English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1160 - 602 Frøvik
(Objekt Id: 16264)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Vindafjord (1160)
Kart 1:50000: Vindafjord (1213-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335694 m. Nord: 6596972 m.
Lengdegrad: 6.0991520 Breddegrad: 59.4789720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Tørrmurstein Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Typeprøve"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2003 Regulær drift Selskap/Institusjon:Andreassen Maskin A/S

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Mineralbånding Strøk/Fall :155 / 36

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nord for hovedvegen domineres berggrunnen av en sort, grovkornet biotittglimmerskifer, uegnet til murestein. Syd for denne (under) opptrer en "overgangssone" av kvartsrik gneis med innblandete glimmerskiferlag, til dels sterkt foldet og med dårlige kløvegenskaper. Denne enheten regner vi også som dårlig egnet til murestein. Videre mot syd (under) finner vi den sonen av kvartsrik gneis som regnes som best egnet til murestein. Den har en brukbart utviklet grovkløv som antas å kunne gi mellom 10 og 40 cm tykke plater. Enkelte glimmerskiferlag (opp til 20 cm tykke) opptrer innimellom, men bidrar ikke til å redusere kvaliteten vesentlig. Sonen antas å ha en mektighet (tykkelse) på rundt 50 meter. Under gneisen opptrer på nytt glimmerskifer, også denne av laber kvalitet. OPPSPREKNING OG GUNSTIGE UTTAKSSTEDER I figur 3 er avmerket områder der sprekkemønsteret virker gunstig for uttak av murestein, dvs. gir en rektangulær oppsprekning. Avstanden mellom sprekkene varierer fra 10 til 80 cm. Av disse områdene er nr. 1 klart det største og trolig beste uttaksstedet (figur 5). Forsiktig regnet finnes ca. 400 000 tonn tilgjengelig volum stein. Det vil videre være ganske lett å få til adkomst direkte fra hovedvegen. Område 2 er en liten forekomst (som kan sees i sammenheng med område 3) med gunstig oppsprekning men lite tilgjengelig volum, trolig litt i overkant av 50 000 tonn. Oppsprekning som i område 1. Område 3 er en fremstikkende fjellnabb som "rager" ca. 15 meter over vegnivå, rundt 50 X 70 meter i utstrekning (figur 6). Adkomst vil være lett fra vegen inn til Frøvik. Oppsprekning som i område 1. Område 4 er et lite område tett til eiendomsgrensen, og vil vanskelig kunne utnyttes av en av grunneierne alene. Oppsprekning noe tettere enn område 1. Det kan videre ikke utelukkes at det også mellom disse områdene innenfor sonen med kvartsrik gneis kan forekomme kvaliteter som er anvendelige til formålet, om ikke optimale.
Beliggenhet
Forekomsten ligger like ved riksvei 520 ca. 3 mil sørvest for Sauda.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Div. bilder fra uttaksområde"
Foto nr. 2 viser "Oversiktsbilde fra brudd"
Foto nr. 3 viser "Sortert murestein"
Foto nr. 4 viser "Uttak av murestein"
Foto nr. 5 viser "Bruddfront"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 2000
Muresteinsforekomster ved Frøvik, Vindafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.096;8 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 01.01.2000. En forekomst av murestein (kvartsrik gneis) ble befart etter henvendelse fra grunneier, Åse Frøvik. I partier synes forekomsten gunstig; bergarten har en slakt hellende "grovkløv" som antas å være gunstig for muresteinsproduksjon, og stedvis gir sprekkemønsteret en natur rektangulær form på blokkene. Ett av områdene synes å ha store volum med murestein. Det anbefales å foreta prøveuttak for å vurdere den kommersielle kvaliteten på steinen. Hvis dette gir gode resultater bør det utføres mer detaljert kartlegging for å belyse kvalitetsvariasjoner.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse