English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 010 Stranda
(Objekt Id: 191)
(Sist oppdatert: 16.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628620 m. Nord: 7223032 m.
Lengdegrad: 11.7390170 Breddegrad: 65.1057730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1903 - 1903 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Narvik Skjærpekompani
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNU
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Diabase Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nær Leknessjøen, NØ for Stranda, er det flere synker og skjerp like ved sjøkanten. De er beskrevet i flere eldre rapporter (Horneman 1903, Sjølander 1908 og Ursin 1940) under navnene Nordodden, Botnet, Markusgruben og Bosneshaugen. En av synkene er drevet ned til 14 - 16 m dyp og arbeidet foregikk i 1903, og muligens året før, i regi av Narvik Skjærpekompani. De epigenetiske mineraliseringene ligger innen en enhet som av Rundhovde (1992) er kalt "gabbro med variert tekstur". Bergartene innen enheten varierer fra grov til finkornet. Det endrer seg fra områder der grovkornet gabbro er kuttet av enkelte diabasganger, til områder der det bare er rester av grovkornet gabbro. Lommer og årer av pegmatittisk gabbro og dioritt kan også observeres. Innen denne enheten av gabbro med variert tekstur er det også innslag av plagiogranitt, i form av årer og gangsvermer. Nordodden grube ligger 10 m fra sjøen og vises som en vannfylt grop med 4 - 5 m3 tipp. Eldre rapporter oppgir dybden til 12 - 14 m og det er drevet på en mineralisering som skal være NV-SØ-strykende og 1 m mektig (Sjølander 1908). Det er blottet middelskornet gabbro ved sjøkanten. Mineraliseringen er ikke blottet, men rustne blokker viser finkornet, skifrig diabas med finkornet impregnasjon og årebundet magnetkis og kobberkis (prøve 01). Her ligger også endel kvartsblokker. Rundhovde (1992) har funnet magnetitt og ilmenitt i mineralisering fra Stranda.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hornemann, H.T. , 1903
Rapport over Kobberkisforekomster på Leka tilhørende Narviks skjærpekompani.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2560;1 sider
Abstrakt:
Skjærpekompaniet har 63 skjærp over samlet strekning på 17,64 km på Leka. Rapporten beskriver fire skjærp i NØ på Leka, stranden I og II, Markus synk og Bosnæshaugen synk. Videre beskriver den et skjærp ved Frøviken. Rapporten beskriver dimensjoner på synker, lengde, brudd og dybde. Den kobberkis impregnerte sone ved skjærpene varierer mellom 1 og 2,5 m. Kopperkisen finnes dels i kvarts dels impregnert i skifer.

Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Sjølander, A. , 1908
Leka Kopparfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1670;3 sider
Abstrakt:
Leka kobberfelt ligger langs østsiden av Leka i Nord-Trøndelag fylke. Feltet er sikret med 27 mutninger hvorav 8 er tildelt utmål. Malmen består av kobberkis, svovelkis og magnetkis. Malmmektighet fra 1 til flere meter er konstatert, lengde ikke ubetydelig. Det oppgis skiping av 70 tonn malm, 45 tonn med 12 % Cu og 25 tonn med 8,75 % Cu. Frøviksynken ligger 300 m fra Frøviksundet. Synken er et titalls meter dyp, malmgangen har en mektighet på 1-2 m. Malmgangens strøk er NØ-SV, fallet er loddrett. Prøve fra utskutt malm viser 4,36 % Cu. Malmen optrer i grønne skifre med kvarts som gangart. Nordoddens grube ligger 600 m NØ for Frøviksynken, skjaktdybden er 12 - 17 m og malmgangens mektighet er 1 m i gjennomsnitt. Her er uttatt 10-15 tonn malm med 10,33 % Cu. Ved Borneskleven er en 2,5 m bred svovelkisgang med kobber kisimpregnering konstatert og ved Markussynken opptrer en 1 m bred kvartsgang med kobberkis og magnetkis. Ved Sjøhaugen er det gjort betydelig undersøkelse. Ved Huleberget på Madsøya er det utsprengt 2-3 tonn, Kobberkismalm med sinkblende. Avsenkning og ortdrift i strøkretning anbefales ved Frøviksynken og ved Nordodden gruber.

Ursin, M. , 1940
Rapport over Leka gruven.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 887;2 sider
Abstrakt:
På Leka er det drevet ned 4 synker etter kobberkis 1) Frøviken synk 3 x 5 m, 29 m dyp. Nordstrand grube ligger 21 km nord for Frøviken. Her er det tre synker 2) Den ene er 2x2 m, 16 m dyp . 3) Den andre er 2x3 m, 3 m dyp. Den tredje ligger 500 m syd for 2 og 3 og er 2x 3 m, 4 m dyp. Ved alle synker ses kobberkis. Gang mektigheten er dels over, dels under 1 m. Synkene står fulle av vann. I 1918 ble det fra Frøviken grube skipet 170 tonn kobberkis med 8 % Cu til Tyskland. En analyse (1937) fra Leka viste 2,3 ppm Au, 0,5 ppm Ag, 0,54 % Ni og 8,95 % Cu.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0193.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained diabase with pyrrhotite-chalcopyrite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Markusgruben (skjerp 1)
(Objekt Id: 445 10,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628540 m. Nord: 7222992 m.
Lengdegrad: 11.7372790 Breddegrad: 65.1054450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :80 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Markusgruben ligger VSV for Nordodden og 60 m sør for strandlinjen. Det er en 4 x 2 m2 vannfylt synk med 10 m3 tipp. Den er iflg. Horneman (1903) 8 m dyp og mineraliseringen skal bestå av en 1 m mektig kvartsgang med kobberkis og magnetkis. Det er ikke mineralisering å se i synken, men noen få rustne blokker i tippen viser kvarts med impregnasjon, tynne årer og sprekkebundet kobberkis, magnetkis og svovelkis (prøve 04). Det opptrer amfibolskifersoner i gangen. Sidebergart er middelskornet foliert gabbro. Foliasjon: 80°/50°.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0193.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Quartz with chalcopyrite-pyrrhotite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Bosneshaugen (skjerp 2)
(Objekt Id: 446 10,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628720 m. Nord: 7223042 m.
Lengdegrad: 11.7411530 Breddegrad: 65.1058230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bosneshaugen ligger 100 m øst for Nordodden, nord for toppen og ca. 50 m fra sjøen. Mineralisering ble ikke funnet blottet i den lille sprengte gropen (5 m3 tipp), men Horneman (1903) oppgir mektigheten til en kobberkis-impregnert kvartsgang til 1 m. I tippen ses to mineraliseringstyper: Finkornet diabas med litt finkornet magnetkis-kobberkis(-svovelkis)-impregnasjon (prøve 02) og kvarts med kobberkis-magnetkis-impregnasjon og -årer (prøve 03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0193.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained diabase with pyrrhotite-chalcopyrite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0193.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Quartz with pyrrhotite-chalcopyrite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 447 10,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628540 m. Nord: 7223052 m.
Lengdegrad: 11.7373340 Breddegrad: 65.1059830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3 ligger 60 m mot nord og 5 m fra strandlinjen. Det er sprengt litt i en 30 - 40 cm mektig rusten diabasgang med finfordelt magnetkis-kobberkis-impregnasjon. Liggbergart er middelskornet gabbro. Det ligger her endel blokker med rikere (semimassiv) magnetkis-kobberkis-mineralisering.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 010 Stranda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0193.01 Fastfjell 10395 110 -3 137 35 .9 84.0
NT0193.02 Fastfjell 2331 91 7 32 11 .3 5.0
NT0193.03 Fastfjell 27370 253 -3 71 39 3.3 148.0
NT0193.04 Fastfjell 11814 175 3 32 10 6.3 135.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0193.01 -1.0 -1.0 -1.0 -2 1.3 3 -1.00 -2 3
NT0193.02 -1.0 -1.0 -1.0 -2 .3 34 -1.00 -2 9
NT0193.03 2.0 1.0 1.0 6 1.8 6 4.00 -2 -2
NT0193.04 -1.0 -1.0 -1.0 -2 1.1 -1 1.00 -2 4
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0193.01 3.00 244 21 991 15.23 2.00 -5.00 -2 5.0
NT0193.02 .64 108 15 1058 7.48 -2.00 -5.00 -2 5.0
NT0193.03 3.03 14 45 323 5.22 -2.00 -5.00 -2 1.0
NT0193.04 1.54 33 21 219 3.47 -2.00 -5.00 2 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0193.01 -1.00 10
NT0193.02 -1.00 4
NT0193.03 -1.00 4
NT0193.04 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse