English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 005 Flatvatnet
(Objekt Id: 2276)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386152 m. Nord: 7251868 m.
Lengdegrad: 12.5513890 Breddegrad: 65.3696910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1983 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1988 - 1988 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Andre
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :111 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :198 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten, som ligger i en veiskjæring ved Flatvatnet, ble påvist av BP Norge A/S Minerals i forbindelse med oppfølging av gull-anomalier i Velfjordområdet. Den opptrer inne i et monzodioritt-gabbro-massiv og nær dets kontakt mot omgivende metasedimentære bergarter. Mineraliseringen omfatter et "en echelon"-system av kvarts-magnetkis-ganger som har strøk/fall 111/90. Gangene fører massive årer og segregasjoner av magnetkis som i enkelte ganger er det dominerende mineral. Gangene opptrer ca. 2 m fra kontakten til en inneslutning av marmor og er omgitt av amfibolittisert gabbro/monzodioritt. Kvartsgangene når mektigheter på 30 cm og har en utstrekning på noen meter. 20 m lengre øst langs en liten sidevei opptrer en 20 cm bred magnetkisgang (str./fall 120/90) i flytebåndet monzodioritt. Den gjennomsettes av tynne kalkspatårer i tilknytning til en knusningssone med str./fall: 34/85.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore; Nordgulen, Øystein; Barnes, Melanie A. , 1992
Geology of three dioritic plutons in Velfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.423;41-54 sider
Abstrakt:
Dioritic plutons in the Velfjord area of Nordland intrude calc-silicates and migmatitic pelites of the Helgeland Nappe Complex (HNC). The three largest plutons were emplaced in a zone of NNW-SSE regional strike rather than the more typical NE-SW strike. The plutons postdate Caledonian F2 structures; however, anatectic granites increase in abundance toward the plutons, which suggests emplacement and subsequent partial melting of the pelitic host rocks soon after peak metamorphism. The dioritic and granitic bodies were deformed with interstitial melt present; deformation continued during cooling to greenschist facies conditions. Structural position, style and timing of deformation, and assymetric zoning of the plutons are consistent with intrusion into a dilatant part of a regional sinistral shear zone.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse