English version
MALMDATABASEN
Registrering 1816 - 002 Ytrekila
(Objekt Id: 2132)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 389152 m. Nord: 7287518 m.
Lengdegrad: 12.5864660 Breddegrad: 65.6902970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Sølv
Element(er): Ag Pb Zn As Sb Sn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1927 - 1927 Prøvetaking Selskap/Institusjon:K. Pedersen, Visthus
1932 - 1934 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Fransk selsk./Bergv.selsk. N.-Norge A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: 15 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Porfyrisk granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
447 mill. år;..Metode:U/Pb

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 800 m SSV for Ytrekila i Visten. Den er undersøkt i et 2-2,5x12 m2 stort dagbrudd som er fylt med vann. Ifølge Beetz (1933) og Vik (1979) skal det være 7-10 m dypt. Den lille berghallen indikerer at bruddet neppe har en dybde på mer enn 23 m. Området rundt bruddet er dårlig blottet, men vegetasjonen antyder marmor under overdekket. Marmoren utgjør en inneslutning i Andalshatten-plutonen som rundt skjerpet domineres av megaporfyrisk granodioritt. En liten blotning av hvit, grovkornet og strukturløs marmor finnes på kanten av bruddet som har lengste akse orientert N15Ø. Blokker av lignende marmortype er utbredt på tippen og synes derfor å utgjøre hovedbergarten i bruddet. Marmoren fører tynne striper, bånd og uregelmessige aggregater av disseminert blyglans og litt sinkblende. Blyglans-stripene synes å opptre konkordant med tynne kalksilikatbånd som finnes i enkelte mineraliserte blokker. Noen marmorblokker er gjennomsatt av umineraliserte kvarts/kalkspatårer med brunlig, forvitret rand av ferro-dolomitt eller ankeritt. Malmens sammensetning (se analyser) og tilstedeværelsen av ankerittomvandling indikerer at den er epigenetisk. Vik (1979) klassifiserte forekomsten som gangmineralisering. Beetz (1933) nevner også tilstedeværelsen av arsenkis langs granodioritt-marmor-kontakten mot sør.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vik, Eirik , 1979
Bly og sink-forekomster i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/10;108 sider
Abstrakt:
På grunnlag av allerede offentliggjorte opplysninger og egne undersøkelser har NGU laget en oversikt over bly og sink forekomstene i Nordland fylke. Et innledende kapittel behandler kort bly-sink forekomster generelt og forekomstene i Nordland spesielt. Deretter er de registrerte mineraliseringene behandlet enkeltvis. Nordland har lenge vært kjent som en bly-sink rik malmprovins. Fylket har landets to eneste igangværende bly-sink gruver (Mofjellet og Bleikvassli). De fleste andre forekomster er små. Tre av dem skiller seg ut: Hauknestind, Ravnåsen og Husvika. Undersøkelser viser at også disse i øyeblikket er uøkonomiske. Økt malmleting i de kjente gruvefeltene vil sannsynligvis føre til nye funn. De store marmorfeltene i Nordland vurderes også som lovende prospekteringsområder.

Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
583 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet, hvit marmor med gn-sl-slirer.
584 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet, hvit marmor med gn-sl-slirer.
585 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornete gn-aggregater i marmor.
586 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor med grovkornete gn-striper, 5 mm brede.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse