English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 004 Øvre Hjortskardmoen
(Objekt Id: 2217)
(Sist oppdatert: 08.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425052 m. Nord: 7255678 m.
Lengdegrad: 13.3854320 Breddegrad: 65.4151010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Vertsbergart Kvartsofeltspatisk gn. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Sidebergart Granodiorittisk gn. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :197 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :212 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :188 / 85 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten omfatter 8 små brudd, synker og skjæringer som ifølge Torgersen (1928) finnes over en strekning på ca. 1 km. 6 av skjerpene ble funnet. Disse ligger 500-850 m nord for Øvre Hjortskardmoen og mellom bygdeveien og jernbanen. Mineraliseringen opptrer i tilknytning til en serie tynne (0.5-1m) marmor-horisonter som er innesluttet i grovkornet, granodiorittisk gneis tilhørende Reinfjellplutonen og nær dennes østgrense. Marmoren er ofte omvandlet til mørk, grønn pyroksen±granatskarn som retrograderes til aktinolitt-epidotskarn i partier med sinkblende- og kobberkis-mineralisering. Den granodiorittiske gneisen har protomylonittisk struktur med tynne mylonittbånd, og inneholder stedvis tynne striper av disseminert magnetkis. Langs vestgrensen av skarn-marmor-horisontene opptrer flere steder metertykke soner av grå, finkornet og dels tynnbåndet kvartsofeltspatisk biotittgneis som sannsynligvis er representerer en finkornet, skjærdeformert randfacies av plutonen. Gneisen og tynne hvite granittårer i denne fører finkornet disseminasjon, foliasjonskonkordante striper og spredte diskordante årer av hovedsaklig blyglans og kobberkis. Sinkblende er bare lokalt tilstede. Mineraliseringen har generelt en mektighet på 2-3 m. Følgende skjerp ble befart: Skjerp 1: Kalksilikatgneis. Ingen synlig mineralisering. Liggskjerp: Liten sprengning i båndet kalksilikatgneis med 1-5 mm subkonkordante årer av mørk, brun-svart sinkblende (Torgersen 1928). Skjerp 2: 1x2 m2 skjæring i linseformet kropp av kalksilikatgneis, aktinolittskarn (1/2 m) og marmor som omgis av foliert granodioritt. Grovkornete, mørke sinkblende-striper i kalksilikatgneis langs grensen til skarn som inneholder aggregater av sinkblende. Str/fall linse: 212/90. Skjerp 3: 2x2 m2 stort og 1m dypt brudd. Alternerende 0.5 m brede soner av grønn kalksilikatgneis/pegmatittisk granitt og grå kalkspatmarmor, dels omvandlet til aktinolitt-epidotskarn som fører grovkornete aggregater og striper av mørk sinkblende samt finkornet disseminasjon. Gjennomsettende kvartsårer fører bare lokalt enkelte sinkblende-korn. Str./fall marmorbånding: 188/85. Skjerp 4: 2x4 m2 stort og 2 m dypt brudd anlagt på 2,7 m mektig sone av aktinolitt-epidot skarn ± granat som i vest grenser til grå kvartsofeltspatisk gneis. Skarnet fører slirer, uregelmessige aggregater og årer av grovkornet, svart sinkblende, og dessuten mer finkornet disseminasjon av sinkblende og kobberkis. Grovkornete kobberkis-kalkspatårer med litt blyglans er av underordnet betydning. Biotittgneisen langs skarnkontakten fører disseminasjon og sprekkefyllinger av sinkblende, kobberkis og blyglans. Skjerp 5: 1x5 m2 og opptil 3 m dyp skjæring i fjellsiden hvor en 2,5 m mektig sekvens av marmor, biotittgneis og pegmatittiske granittganger er skåret. Granat-pyroksen-skarn er utviklet som tynne soner langs intrusivkontaktene. Alle bergarter fører sulfiddisseminasjon og folisjonskonkordante sulfidårer og striper. De kvartsofeltspatiske bergartene langs marmor/skarn-kontaktene er anriket på blyglans og kobberkis, mens sinkblende hovedsakelig opptrer i aktinolittisert skarn og helt lokalt som striper langs marmorens bånding.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3075 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425002 m. Nord: 7255448 m.
Lengdegrad: 13.3844820 Breddegrad: 65.4130270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Kalksilikatgneis. Ingen synlig mineralisering.

Navn på lokalitet: Liggskjerp
(Objekt Id: 3080 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425022 m. Nord: 7255508 m.
Lengdegrad: 13.3848800 Breddegrad: 65.4135700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 1x2 m2 skjæring i linseformet kropp av kalksilikatgneis, aktinolittskarn (1/2 m) og marmor som omgis av foliert granodioritt. Grovkornete, mørke sinkblende-striper i kalksilikatgneis langs grensen til skarn som inneholder aggregater av sinkblende. Str/fall linse: 212/90.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089771 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3079 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425022 m. Nord: 7255578 m.
Lengdegrad: 13.3848410 Breddegrad: 65.4141980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 1x2 m2 skjæring i linseformet kropp av kalksilikatgneis, aktinolittskarn (1/2 m) og marmor som omgis av foliert granodioritt. Grovkornete, mørke sinkblende-striper i kalksilikatgneis langs grensen til skarn som inneholder aggregater av sinkblende. Str/fall linse: 212/90.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089772 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089773 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089774 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089775 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3076 4,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425032 m. Nord: 7255628 m.
Lengdegrad: 13.3850290 Breddegrad: 65.4146480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 2x2 m2 stort og 1m dypt brudd. Alternerende 0.5 m brede soner av grønn kalksilikatgneis/pegmatittisk granitt og grå kalkspatmarmor, dels omvandlet til aktinolitt-epidotskarn som fører grovkornete aggregater og striper av mørk sinkblende samt finkornet disseminasjon. Gjennomsettende kvartsårer fører bare lokalt enkelte sinkblende-korn. Str./fall marmorbånding: 188/85.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089776 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089778 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089779 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089780 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089781 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089782 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089783 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089784 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3078 4,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425052 m. Nord: 7255698 m.
Lengdegrad: 13.3854210 Breddegrad: 65.4152810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5: 1x5 m2 og opptil 3 m dyp skjæring i fjellsiden hvor en 2,5 m mektig sekvens av marmor, biotittgneis og pegmatittiske granittganger er skåret. Granat-pyroksen-skarn er utviklet som tynne soner langs intrusivkontaktene. Alle bergarter fører sulfiddisseminasjon og folisjonskonkordante sulfidårer og striper. De kvartsofeltspatiske bergartene langs marmor/skarn-kontaktene er anriket på blyglans og kobberkis, mens sinkblende hovedsakelig opptrer i aktinolittisert skarn og helt lokalt som striper langs marmorens bånding.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089785 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089786 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089787 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089788 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089789 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Veiskjæring
(Objekt Id: 3077 4,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Svenningdal (1925-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424972 m. Nord: 7255648 m.
Lengdegrad: 13.3837260 Breddegrad: 65.4148140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089693 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089694 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse