English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 316 Alpøya
(Objekt Id: 16010)
(Sist oppdatert: 15.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 494399 m. Nord: 7517999 m.
Lengdegrad: 14.8673200 Breddegrad: 67.7769270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløygruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På halvøya Alpøya nord for Leinesfjorden ligger to kvartsittdrag. Det sørligste, ved bukta Tingvalen har en mektighet på 50 m og viste ved prøvetaking i 1964 (Hysingjord) et Al2O3-innhold på 1.3-1.6%. Den nordligste som krysser over midt på halvøya med en bredde på omkring 150 m viste et Al2O3-innhold varierende mellom 1.0 og 4.0% og med et gjennomsnitt på 1.9%. Forurensningene er muskovitt og noe feltspat. Kornstørrelsen varierer fra 0,2 til 3-4 mm.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Hysingjord, Jens , 1964
Undersøkelse av dolomitt- og kvartsittforekomst, Alpøy i Steigen herred, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.581;9 sider
Abstrakt:
Befaringen ble foretatt etter anmodning fra kjøpmann Arne Hilling, Innhavet. Kommunikasjonsmessig ligger forekomsten gunstig til, nær veg og like ved sjøen. Bergartene i området er omvandlete sedimentbergarter tilhørende den nordland- ske glimmerskifer-marmorgruppe og granittiske bergarter. Dolomitt: Man kan dele forekomsten inn i tre delforekomster. Det ble lagt ett prøveprofil på tvers av forekomst I, og to prøveprofiler over forekomst III. På grunnlag av flyfoto og eiendomskart over Alpøy, er den hvite dolo- mitten forsøkt areal- og masseberegnet. Samlet areal; 83 000 m2 som gir 200 000 tonn dolomitt pr. m avsenkning. En minste tonnasje på forekomsten antas å være ca. 2 mill. tonn. Dolomitten på Alpøy har et meget høyt innhold av syreløselig magnesium. Innhold av silikater (tremolitt, kvarts og glimmer) ligger på rundt 1-2%. Kvartsitt: Det er to kvartsittforekomster på Alpøy, på hver sin side av dolo- mitt-kalksteinssonen. Kvartsitten har en bredde på ca. 50 m. Vekslende mengder muskovitt og feltspat er tilstede. Analysene viser at kvartsitten ikke er anvendelig for framstilling av silisium-metall og silisiumkarbid. På grunn av bl.a. sitt høye innhold av fosfor, er dens anvendelighet for ferrosili- sium tvilsom.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse