English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1813 - 608 Stor-Esjeøya
(Objekt Id: 16536)
(Sist oppdatert: 11.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Brønnøysund (1725-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 364969 m. Nord: 7265129 m.
Lengdegrad: 12.0832630 Breddegrad: 65.4804550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Massiv kleberstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Karbonat Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foliert kleberstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Tremolitt Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Saget flate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Alder på bruddet er ukjent, men likhet i steintyper antyder at steinen kan ha vært brukt til middelalderkirken ved Tilrem.

Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten består av en klebersteinssone som er blottet i en opptil 10 meter høy skrent og strekker seg langs sjøen med mektighet på omkring tre meter. Dominerende klebertype er foliert og relativt grovkornig, grågrønn, med noe fibrig tremolitt og spredte porhyoblaster (1-2 cm) av magnesitt. I mindre mengde finnes en mer finkornig og massiv, grå kleber. Klebersteinen en assosiert med metagabbro og tilhører Bolvær ofiolittkompleks av ordovisisk alder (Heldal, 1987, 2001; Heldal & Hjelmeland, 1988).
Historisk betydning
Forekomsten er drevet over en lengde av ca. 50 meter i en bratt skrent langs sjøkanten. Spor etter huggemerker er sterkt forvitret, men stedvis sees rektangulære uttaksspor som tyder på blokkuttak med meisel eller lignende håndredskap. Total produksjon er vansleig å anslå fordi mye av skrottippene ligger under vann, men brudd- og terrengformer antyder at det kan ha vært brudt i størrelseorden 100 kubikkmeter. Sålen i bruddet ligger omkring 2 meter over nåværende høyeste havnivå, noe som samsvarer med at driften ble avsluttet før landhevningen som har foregått siden middlealderen. Ifølge Berglund (1999) inneholder kleberbruddene på Stor-Esjeøya spor etter gryteuttak.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i sjøkanten på østsiden av Stor-Esjeøya, ca. 5 km VNV for Brønnøysund. For å besøke forekomsten må det brukes båt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Heldal, T.; Hjelmeland, H. , 1988
Brønnøysund. Berggrunnskart; Brønnøysund; 17251; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Heldal, Tom Arne , 1987
Stratigrafi og strukturell utvikling i Saurenområdet, vest for Brønnøysund, sydlige Nordland.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Heldal, Tom , 2001
Ordovician stratigraphy in the western Helgeland Nappe Complex in the Brønnøysund area, North-central Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.438;47-61 sider
Abstrakt:
In the western part of the Helgeland Nappe Complex, a small ophiolite fragment (the Bolvær Complex) and a metasedimentary succession (the Brønnøysund Group) are exposed on several islands to the west of Brønnøysund. The Bolvær Complex was emplaced, uplifted and subject to subaerial weathering and erosion prior to the deposition of the Brønnøysund Group. The uncomformity defines an irregular topographic surface which was gradually filled with sediments during a regional transgression, probably influenced by active tectonics. The sedimentation of the Brønnøysund Group initially started with the build-up of a coastal setting, delivering coarse and fince clastiscs into a shallow-marine environment (Risøy Formation). This formation is stratigraphically overlain by calcareous turbidites (Torgnes Formation), pelites (Aspøy Formation) and carbonate rocks (Toftsund Formation). The Brønnøysund Group is correlated with several cover sequences above ophiolites in the Helgeland Nappe Complex, and deposition in Early to Middle Orodovician time is suggested. The clast population in conglomerates and the composition of finer clastic sediments show an exotic, ensialic source for the detritus, in addition to the ophiolite. The ensialic source consisted essentially ofpsammites and schists, deformed and metamorphosed prior to the deposition of the Brønnøysund Group.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
STORE ESJEØY 1 Tipprøve
Kommentar: Massiv finkornig kleberstein, og foliert middels/grovkornig kleberstein med porfyroblaster av magnesitt.
STORE ESJEØY 2 Tipprøve
Kommentar: Foliert middels/grovkornig kleberstein med porfyroblaster av magnesitt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse