Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5052 - 009 Frøvik
(Object Id: 190)
(Last updated: 04.01.1999)

Location
County: Trøndelag Municipality: Leka (5052)
Map 1:50000: Leka (1725-3) Map 1:250000: Vega
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 624180 m. North: 7218292 m.
Longitude: 11.6403720 Latitude: 65.0649850
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Kis Co
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production: ,17 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 8 % 04.01.1999

Operations
From - To Activity Comments
1903 - 1903 Test mining Company/Institution :Narvik Exploration Co.
1915 - 1915 Test mining
1917 - 1918 Test mining
1985 - 1989 Geology Company/Institution :BVLI/NTNU
1988 - 1988 Geophysics Company/Institution :NGU
1996 - 1996 Sampling Company/Institution :NGU/Malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Shear zone formation Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Leka Ophiolite Complex
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Actinolite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Arsenopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Ilmenite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Diabase Intrusive
Original rock :Dolerite
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Description
Beskrivelse dels fra Rundhovde (1992): Frøvik-mineraliseringen ligger ca. 200 m fra sjøen, i veikanten rett NØ for Kvernvika. Det har vært forsøksdrift i 3 perioder: I 1903 ble neddrevet en synk (4 x 3 m2) til ca. 10 m dyp av Narvik Exploration Co. Den ble fra september til desember 1915 fortsatt ned til en dybde på 22 m. I 1917 - 18 nådde man ned til 30 m dyp. I juli 1918 ble 170 tonn kobberkis med gehalt 8 % Cu skipet til Tyskland (Ursin 1940). Synken er nå støpt igjen. 35 m mot NNØ er det en 4 x 3 m2 stor gjenfylt synk. Rundhovde (1992) studerte mineraliseringen i siste halvdel av -80-tallet i forbindelse med en dr.ing. avhandling. NGU utførte i 1988 VLF- og SP-målinger over mineraliseringen (Rønning 1989). Mineraliseringen ligger i kumulat-gabbro, sterkt deformert med bare spredte områder der det kan observeres godt bevart kumulat-tekstur. Området er generelt dominert av middels- til grovkornet gabbro, men det er også innslag av mindre linser (1 - 5 m lange) med omdannet ultramafisk materiale. Den generelle utstrekningen til den sulfidrike sonen ligger skrått på kumulatlagningen og mineralfoliasjonen, parallelt med forskifringen og skjærplan i området. Gabbroen er inhomogent deformert, med en forskifret sone tett assosiert med mineraliseringen. Denne forskifrede sonen er bygd opp av anastomerende skifrige plan, og enkelte av disse omslutter mindre deformerte partier der det kan observeres rester av mineralfoliasjon. Rundt denne mest markerte forskifrede skjærsonen er det mer spredte, tynne forskifrede soner. Geofysiske undersøkelser av Frøvik-mineraliseringen med VLF og SP registrerte en anomali over mineraliseringen som indikerer en mineralisert lengde på ca. 100 m (Rønning 1989). Mektigheten er usikker - den blir i eldre rapporter oppgitt til opptil 3 m i synken. I det mindre skjerpet er det to mindre mineraliserte soner på 20 til 40 cm bredde, men dette skjerpet er lokalisert utenfor den viktigste geofysiske anomalien. Mineraliseringen er generelt dominert av magnetkis, men kobberkis dominerer i de delene av forekomsten som er karakterisert av åre- og innfyllingsmineralisering. Disse årer/skjærplan som dominerer mineraliseringen kutter gjennom en tidligere foliasjon (S1) definert av ilmenitt. Magnetkis som definerer en foliasjon representerer trolig også en S1-foliasjon, dette ut fra at D1 utvikler en foliasjon, mens D2-utviklingen er representert med forskifring og skjærsoner. Det er også eksempler på silikater som ligger inn mot, og i sulfidene, som er småfoldet og deformert. Ut fra disse observasjonene har mineraliseringen en epigenetisk karakter, der deler av mineraliseringen bærer preg av en tidligere historie.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ursin, M. , 1940
Rapport over Leka gruven.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 887;2 pages
Abstract:
På Leka er det drevet ned 4 synker etter kobberkis 1) Frøviken synk 3 x 5 m, 29 m dyp. Nordstrand grube ligger 21 km nord for Frøviken. Her er det tre synker 2) Den ene er 2x2 m, 16 m dyp . 3) Den andre er 2x3 m, 3 m dyp. Den tredje ligger 500 m syd for 2 og 3 og er 2x 3 m, 4 m dyp. Ved alle synker ses kobberkis. Gang mektigheten er dels over, dels under 1 m. Synkene står fulle av vann. I 1918 ble det fra Frøviken grube skipet 170 tonn kobberkis med 8 % Cu til Tyskland. En analyse (1937) fra Leka viste 2,3 ppm Au, 0,5 ppm Ag, 0,54 % Ni og 8,95 % Cu.

Smerling, T. L. , 1918
Rapport over: Frøvikens kopperkisfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1676;3 pages
Abstract:
Malmforekomstene på Leka strekker se langs østre del av øya med en strøkretning NØ-SV. Malmen ligger i klorittskifer, - en omvandlet sone i gabbroen. Malmen utgjøres hovedsaklig av kobberkis. I mindre mengder finnes andre kobbermineraler og magnetkis og svovelkis. I nordre del av feltet finnes flere ganger med hvit kvarts 0,5 - 1m til 2-3 m bredde, med noen kobberkis impregnasjon. Frøviken synk og nærliggende skjerp beskrives. Frøviken synk er 3,1 x 3,1 m og 23 m dyp. Kisgangen i bunnen er 1,40 m bred, hvorav 0,4 m med ren kis. I 100 m avstand i strøkretning fra Frøviken synk beskrives kort syv skjerp. Malmgangens bredde ved disse skjerpene er 0,4 - 1,5 m.

Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Hornemann, H.T. , 1903
Rapport over Kobberkisforekomster på Leka tilhørende Narviks skjærpekompani.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2560;1 pages
Abstract:
Skjærpekompaniet har 63 skjærp over samlet strekning på 17,64 km på Leka. Rapporten beskriver fire skjærp i NØ på Leka, stranden I og II, Markus synk og Bosnæshaugen synk. Videre beskriver den et skjærp ved Frøviken. Rapporten beskriver dimensjoner på synker, lengde, brudd og dybde. Den kobberkis impregnerte sone ved skjærpene varierer mellom 1 og 2,5 m. Kopperkisen finnes dels i kvarts dels impregnert i skifer.

Ursin, M. , 1916
Rapport over Leka gruver.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 182;3 pages
Abstract:
Frøviken grube ligger på Sørsiden av Leka, ved vegen mellom Skei og Solsem og ca 300 m fra sjøen, ved Frøvik sundet. Her var det før 1915 neddrevet en synk 2x3 m og 12 m dyp. Forfatteren opptok driften september 1915 og drev forekomsten fram til jul samme år. Synken var pr 18/1 - 19/6 nedrevet til 21,5 m, sålens areal var 2,5 x 7m. Regulær malmgang ble først funnet på 18 m dyp. I sålen har gangen en bredde på 1 m. Kobberkisen opptrer i skifer og har en gehalt på 7 - 10 % Cu uten skeiding. Forekomsten følges i dagen 600 m før overdekning. I området finnes foruten Frøvikgangen to paralelle ganger med samme strøkretning. Forfatteren antar følgende malmforråd ved Frøvike. Frøviken grube ligger på 64 m.o.h. Malmgangen begynner på 18 m dyp, 64 -18=46 m malmhøyde over sjømålet. Lengden antas å være 600 m, mektigheten 1 m: 46x1x600m3=27600 m2 828 00 tonn koppermalm.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NT0192.01 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Semi-massive pyrrhotite dominated mineralisation in fine grained diabase.
No. of registrated element analyses = 1
NT0192.02 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Semi-massive pyrrhotite-chalcopyrite dominated mineralisation in fine grained diabase.
No. of registrated element analyses = 1
NT0192.03 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Fine grained diabase with pyrrhotite-chalcopyrite dissemination.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5052 - 009 Frøvik

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0192.01 Bedrock 10613 222 -3 435 150 1.7 28.0
NT0192.02 Bedrock 8066 107 -3 445 155 1.0 49.0
NT0192.03 Bedrock 4218 101 5 132 67 .6 27.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0192.01 -1.0 -1.0 -1.0 -2 .9 4 -1.00 -2 -2
NT0192.02 1.0 1.0 2.0 -2 -.2 -1 -1.00 -2 -2
NT0192.03 -1.0 -1.0 -1.0 -2 -.2 -1 -1.00 2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0192.01 10.08 145 5 862 20.18 2.00 -5.00 -2 5.0
NT0192.02 5.79 251 46 1413 16.85 -2.00 -5.00 -2 4.0
NT0192.03 2.35 207 55 1246 12.08 2.00 -5.00 -2 5.0
------------------
Sample No. La* B*
NT0192.01 -1.00 -3
NT0192.02 -1.00 -3
NT0192.03 -1.00 -3


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway