English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 008 Forneshatten
(Objekt Id: 2203)
(Sist oppdatert: 13.01.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383182 m. Nord: 7274288 m.
Lengdegrad: 12.4682170 Breddegrad: 65.5696030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1935 - 1935 Prøvetaking Selskap/Institusjon:I. Andal
1936 - 1936 Røsking Selskap/Institusjon:Knaben Gruber A/S
1958 - 1958 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Turmalin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pyroksenitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Pyroksenitt
Sidebergart Dioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :267 / 78 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Berggrunnen i området domineres av dioritt, dels porfyrisk, som fører ovale inneslutningerav grovkornet pyroksen og metagabbro med areal på 100x200-300m2. Molybdenglans- og turmalin-førende kvartsganger finnes bare innenfor ultramafittene, henholdsvis i NØ-lia av Forneshatten (hovedforekomst) og på sørkanten av Mangåsskardet. Hovedforekomsten, som er beskrevet av Oftedahl (1967) og Myrland (1972), ligger i 785 meters høyde og i nedkant av en stor snøfonn som vanligvis dekker skjerpet og deler av tippen. Den MoS2-førende gangen skal være 8 m lang og 0,35 m bred (Oftedahl 1958). Av blokker på tippen framgår det at mineraliseringen er knyttet til en sonert kvarts-pegmatittgang, 10-20 cm bred, som er omgitt av biotittisert pyroksenitt med litt disseminert molybdenglans langs gangkontakten. Deler av gangen som bekrevet av Oftedahl (1967) domineres av grågrønn grovkornet albitt med interstitielle aggregater av talk som også opptrer sammenvokst med ferrodolomitt i sentrum av gangen. Noen steder opptrer turmalin i de sentrale deler av gangen albittgangen, men vanligvis forekommer en 5 cm bred sentralsone av ferro-dolomitt. Blokkene viser at gangen i partier består av biotittførende k-feltspat - kvartspegmatitt , ofte med rødlig k-feltspat og anriket randsone som sannsynligvis glir over i grovkornet kvartsgang med aggregater an turmalin og biotitt. Ferro-dolomittårer finnes også i pyroksenitten langs gangkontakten og albittgangen hvor de skjærer turmalinaggregater. Molybdenglans opptrer som opptil 2 cm store interstitielle flak i albitt- og turmalin-gangmassen. Molybdenglans er ofte anriket i randen av gangen, uansett gangtype. I tillegg er albittgangen anriket på MoS2 på grensen mot sentralsonen av ferrodolomitt som alltid er umineralisert. Turmalinførende ganger av leucogranitt, granittisk pegmatitt og kvarts finnes flere steder i pegmatitten, men disse er bare lokalt molybdenglans-førende (sørlige anvisning). Deres str./fall framgår av sprekkeretninger angitt under strukturer. De molybdenglans-førende turmalin-kvartsgangene i pyroksenittkroppen ved Mangåvatnskardet følger to sprekkeretninger, henholdsvis 18/20 og 177/77.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oftedahl, Christoffer , 1967
Note on a molybdenite-dolomite-bearing pegmatite in Velfjord, Nordland, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.247;147-149 sider
Abstrakt:
A small area of basic gabbro occurs within the granodiorite pluton noth of Velfjord. In this gabbro was found a peculiar pegmatite dike, rich in molybdenite, and composed of quartz, albite, and dolomite as major minerals.

Oftedahl, C. , 1958
Andalshatten molybdenforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3096;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en 1-dags befarings av Andalshatten molybdenforekomst. Forekomsten ligger i et større gabbrofelt hvor molybdenmineraliseringer opptrer i en 10 - 15 cm bred sone sammen med feltspat og kalkspat. Noe molybdenglans finnes en også i en 10 cm bred grensesone. Forøvrig finnes litt molybdenglans i hele Velfjordstrøket.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089810 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med grovkornet biotittrand og molybdenglans-aggregat.
92033 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: MoS2-førende dolomitt-albitt-gang. Håndskeidet malm.
92034 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: MoS2-førende albitt-gang. Håndskeidet malm.
92035 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: MoS2-førende kvartsgang. Håndskeidet malm.
92036 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Gang av MoS2, albitt, dolomitt og talk.
92037 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Molybdenglans-førende kvartsgang.

Navn på lokalitet: Sørlige anv.
(Objekt Id: 3048 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383232 m. Nord: 7274228 m.
Lengdegrad: 12.4693510 Breddegrad: 65.5690840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
92038 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten turmalin-kvartsgang med et par ørsmå MoS2-korn.

Navn på lokalitet: Mangåvatnskardet
(Objekt Id: 3049 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383002 m. Nord: 7274728 m.
Lengdegrad: 12.4639360 Breddegrad: 65.5734820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089809 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Turmalin-kvartsgang med molybdenglansflak.
92041 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fattig MoS2-disseminasjon i flogopitt-turmalin-kvartsgang.
92042 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fattig MoS2-disseminasjon i flogopitt-turmalin-kvartsgang. Rik malm.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse