English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 317 Skarpsundet
(Objekt Id: 15964)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437800 m. Nord: 7342000 m.
Lengdegrad: 13.6190700 Breddegrad: 66.1920270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Geittindenheten
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På østsida av Skarpsundet ca. 3 km sør for Hemnesberget opptrer en kvartsitt som strekker seg fra sjøkanten og opp i ca. 150 m høyde på Sundsfjellet. Kvartsitten ligger i Helgelanddekkekomplekset og tilhører muligens Geittindenheten (som kvartsitten på Korgenfjellet). Renheten av denne kvartsitten er vekslende. I en del partier er det en del glimmer-skikt (a/la i prøve JW 98-01), mens andre partier synes å være remobilisert (a/la prøve JW98-02). Der er den grovkrystallinsk og samtidig er glimmerskiktene samlet i en del stikk og aggregater. Kvartsitten som helhet er dessuten i store områder gjennomsatt av trondhjemittganger i tykkelser varierende fra noen cm og opp til flere meter. Dette gjelder spesielt de østlige deler av forekomsten. Glimmerskikt er den dominerende forurensning (1-5 cm avstand gjerne), foruten at det også i selve kvartsitten er noe glimmer. En samleprøve av remobilisert type (JW98-02) viser Al2O3=0.84% og en samleprøve av primær kvartsitt (JW98-01) viser Al2O3=1.80%. Dette stemmer godt overens med analyseresultatene fra en detaljert kartlegging av forekomsten som ble utført av Rana Gruber i 1980-1981. Analysene viste svært variable verdier med Al2O3-verdier på enkeltprøver i hovedsak mellom 0.6 og 2.0% og et gjennomsnitt på 1.2%. Forekomsten ligger ideelt til ved sjøen, har stort volum og egner seg for dagbrudd, men kvaliteten er ikke god nok.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse