English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 019 Holden
(Objekt Id: 221)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598599 m. Nord: 7104052 m.
Lengdegrad: 11.0196540 Breddegrad: 64.0491400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1909 Røsking
1910 - 1910 Kjerneboring
1952 - 1952 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1953 - 1953 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tuffitic schist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Greenschist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :250 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Holden-mineraliseringen er en direkte fortsettelse av Vestmalmen som Fosdalen Bergverk har drevet på. Den strekker seg fra sørenden av Holden og VSV-over mot Grunntjørna over en lengde på minst 3 km. Malm-mektigheten er i dagen 05,-1 m. I borhull er det påvist mektigheter på 4 m på 65 m dyp. Mineraliseringen ble først mutet i 1908, og i de tre påfølgende år ble det utført magnetometermåling, røsking og kjerneboring. Hovedforekomst: 5 m sør for Pissbekken er en 2x2,5 m vannfylt og inngjerdet synk. Ingen malm sees, heller ikke i tippen (30 m3). Bergarten er lys tuffittisk skifer. Mellom hovedforekomsten og Holden er det 5 små gjengrodde røskegrøfter.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Morton, C.
Follafos Eisenerze.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2390;12 sider
Abstrakt:
En fullstendig beskrivelse av malmtypene nord for Beitstadfjorden med analyser av prøver fra noen forekomster. Ved magnetometer er det påvist en strøklengde på ca. 15 000 m.

Dahlquist, S. , 1910
Undersøkningsarbeten av konsul G. O. Ørns Jernmalmførekomster i Beitstad, Verran och Åfjord herreder i Nordre och Søndre Trondhjems Amt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1704;20 sider
Abstrakt:
Forekomstene opptrer i et 10 km, mer eller mindre sammenhengende drag fra Beitstadsundet til Åfjorden. Sonen er på begge sider avgrenset av gneis og granittiske bergarter. Malmen forekommer som magnetitt (ca 50 % Fe) som er innlagret i skifer, og som i tillegg fører hornblende, glimmer, kvarts og på enkelte steder karbonat som de dominerende mineralene, Malmen følger skiferen i strøk fall. Følgende forekomster er beskrevet. - Holdenfeltet er et ca 2700 m langt malmdrag og er undersøkt magnetometrisk. - Vestre Holdenfeltet er et ca 2100 langt malmdrag og er undersøkt magnetometrisk - Waldemars gruve består av tre linser som ligger etter hverandre - Ørn gruve som også består av tre malmkropper. - Bertelgruva og Hans-Hermanngruva består begge av adskilte malmkropper. - Simadalsfeltet - Skansen og Haravassfeltet fører fattigere malm, ca 30 - 35 % Fe. - I tillegg forekommer en rekke mindre forekomster. Forfatteren er gruveingeniør ved Fosdalen gruver.

Thorsnes, Terje , 1987
Strukturgeologisk undersøkelse i Malm, Verran kommune, Nord-Trøndelag
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.87.070;47 sider
Abstrakt:
Strukturgeologiske undersøkelser er utført i Malm-området, for å utrede tektonostratigrafi og tektonometamorf utvikling. Bergartene er delt inn i tektoniske enheter, med grunnfjellsgneiser strukturelt overlagt av metamorfe orto- og paragneiser, grønnsteiner og delvis konglomeratiske sandsteiner sandsteiner. Innen grønnsteinssekvensen, Fosdalsgruppen, opptrer stratiforme bandete jernformasjoner som har dannet grunnlag for gruvedrift. Alle enhetene er plyfasalt deformert, og metamorfosert under lav grad forhold. Flere sett normal- og reversforkastninger kutter bergartene, og disse har vertikale bevegelser opptil ca. 600 m.

Flood, B.; Thorsnes, T. , 1988
Prospektering i Fosdalenstrøket 1987 - resultater fra geologisk- geokjemiske arbeider og vurderinger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.087;30 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver metoder og resultater fra et prospekteringsprogram i Fosdalenstrøket, Nord-Trøndelag, vesentlig konsentrert på edelmetaller. Prospekteringen har dels foregått i nærområdene til Fosdalens Bergverks- aktieselskap, og dels i områdene VSV for Fosdalen. Undersøkelsene i Fosdalen konkluderer med at det ikke fins noe potensial for edelmetaller i tilknytning til de båndete jernformasjonene som det drives på i gruven. I områdene VSV for Fosdalen opptrer Au-mineraliseringer i tilknytning til sulfidrike litologier og steile skjærsoner i en sekvens med båndete amfibolitter og sure metavulkanitter. Det anbefales at evt. videre prospektering etter edelmetaller lokaliseres til disse områdene.

Carlgreen, W. , 1909
Beschreibung und kostenanschlage uber Eisenvorkommen, die der aktiengesellschaft Folla gehøren.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2385;26 sider
Abstrakt:
En grundig berggrunnsgeologisk og malmgeologisk beskrivelse av forekomstene. Videre finnes kjemiske analyser, malmberegning og kostnadsoverslag for ev. å sette i gang drift.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Smith, H.H. 1909: Extensive iron ore deposits, Trondhjem, Norway. The Mining Journal, Sept. 4, 1909.

Navn på lokalitet: Holden, Skjerp 1
(Objekt Id: 534 19,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 597339 m. Nord: 7103312 m.
Lengdegrad: 10.9933890 Breddegrad: 64.0428590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
20 m lang stoll er drevet mot sør (80 m3 tipp) i umineralisert grønnskifer. 40 m mot SV, litt lenger opp i lia, er det sprengt litt i en skrent. 30 m3 tipp. Umineralisert grønnskifer.

Navn på lokalitet: Holden, Skjerp 2
(Objekt Id: 535 19,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 599059 m. Nord: 7104292 m.
Lengdegrad: 11.0292250 Breddegrad: 64.0511610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
3x3 m vannfylt synk, ingen tipp (ligger sansynligvis under vannivå i Holden). Mineralisering ikke observert, bare tuffittisk skifer.

Navn på lokalitet: Holden, Skjerp 3
(Objekt Id: 538 19,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 599479 m. Nord: 7104452 m.
Lengdegrad: 11.0379270 Breddegrad: 64.0524760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
60 cm mektig finkornet jernformasjon (prøve 01) i strand-linja. Sideberget er tuffittisk skifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0234.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained magnetite ore.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Holden, Skjerp 4
(Objekt Id: 537 19,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 599519 m. Nord: 7104492 m.
Lengdegrad: 11.0387720 Breddegrad: 64.0528230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
20 m høyere i stratigrafien enn skjerp 2 mineralisering, 1 m mektig skifrig, massiv, finkornet magnetitt-mineralisering rik på svovelkis (3-4 mm store korn) i bånd og endel kobberkis og malakitt (prøve 02, 03 og 04). Lys tuffittisk skifer i heng (prøve 05) og ligg (prøve 06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0234.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magnetite ore with pyrite and chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0234.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magnetite ore with pyrite+chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0234.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Fine grained, massive magnetite ore with pyrite+chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0234.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Tuffitic schist from hanging wall.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0234.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Tuffitic schist from foot wall.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Holden, Skjerp 5
(Objekt Id: 536 19,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 599559 m. Nord: 7104522 m.
Lengdegrad: 11.0396110 Breddegrad: 64.0530800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
50 m ØNØ for skjerp 4 er det en 4x4 m vannfylt og inngjerdet synk i samme sone, uten tipp.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 019 Holden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0234.01 Fastfjell 26 23 24 8 25 .1 3.0
NT0234.02 Fastfjell 2396 28 36 34 10 .1 222.0
NT0234.03 Fastfjell 11259 1 19 181 15 5.9 362.0
NT0234.04 Fastfjell 1587 13 19 354 21 2.8 255.0
NT0234.05 Fastfjell 115 35 25 10 10 .2 25.0
NT0234.06 Fastfjell 30 35 31 12 11 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0234.01 2.0 3.0 2 .2 29 6.00 3 2 .01
NT0234.02 2.0 1.0 2 .2 36 2.00 2 2 .23
NT0234.03 2.0 1.0 23 .5 23 8.00 2 6 2.08
NT0234.04 4.0 5.0 35 .2 12 1.00 3 2 3.35
NT0234.05 2.0 3.0 5 .2 30 1.00 2 2 .01
NT0234.06 2.0 2.0 4 .2 108 1.00 2 2 .03
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0234.01 16 33 400 39.60 2.00 5.00 1 6.0 9.00
NT0234.02 15 10 462 27.98 6.00 6.00 1 23.0 436.00
NT0234.03 10 28 414 38.25 3.00 5.00 1 6.0 71.00
NT0234.04 12 40 342 38.31 2.00 5.00 1 2.0 7.00
NT0234.05 48 23 325 4.28 2.00 5.00 1 31.0 9.00
NT0234.06 37 15 219 4.81 4.00 5.00 1 30.0 12.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0234.01 2
NT0234.02 2
NT0234.03 2
NT0234.04 2
NT0234.05 3
NT0234.06 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse