skrottippen langs veien i ca. 100 m lengde.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skifersone det er produsert takskifer av"
Foto nr. 2 viser "Fra den vannfylte delen av bruddet"
Foto nr. 3 viser "En annen god sone hvor spisshakke er brukt"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 sider
Abstrakt:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714621 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllitt

Navn på lokalitet: Re 2
(Objekt Id: 20167 621,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600476 m. Nord: 7042290 m.
Lengdegrad: 11.0181070 Breddegrad: 63.4946770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.okt.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Vestre del av dette bruddet er drevet under jord og er vannfylt. Ellers er skiferen den samme som i hovedbruddet.
Historisk betydning
Rikelig med huggespor vitner om gammel drift også her.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 400 m øst for hovedbruddet, like nord for samme skogsvei som ved hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Huggespor på bruddveggen"
Foto nr. 3 viser "Flere huggespor"


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse