English version
MALMDATABASEN
Prospekt 1811 - 005 Finnlifjell
(Objekt Id: 2193)
(Sist oppdatert: 14.11.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400652 m. Nord: 7237328 m.
Lengdegrad: 12.8735080 Breddegrad: 65.2440540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 279 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :293 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er omtalt av Berggren (1936) og Kautsky (1936) som den nordlige del av en mineralisert sone som ifølge dem kan følges sammenhengende 3,5 km mot SØ over Kvitdalstinden. Dette ble ikke konfirmert under befaringen. Den nordlige sprekkesone ble registrert av A/S Sulfidmalms geologer i 1983? i forbindelse med leting etter parallelle sprekkesoner som gjennomsetter grå toglimmergranitt. De har innbyrdes avstand på mellom 50 og 75 m og opptrer henholdsvis i et lite søkk i fjellsiden 200 m øst for Lille Finnlitjern og i fjellsiden på østsiden av Finnlidalens munning, eller 200 m NØ for Lille Finnlitjønn. Begge sprekkesoner stopper mot Finnlifjelldalen i NV og mot en inneslutning av migmatittiske biotittgneiser i SØ, dvs. at de har en strøklengde på 200-300 m ØSØ-VNV-retning. Den nordlige sprekkesone (str./fall: 293/70) er opptil 20 m bred og fører arsenkis og svovelkis som sprekkefyllinger og sement i sterkt oppsprukkete og breksjerte partier som har linseform. Linsene, som har bredde på opptil 2 m og lengdeutstrekning på 10 m, består av rødlig grå granittfragmenter som er sterkt oppsprukket, men bare delvis sammenkittet av sulfider og litt kvarts. Linsene har derfor mange åpne sprekker og hulrom. I det sørlige sprekkesystem (hovedforekomsten) opptrer tilsvarende linser, men disse er fullstendig sementert av semimassiv arsenkis. Den breksjerte granitt er her en rosa aplittisk type.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kvalheim, A. , 1935
Report on the ore-deposits of Finnlifjell.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1190;3 sider
Abstrakt:
Forfatteren beskriver flere malmsoner i området Finnlitjønn - Røyskattdalen. Arsenkis er mer vanlig enn svovelkis og gull følger arsenkis. Generelt har malmsonene strøk NV-SØ og steile fall mot SV. De fleste soner (A, B, C) ligger nær Finnlitjønn og i strøkforlengelsen av C sørøst for Finnlitjønn (i alt 6 stk). To analyser gir 10 g/tonn Au (A-sona) og 22,6 g/tonn Au (SØ for Finnlitjønn). Ved Røyskattdalen beskrives to paralelle soner som kan følges ca. 150 m langs strøket (NV-SØ). Analyser fra en av sonene gir 4,4 - 9,6 g/tonn Au. Forfatteren gir til slutt et estimat på malmmengda på Finnlifjell og konkluderer at forekomstene er lovende og bør undersøkes nøyere.

Berggren, E. , 1936
Kolsvikfyndigheten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3085;23 sider
Abstrakt:
Forf. gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av malmforekomstene i Buadal (Kolsvik). Malmen består av arsankis og gull impregnert i kvartsårer. Prof beskriver også geologi og topografi og resultatet av elektriske målinger. På grunnlag av kartlegging og kjemisk analyse av de ulike forekomstene beregner forf. malmarealtet av forekomsten med minst 5 g/tonn AU. Det blir påpekt at malmens vertikale utstrekning kan være stor og at malmarealet kan økes en god del dersom fattigere soner tas med. Analyseresultater fra Kolsvik, Nye Oksen, Gamle Oksen, Finnlifjellet og Kalkavdalen er vedlagt i tabellform.

Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0067.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys grå aplittisk med middk. aspy langs 1-5 mm brede semimassive årer, som diss. og sement i breksjerte partier.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3932 5,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400542 m. Nord: 7237548 m.
Lengdegrad: 12.8709970 Breddegrad: 65.2459930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0067.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sterkt oppsprukket og rusten grålig granitt med diss. og korte årer av hovedsakelig aspy (1 mm), men lokalt også svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 3933 5,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400552 m. Nord: 7237538 m.
Lengdegrad: 12.8712180 Breddegrad: 65.2459060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-FO3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Porøs rød granitt uten synlige sulfider.
NO14 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sukkerkornet glasskvarts med klorittslirer.
NO18 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten fink. lys grå klorittisert granitt.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 3934 5,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400522 m. Nord: 7237538 m.
Lengdegrad: 12.8705760 Breddegrad: 65.2458970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0067.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sterkt oppsprukket og rusten grålig rød granitt med stikk og sprekker belagt med aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 005 Finnlifjell

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0067.01 Fastfjell 7 1 7 34 9 .3 1040.0
NO0067.02 Fastfjell 9 1 11 2 10 -.3 759.0
NO0067.03 Fastfjell 17 2 64 4 11 1.3 1886.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0067.01 -3.0 -3.0 -5.0 99999 -.2 22 3.00 81 -2
NO0067.02 -3.0 -3.0 -5.0 16144 -.2 31 2.00 16 6
NO0067.03 -3.0 -3.0 -5.0 23697 -.2 30 4.00 21 21
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0067.01 5.43 1 8 28 8.07 16.00 -5.00 -2 3.0
NO0067.02 .91 3 12 31 2.07 10.00 -5.00 -2 2.0
NO0067.03 2.86 2 10 55 4.91 10.00 -5.00 -2 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0067.01 15.00 10
NO0067.02 13.00 6
NO0067.03 12.00 7


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse