English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 007 Søndre Følstad
(Objekt Id: 2302)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488883 m. Nord: 7573776 m.
Lengdegrad: 14.7308570 Breddegrad: 68.2770380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1906 Røsking
1911 - 1913 Prøvedrift
1913 - 1913 Geofysikk
1941 - 1942 Geofysikk Selskap/Institusjon:A/S Følstad Gruber
1954 - 1954 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :360 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet i slutten av 1880-åra og de første røskearbeider ble foretatt før 1907 (Smith 1907). Forsøksdrift ble drevet i 1911-1913 i regi av G. Hofseth som også gjenopptok driften i 1938 og i 1941-1942 under navnet A/S Følstad Gruber. Mineraliseringen består av flere parallelle malmlinser, som igjen består av vekslende gneis/massiv-magnetittbånd (se ref. rapporter). Hovedforekomsten er en 15m lang stoll (100m3 tipp) dreven inn mot nord, og som innerst svinger mot nord nord-vest. Bergarten er finkornet lys granittisk gneis med mm til cm-mektige magnetittbånd (prøve 01). Enkelte opptil 20-30cm mektige linser av middelskornet massiv magnetitt (prøve 03 og 04), men store partier av nesten umineralisert granittisk gneis (prøve 02). Over, og ca. 50m nord for stollen, er en 2x1m røsk i gneis med magnetittbånd.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1951
Følstad jernmalmfelt. Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1355;1 sider
Abstrakt:
Rapporten gjelder en befaring i 1951 angående event. sikring med gjerde rundt flere synker.

Hofseth, G. , 1942
Teknisk redegjørelse for Følstad og Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1232;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en teknisk redegjørelse angående malmfeltene Følstad og Oddvær i Vågan kommune. Det er med magnetometrisk og geofysiske undersøkelser påvist et kompleks av malmlinser med mektighet fra 2 til 8 m. Det største linsene har en lengde på 50 - 60 meter. Et oversiktskart for "Søndrefelt" er vedlagt.

Gromstad, A. , 1942
Følstad jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2046;4 sider
Abstrakt:
Det er foretatt oppfaring, geofysiske og magnetometriske undersøkelser i det sydligste felt i Søndre Følstad. Det er konstatert 9 malmlinser, vesentlig parallelle og tildels nesten sammenhengende. Mektigheten varierer fra 2 til 10 m. med rik mangetittmalm. Malmareal er anslått til 1280 m2. Drivverdig dybde er anslått til 200 m.

Johansson, J. A. , 1910
Følstadviks og Oddværs Jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1230;3 sider
Abstrakt:
Forekomsten av jernmalm ved Oddvær og Følstadvik viser med magnetiske observasjoner å være sammenhengende. Utstrekning og dybde er ikke presisert, men bredden er anslått til 4-5 m. Sidebergart er granitt. En prøve er analysert kjemisk.

Hofseth, G. , 1946
Følstad og Oddvær jernmalmfelter i Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1233;2 sider
Abstrakt:
Magnetittmalmen i Nordre og Søndre Følstad består av flere linser med rik malm. I 1913 ble det laget magnetometiske kart over området. 9 linser i Søndre Følstad er anslått å ha et malmareal på 15-16000 m3.

Smith, H. H. , 1914
Følstad og Oddvær jernmalmfelter ved Østnæsfjorden i Lofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2981;2 sider
Abstrakt:
Det anslås at malmfeltene er små. Driften kan stanses hvis firmaet har annen virksomhet i området.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Schmarje, ?? 1942: Gutachten betreffend das Magneteisenerzvorkommen Søndre Følstad. NGU-BA 804.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0159.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. lys gran. gneis med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0159.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. lys gran. gneis med svak mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0159.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0159.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3102 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488783 m. Nord: 7573826 m.
Lengdegrad: 14.7284300 Breddegrad: 68.2774830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er det drevet inn en 8m lang skjæring pluss en 22m lang stoll mot øst (100m3 tipp) på tvers av foliasjonen. Den er drevet gjennom finkornet granittisk gneis, sannsynligvis for kort til å skjære noen av de mineraliserte linsene.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 007 Søndre Følstad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0159.01 Fastfjell -16 48 118 -16 -32 -16.2 1.0
NO0159.02 Fastfjell -1 12 19 2 -2 -1.0 1.0
NO0159.03 Fastfjell -16 -32 102 -16 -32 -16.2 2.0
NO0159.04 Fastfjell -16 -32 113 -16 -32 -16.2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0159.01 3.0 3.0 -20 -16.2 19 -16.20 -20 -20 -20
NO0159.02 3.0 3.0 -20 -1.0 17 1.24 -20 -20 -20
NO0159.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0159.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0159.01 .09 49 -16 436 25.50 -30.00 -30.00 -32.4 21.70
NO0159.02 .08 17 -1 117 8.82 -30.00 -30.00 3.8 18.00
NO0159.03 .10 60 -16 321 33.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0159.04 -.02 79 -16 408 39.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0159.01 -81
NO0159.02 -5
NO0159.03 -81
NO0159.04 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse