English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 011 Fiskfjord
(Objekt Id: 2268)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514933 m. Nord: 7605966 m.
Lengdegrad: 15.3661690 Breddegrad: 68.5655650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1907 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Pyroksen Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1904 - 1907 ved stolldrift på 5 tilsynelatende adskilte mineraliseringer. De synes makroskopisk svært like, finkornete kvartsbåndete magnetittmineraliseringer med noe magnetkis, svovelkis, pyroksen, amfibol og granat. En sannsynlig dannelsesteori ved syngenetisk sedimentær avsetning med repetisjon ved folding støttes ikke av tolkningen på berggrunnsgeologisk kart Svolvær (1:250 000), hvor de to østligste mineraliseringer opptrer i mangeritt og de tre vestligste i gneiser av ulik alder. Den lengste stollen ligger ved UTM 515000 7606170 (175 m.o.h.). Den er 30 m lang mot NØ med et 7 m langt tverrslag mot vest, 7 m fra stuffen. De første 23 m er drevet i malm. Ved tverrslaget er malmmektigheten 2 m, mens den videre tynner ut og forsvinner før stuffen. I dagen ved stollinngangen, er malm-mektigheten 30 m. Malmen er finkornet (prøve 08 og 09) og båndet. De massive magnetittbånd (med noe kvarts) er dominerende, alternerende med mm- mektige lyse kvartsbånd. Et visst innhold av svovelkis og magnetkis. Foliasjonen er 225/70. Middelskornig granittisk gneis (prøve 07) er hengbergart, mens finkornet kvartsitt med finfordelt magnetkis er ligg.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heier, Knut , 1955
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3523;5 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en dags befaring i området. Det gis korte beskrivelser av de forskjellige funnene som er kjent fra før. Malmen består av smale magnetittbånd som veksler med smale bånd av biotitt-amfibolgneis. Det gis ellers en oppsummering av det som er kjent fra før og gis forslag til hvordan undersøkelsene bør forsette. Det konkluderes med at malmen er svært fattig, men siden det dreier seg om store malmmengder bør feltes undersøkes videre.

Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0125.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet granittisk gneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.-båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.-båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3086 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514920 m. Nord: 7606190 m.
Lengdegrad: 15.3658790 Breddegrad: 68.5675720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her (135 m.o.h.) er en 20 m lang stoll mot øst, med et 5 m langt tverrslag. Samme malmtype (prøve 10 og 11). Middelskornig granittisk gneis med litt magnetkis i heng og ligg. Foliasjon er 270/45.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0125.10 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.-båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.11 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.-båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3087 11,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514890 m. Nord: 7606219 m.
Lengdegrad: 15.3651480 Breddegrad: 68.5678420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er en 4 m lang stoll i 3 - 4 m mektig samme kvartsbåndete magnetittmalm som er foldet. Det synes som stollpåhugget er i en foldeombøyning og mineraliseringen forsvinner like over inngangen. Sidebergart er granittisk gneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3089 11,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515120 m. Nord: 7606030 m.
Lengdegrad: 15.3707600 Breddegrad: 68.5661260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her (115 m.o.h.) er en 10 m lang stoll drevet mot ØNØ, langs en ØNØ - VSV gående (245/80) sleppe/forkastning. Malmen (prøve 03 og 04(samleprøve)) er samme type som ovenfornevnt. Den er sterkt foldet. I sålen er båndingen dominerende N - S /steilt, mens i SØ veggen er den Ø - V/70 grader N. I stollens NV vegg er det mangeritt uten jernmalm. Mineraliseringen er her kuttet av forkastningen. Mineraliseringen er minst 6 m mektig. De siste 6 m av stollen er drevet i heng-mangeritt med litt finfordelt magnetkis (prøve 01). En 20- 30 m mektig kontaktsone mellom mineralisering og hengmangeritt er magnetkisrik mangeritt (prøve 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0125.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mangeritt med finfordelt po fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mangeritt med po fra hengkontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-malm, samleprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3088 11,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515179 m. Nord: 7606000 m.
Lengdegrad: 15.3722260 Breddegrad: 68.5658540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her (150 m.o.h.) er det sansynligvis en stollinngang som er gjenrast av nedfallsblokk. Det er mye tippmateriale i skråningen nedenfor. Derfra to prøver av kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 05 og 06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0125.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0125.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 011 Fiskfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0125.01 Fastfjell 60 15 5 23 109 -1.0 14.0
NO0125.02 Fastfjell 568 -32 -81 54 115 -16.2 114.0
NO0125.03 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 5.0
NO0125.04 Fastfjell 233 -32 -81 30 -32 -16.2 49.0
NO0125.05 Fastfjell 277 18 11 48 22 -1.0 19.0
NO0125.06 Fastfjell 34 -32 -81 -16 -32 -16.2 11.0
NO0125.07 Fastfjell 25 17 -5 9 38 -1.0 5.0
NO0125.08 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 4.0
NO0125.09 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 4.0
NO0125.10 Fastfjell 33 -32 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0125.11 Fastfjell 32 -32 -81 -16 -32 -16.2 15.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0125.01 3.0 3.0 -20 -1.0 216 2.02 -20 -20 -20
NO0125.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.05 3.0 3.0 -20 -1.0 4 3.26 -20 -20 -20
NO0125.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.07 3.0 3.0 -20 -1.0 51 -1.00 -20 -20 -20
NO0125.08 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.09 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.10 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0125.11 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0125.01 .51 76 94 74 2.47 -30.00 -30.00 33.6 11.30
NO0125.02 4.34 34 -16 254 14.80 -30.00 -30.00 172.0 -16.20
NO0125.03 .06 23 -16 129 20.30 -30.00 -30.00 90.8 -16.20
NO0125.04 1.60 37 -16 182 15.60 -30.00 -30.00 106.0 18.10
NO0125.05 .41 943 -1 112 11.10 -30.00 -30.00 6.3 -1.00
NO0125.06 .20 32 -16 122 20.20 -30.00 -30.00 40.5 20.30
NO0125.07 .11 31 31 73 1.13 -30.00 -30.00 30.6 19.80
NO0125.08 .02 -16 -16 79 11.20 -30.00 -30.00 91.7 -16.20
NO0125.09 .01 17 -16 49 16.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0125.10 .09 22 -16 156 15.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0125.11 .28 21 -16 154 15.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0125.01 -5
NO0125.02 -81
NO0125.03 -81
NO0125.04 -81
NO0125.05 -5
NO0125.06 -81
NO0125.07 -5
NO0125.08 -81
NO0125.09 -81
NO0125.10 -81
NO0125.11 -81


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse