English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1841 - 001 Rupsi
(Objekt Id: 2198)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Rupsi

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543829 m. Nord: 7449800 m.
Lengdegrad: 16.0119950 Breddegrad: 67.1620330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 4200 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.1 % 15.05.1993
Kis 10 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1970 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1975 - 1980 Geofysikk Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Stokkverksmalm Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 290 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Biotitt-gl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :40 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rupsiforekomsten er tolket å korrelere med Hankabakken/Palmbergnivået, og er den nordvestligste forekomsten i Sulitjelma. Mineraliseringen er en stratabundet impregnasjonstype i breksjert kloritt/biotittskifer. En malmskjæring viser høye gehalter over 7 m mektighet (2.3 % Cu og 1.5 % Zn), men forekomsten er ikke malmberegnet. To foldefaser har dannet en liggende elongert antiform med malmanrikning i ombøyningssonen. Borkjerner fra 14 borhull fra Rupsiforekomsten ligger på kjernelager i Sulitjelma, delvis lagret som 10 cm kjerne fra hver bormeter. Stien, R. 1993. Ved befaring i 1994 ble to borplasser funnet i det angitte området. På begge steder ligger det igjen store mengder borkjerner, men det finnes ikke prøver med rik mineralisering, bare rusten kvarts-serisitt-glimmerskifer. Prøve ble tatt av det mest rustne materiale. Furuhaug, L. 1994. Utfra rapport av Bugge et al. 1978 er det estimert en ressurs på 4.2 Mt med 1.1 % Cu på tre nivåer i Rupsi.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bugge, J. : Vurdering av malmmengdene i Sulitjelma Grubefelt. Malmreserver. - 1978 - BV2007

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0072.01 Borkjerne
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten kv.-serisittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 001 Rupsi

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0072.01 Borkjerne 112 431 7 17 58 .4 26.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0072.01 -3.0 3.0 -5.0 162 1.6 45 12.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0072.01 3.24 65 38 238 6.51 8.00 -5.00 -2 18.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0072.01 17.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse