English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 008 Simadalen
(Objekt Id: 168)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586679 m. Nord: 7093712 m.
Lengdegrad: 10.7697620 Breddegrad: 63.9595780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1909 - 1909 Geofysikk
1952 - 1952 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1954 - 1954 Kjerneboring

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 60 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tuffitic schist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Greenstone Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :60 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet og mutet i 1909, og etter magnetometermålinger ble forekomsten røsket samme år. Røskingene bestod hovedsakelig i grunne avblotningsgrøfter uten sprengning. Feltet ble detaljkartlagt og magnetometermålt (Sakshaug 1954) i 1952, og fulgt opp med diamantboring på midten av 50-tallet. Feltet inngår i de regionale fly-magnetometermålingene som ble utført i 1953 fra Stjørna i vest til Snåsa i øst. H. Carstens kartla samme område i perioden 1952-54. Mineraliseringen ble prøvetatt (fastfjell og bekkesedimenter) i 1987 (Flood & Thorsnes 1988) i forbindelse med et prospekteringsprogram konsentrert på edelmetaller. Jernformasjonen i Simadalen er en forsettelse av mineraliseringen fra Fosdalen, men de opptrer på henholdsvis sør- og nordsiden av et langstrakt diorittmassiv. Intrusjonen skjærer over grønnsteinssekvensen som utgjør vertsbergartene til jernformasjonen. Simadalsmineraliseringen er flere kilometer lang og forløper fra Selavatnet i NØ og SV-over på N-siden av Simadalsvatnet og Langvatnet, og fortsetter til Sekkenova- og Sekken-feltene. Jernformasjonen opptrer i en sekvens av lyse tuffittiske skifre, grønnstein og porfyrisk grønnskifer. Sideberget er ofte felsisk og sericitt- omvandlet, og vanligvis klorittisert. Malm-mektigheten er svært varierende, fra noen desimeter til 7 m. Den finkornete magnetitt-malmen har bånding av sulfider (magnetkis, svovelkis og kobberkis, som også opptrer på sprekker) og gangmineraler (kloritt, epidot, amfibol, kalkspat og kvarts). Umineraliserte eller svakt mineraliserte innblandinger er vanlig. Jerngehalten er derfor relativt lav. I eldre rapporter oppgis høye verdier på mellom 50% og 60% Fe, men gjenomsnittsinnholdet antaes å ligge på rundt det halve. Eldre analyser viser lave fosforgehalter (<0,1 %). Det er skjerpet over en strøklengde på 800 m. Skjerpene 1-8 ligger i retning SV-NØ, med nr.1 lengst SV. Hovedskjerpet ligger lengst i NØ, og dette er en 15x3 m og 2 m dyp røsk med 70 m3 tipp. Her er en 7 m mektig jernformasjon (prøve 06, 07 og 08) som er relativt fattig med mange umineraliserte innslag som bånd av epidot, hornblende, kvarts, og karbonat. Magnetkis og noe svovelkis og kobberkis opptrer i bånd og på sprekker. Hengberget er finkornet, grågrønn, klorittomvandlet tuffittisk/fyllittisk skifer. Liggen er serisittisert, lysgrå tuffittisk skifer. Skifrene står tilnærmet steilt, men fallet varierer noe pga. folding. a.) 5 m V for hovedskjerpet er det en 10 m lang og 1 m dyp røsk med 5 m3 tipp i samme jernformasjon. I tillegg til disse skjerpene N for Ulvasshaugen, skal det ifølge magnetometerkart fra Fosdalen Bergverks arkiv finnes flere skjerp i Simadalsfeltet, NV for Simadalsvatnet. Området er beplantet og gjengrodd og ingen skjerp ble funnet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Carlgreen, W. , 1910
Beschribung uber die Eisenerglagesstatten i Aafjorden, sowie die dagugehøringen Storfjeld-Gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2392;14 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver beliggenhet, kommunikasjon og oppredningsresultater med analyser fra en del forekomster ved Åfjorden.

Dahlquist, S. , 1910
Undersøkningsarbeten av konsul G. O. Ørns Jernmalmførekomster i Beitstad, Verran och Åfjord herreder i Nordre och Søndre Trondhjems Amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1704;20 sider
Abstrakt:
Forekomstene opptrer i et 10 km, mer eller mindre sammenhengende drag fra Beitstadsundet til Åfjorden. Sonen er på begge sider avgrenset av gneis og granittiske bergarter. Malmen forekommer som magnetitt (ca 50 % Fe) som er innlagret i skifer, og som i tillegg fører hornblende, glimmer, kvarts og på enkelte steder karbonat som de dominerende mineralene, Malmen følger skiferen i strøk fall. Følgende forekomster er beskrevet. - Holdenfeltet er et ca 2700 m langt malmdrag og er undersøkt magnetometrisk. - Vestre Holdenfeltet er et ca 2100 langt malmdrag og er undersøkt magnetometrisk - Waldemars gruve består av tre linser som ligger etter hverandre - Ørn gruve som også består av tre malmkropper. - Bertelgruva og Hans-Hermanngruva består begge av adskilte malmkropper. - Simadalsfeltet - Skansen og Haravassfeltet fører fattigere malm, ca 30 - 35 % Fe. - I tillegg forekommer en rekke mindre forekomster. Forfatteren er gruveingeniør ved Fosdalen gruver.

Carlgreen, W. , 1912
Simadalsfeltet, Verran, Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2383;3 sider
Abstrakt:
Rapport beskriver Sirmadalsfeltets jernforekomster og det blir gitt anvisninger på undersøkelsesarbeider og driftsoverslag.

Flood, B.; Thorsnes, T. , 1988
Prospektering i Fosdalenstrøket 1987 - resultater fra geologisk- geokjemiske arbeider og vurderinger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.087;30 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver metoder og resultater fra et prospekteringsprogram i Fosdalenstrøket, Nord-Trøndelag, vesentlig konsentrert på edelmetaller. Prospekteringen har dels foregått i nærområdene til Fosdalens Bergverks- aktieselskap, og dels i områdene VSV for Fosdalen. Undersøkelsene i Fosdalen konkluderer med at det ikke fins noe potensial for edelmetaller i tilknytning til de båndete jernformasjonene som det drives på i gruven. I områdene VSV for Fosdalen opptrer Au-mineraliseringer i tilknytning til sulfidrike litologier og steile skjærsoner i en sekvens med båndete amfibolitter og sure metavulkanitter. Det anbefales at evt. videre prospektering etter edelmetaller lokaliseres til disse områdene.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1954
Magnetisk kartering Simadalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96;8 sider

Åm, Ingvald , 1955
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Simadal jernmalmfelt.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0170.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained magnetite ore with epidote, hornblende, quartz and sulphide bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0170.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained with a little magnetite mineralisation and sulphide.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0170.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained magnetite mineralisation with amphibolite+ carbonate and pyrrhotite-chalcopyrite-pyrite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 1
(Objekt Id: 437 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586149 m. Nord: 7093152 m.
Lengdegrad: 10.7586310 Breddegrad: 63.9546860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
1.) 10 m lang gjengrodd og vannfylt røskegrøft med 3 m3 tipp. Mineralisering ble ikke funnet i fast fjell, men fra tippen sees tett finkornet amfibolitt med disseminasjon av svovelkis og magnetitt i uregelmessige årer (prøve 01). Lys tuffittisk skifer i heng og ligg. Den magnetiske anomalien forsvinner i myra mot vest. 1a.) 20 m øst for 1 er en 20 m lang avblotningsgrøft uten tipp. Tuffittisk skifer uten mineralisering. 1b). 20 m NØ for 1a.: 10 m lang avblotningsgrøft uten tipp. Tuffittisk skifer uten mineralisering.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0170.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fink. amfibolitt med diss. og uregelmessige årer av py+mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 2
(Objekt Id: 442 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586379 m. Nord: 7093402 m.
Lengdegrad: 10.7634650 Breddegrad: 63.9568710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
2. 50 m lang gjengrodd avblotningsgrøft uten tipp. Lys tuffittisk skifer rik på kvartsbånd, med parti av hornblendeskifer med feltspatporfyrer. Mineralisering er ikke funnet. 2a.40 m VSV for 2. 10 m lang avblotningsgrøft uten tipp. Mineralisering ble ikke funnet. 2b.15 m Ø for 2: 20 m lang avblotningsgrøft uten tipp. Mineralisering ble ikke funnet.

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 3
(Objekt Id: 441 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586459 m. Nord: 7093412 m.
Lengdegrad: 10.7651030 Breddegrad: 63.9569410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
3. 5 m lang avblotningsgrøft uten tipp. Fyllittisk skifer med 20 cm mektig lag av hornblende-epidotskifer med noen cm-mektige svovelkis-magnetitt-bånd.

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 4
(Objekt Id: 438 8,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586509 m. Nord: 7093442 m.
Lengdegrad: 10.7661400 Breddegrad: 63.9571990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
4. 5 m lang avblotningsgrøft hvor det er sprengt litt (<0,5 m3 tipp). Over 1 m mektighet er det klorittisert tuffittisk skifer med smale (<1 cm mektige) bånd av magnetitt og svovelkis (prøve 02). 4a.20 og 40 m NØ for 4 er det to korte avblotningsgrøfter uten tipp i samme mineraliserte sone.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0170.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Chlorite alterated tuffitic schist with magnetite + pyrite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 5
(Objekt Id: 440 8,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586549 m. Nord: 7093532 m.
Lengdegrad: 10.7670070 Breddegrad: 63.9579960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
5. 20 m lang avblotningsgrøft. Utsprengt 2m3. Minst 2 m mektig fattig malmsone. Epidot-hornblendeskifer veksler med magnetitt-svovelkis-bånd (prøve 03). 5a.10 m SV for 5: 10 m lang avblotningsgrøft uten tipp i samme sone. 5b.10 m NØ for 5: 10 m lang avblotningsgrøft uten tipp i samme sone.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0170.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Magnetite-pyrite bands changing with epidote-hornblende bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 6
(Objekt Id: 439 8,06,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586589 m. Nord: 7093592 m.
Lengdegrad: 10.7678570 Breddegrad: 63.9585240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
6. 15x1,5 og 1 m dyp røsk, 15 m3 tipp. 20 cm mektig skifrig jernformasjon (prøve 04) med endel sulfid og epidotbånd. Sideberget er klorittisert grågrønn tuffittisk skifer med kvartsbånd og epidotlinser og -bånd. Prøve 05 er fra mineraliseringens umiddelbare heng: felsisk tuffittisk skifer med svovelkis-disseminasjon (opptil 5 mm store linser) og kvartslinser. Foliasjon er 55/75.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0170.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, schistose magnetite mineralisation with sulphide and epidote bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0170.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Felsic, grey-green tuffitic schist with pyrite dissemination, from hanging wall.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 7
(Objekt Id: 10321 8,07,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: TronNheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586609 m. Nord: 7093622 m.
Lengdegrad: 10.7682820 Breddegrad: 63.9587880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
7. 40 m NØ for 6: 10 m lang gjengrodd avblotningsgrøft med 3 m3 tipp. Samme mineraliseringssone men jernformasjonen sees ikke i fast fjell, bare i tippmaterialet.

Navn på lokalitet: Simadalen, skjerp 8
(Objekt Id: 10323 8,08,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: TronNheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 586629 m. Nord: 7093632 m.
Lengdegrad: 10.7686960 Breddegrad: 63.9588730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
8. 20 m NØ for 7: 20 m lang gjengrodd avblotningsgrøft uten tipp. Ca 0,5 m mektig jernformasjon.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 008 Simadalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0170.01 Fastfjell 1263 40 3 310 33 .2 52.0
NT0170.02 Fastfjell 89 21 2 15 6 .1 12.0
NT0170.03 Fastfjell 150 22 2 170 10 .1 16.0
NT0170.04 Fastfjell 128 15 2 43 3 .1 3.0
NT0170.05 Fastfjell 36 58 5 24 11 .1 2.0
NT0170.06 Fastfjell 279 27 2 43 6 .1 3.0
NT0170.07 Fastfjell 121 31 2 34 9 .1 1.0
NT0170.08 Fastfjell 1089 15 4 115 16 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0170.01 3.0 1.0 51 .2 11 2.00 2 2 9.71
NT0170.02 1.0 1.0 8 .2 17 2.00 2 2 .25
NT0170.03 1.0 1.0 34 .2 1 1.00 2 2 4.04
NT0170.04 1.0 3.0 3 .2 5 1.00 2 2 .73
NT0170.05 1.0 1.0 2 .2 371 1.00 2 2 .50
NT0170.06 3.0 14.0 2 .2 9 1.00 2 2 .78
NT0170.07 1.0 1.0 2 .2 26 1.00 2 2 .75
NT0170.08 1.0 1.0 2 .2 5 1.00 3 2 5.04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0170.01 18 34 349 14.99 3.00 6.00 4 27.0 32.00
NT0170.02 36 16 334 21.20 1.00 5.00 1 18.0 2.00
NT0170.03 26 23 433 20.95 1.00 5.00 1 15.0 2.00
NT0170.04 17 17 330 23.13 2.00 5.00 1 11.0 39.00
NT0170.05 67 10 475 6.33 3.00 5.00 1 11.0 13.00
NT0170.06 16 14 1216 23.53 2.00 5.00 1 21.0 16.00
NT0170.07 18 19 807 21.56 1.00 5.00 1 14.0 8.00
NT0170.08 19 22 516 21.69 4.00 5.00 3 18.0 72.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0170.01 2
NT0170.02 2
NT0170.03 2
NT0170.04 2
NT0170.05 2
NT0170.06 2
NT0170.07 2
NT0170.08 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse