English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 003 Langvatnet
(Objekt Id: 2204)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386262 m. Nord: 7279018 m.
Lengdegrad: 12.5308720 Breddegrad: 65.6130980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 299 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
447 mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :136 / 85 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :192 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :299 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger like over en brattskrent 50 m øst for mnidten av Langvatnet og er omtalt av Myrland (1972) som Storhaugen. Den ble prøvetatt av BP Norge A/S Minerals i 1982. Selskapet påviste i tillegg en serie 1-3 m tykke kvartslinser som ligger som perler på en snor langs NNV-SSØ-rettede strukturer på begge sider av Klavenesmarkelva og nord for utløpet av Svanvatnelva. Disse skulle visstnok også inneholde arsenkismineralisering, men ingen mineralisering ble påvist i de befarte kropper sør for Storhaugvatn. Forekomsten ved Langvatn opptrer sentralt i Andalshattenplutonen som består av grå grovporfyrisk granodioritt. Granodioritten har innesluttet en 250 m bred enhet av kalkspatmarmor som stryker langs dalføret i NNV-SSØ-retning. Langs vestgrensen av marmoren forekommer en 10-30 cm bred sone av ekvigranulær og grovkornet granittisk intrusiv. Ved Langvatn gjennomsettes "granitten" og marmorinneslutninger i denne av en forkastning (str/fall 299/80) hvor det er avsatt en opptil 0,6 m bred kvartsgang som mineraliseringen opptrer i. Gangen er blottet over en lengde av 15 m. Dens liggrense (sør) mot granitten er relativt rettlinjet og skarp, mens henggrensen mot marmorinneslutningen og granittganger i denne er meget uregelmessige pga. nettverk av kvartsårer og 2-30 cm brede og 1-7 m lange forgreninger (str./fall: se sprekker under strukturer). Granitten langs kvartsgangen er stedvis porøs pga. utlutet kvarts. Både hovedgangen og dens forgreninger fører spredte åre og sprekkebelegg av arsenkis som ofte finnes i tilknytning til druseromsfyllinger av arsenkis og litt blyglans. Hovedgangen er også lokalt breksjert og sementert av arsenkis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089619 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089620 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089621 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089622 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089623 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089624 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse