English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 004 Hjellsand
(Objekt Id: 2222)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 495353 m. Nord: 7641596 m.
Lengdegrad: 14.8844190 Breddegrad: 68.8854760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1895 - 1897 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Chr. Anker.
1907 - 1907 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Chr. Anker.
1935 - 1935 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Chr. Spigerverk.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 320 / 20 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): > 3
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :320 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble mutet i 1890 og gikk et par år senere over i Chr. Ankers eie, som drev prøvedrift i årene 1895-97 og i 1907. 1450 tonn malm ble tatt ut og transportert ned til stranden. Den var imidlertid for titanrik til å kunne anvendes (Poulsen 1936). Det ble ikke eksportert malm herfra. Christiania Spigerverk sikret seg rettighetene i 1934 og foretok undersøkelser med prøvetaking i 1935. Av de to forekomstene, er det gjort mest arbeid på Nedre Hjellsand, som ligger i en bratt skrent 150 m.o.h.. Her er det i bunnen av skrenten drevet inn to stoller, en mot øst og en mot nord-øst, begge fra samme innslag, tilsammen 50-60m stoll. Disse er nesten i sin helhet drevet i massiv malm som ligger flatt (10-20 grader fall). Malmen er grovkornet massiv magnetitt-ilmenitt-magnetkis (prøve 04, 05 og 06) og inneholder iflg. tidligere rapporter ca. 53% Fe, 4-5% TiO2 og 1.5-2% S. Mektigheten er i utgåene ca. 5m. Over og under er det tildels rik disseminert til semimassiv magnetitt-ilmenitt i gabbroen, som overveiende er omvandlet til en lett eroderbar (det er mye magnetitt-ilmenittsand i lia under) biotitt- magnetitt- ilmenittbergart (prøve 07). Samlet mektighet av massivmalm med omgivende gabbro med semimassiv mineralisering er ca. 10m. I ligg er det grov til middelskornet gabbro med magnetitt- ilmenitt- magnetkisdisseminasjon (prøve 08).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hjellsand grube. Kartskisse 1:4 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 537

Hjellsand grube. Snitt og plan av gruva. 1:200
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2087

Hjellsand grube. Oversiktksart A-B 1:6 250
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2094

Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Lund, H. , 1906
Hjelsand jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 117;6 sider
Abstrakt:
Feltet ligger på sydsiden av Skagsøya i Øksnes. Det er snakk om to områder som begge har et malmareal på ca. 2500 m2. Malmen er en magnetitt som opptrer som stokk i eruptiv b.a. Malmens dybde kan ikke sies. Det foreligger analyse av malmen. Forekomsten anses å være liten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0096.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt-ilm-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt-ilm-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt-ilm-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mt-ilm-biotittba.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. gabbro med mt-ilm-diss. fra liggen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øvre Hjellsand
(Objekt Id: 3082 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 495633 m. Nord: 7642206 m.
Lengdegrad: 14.8913570 Breddegrad: 68.8909510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Øvre Hjellsand ligger i en høyde av 420 m.o.h. på aksla mellom Hestdalshumpan og Storbranden. Over et område på 40x30m2 er det flere røskegrøfter (mindre enn 2m dype) som nå er gjenrast. Blotninger finnes kun på toppen av ryggen, med utgående til liggen av massivmalmen, som er grov- til middelskornig amfibolitt med magnetitt- ilmenitt- svovelkisdisseminasjon (prøve 01). Massivmalmen er grovkornet magnetitt-ilmenitt (prøve 02 og 03). Iflg. Poulsen (1936) er malmmektigheten opptil 3-3.5m. (Foliasjon 60/40). Det ligger mye magnetittsand nedover lia.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0096.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. amfibolitt med mt-ilm-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt-ilm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0096.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt-ilm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 004 Hjellsand

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0096.01 Fastfjell 43 -32 96 30 -32 -16.2 1.0
NO0096.02 Fastfjell 56 45 -81 88 39 -16.2 1.0
NO0096.03 Fastfjell -16 53 98 102 60 -16.2 1.0
NO0096.04 Fastfjell 491 52 96 185 112 -16.2 5.0
NO0096.05 Fastfjell 613 105 118 270 144 -16.2 7.0
NO0096.06 Fastfjell 617 54 118 272 165 -16.2 4.0
NO0096.07 Fastfjell 49 -32 -81 51 -32 -16.2 2.0
NO0096.08 Fastfjell 121 18 7 42 24 -1.0 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0096.01 3.0 3.0 -20 -16.2 20 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.02 3.0 3.0 -20 -16.2 59 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.03 3.0 3.0 -20 -16.2 35 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.04 3.0 3.0 -20 -16.2 28 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.05 3.0 3.0 -20 -16.2 23 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.07 3.0 3.0 -20 -16.2 75 -16.20 -20 -20 -20
NO0096.08 3.0 3.0 -20 -1.0 17 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0096.01 .13 711 126 341 16.80 -30.00 -30.00 37.3 -16.20
NO0096.02 .11 1830 318 897 32.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.03 .11 1720 320 1010 31.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.04 1.51 1570 73 479 28.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.05 2.55 1750 -16 354 33.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.06 2.40 1600 -16 308 30.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.07 .11 1230 135 468 22.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0096.08 .18 173 55 192 4.28 -30.00 -30.00 21.0 8.37
------------------
Prøvenr. B*
NO0096.01 -81
NO0096.02 -81
NO0096.03 -81
NO0096.04 -81
NO0096.05 -81
NO0096.06 -81
NO0096.07 -81
NO0096.08 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse