English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 010 Kvitheia
(Objekt Id: 2305)
(Sist oppdatert: 22.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486713 m. Nord: 7580796 m.
Lengdegrad: 14.6774320 Breddegrad: 68.3399070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 160 / 90 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metasomatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Sand %TiO(Malm):
Titan provins: %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Båndgneis %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :160 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den mineraliserte sonen ble påtruffet på sydsiden av kammen mellom Kistberget og Kistbergtinden i en høyde av 540 m.o.h. Bergarten i området er finkornet granittisk gneis som er nærmest fri for mørke mineraler. Over en mektighet på 3 - 4 m i denne er det intrudert smale ganger av finkornet amfibolitt med semimassiv - massiv magnetitt (prøve 03 og 04). Mektigheten på årene er vanligvis i cm - dm-skala, den mektigste er på 0.8 m. Gangenes hovedretning er NNV-SSØ med fall til begge sider, men det er også årer av andre retninger og helt uregelmessig forløpende årer. Også tversgående, smale sprekker er fylt med amfibolitt og magnetitt. Retningen på den mineraliserte sonen er også NNV-SSØ. Det finnes også smale, umineraliserte årer av amfibolitt og av granat innenfor den mineraliserte sonen. Gneisen er stedvis noe epidotisert. Prøve 01 er av epidotisert gneis med amfibol+magnetitt-årer. Prøve 02 er samme uten epidotisering. 50 m mot V er en parallell skarnsone som er opptil 3 m mektig. Det er en opptil 2 m mektig grov- middelskornet kalkspatmarmor med litt disseminasjon av magnetitt + amfibol (prøve 06). I marmoren er det linser og lag av granat- diopsid- epidotskarn med lokale linser av semimassiv magnetitt (prøve 05). Malmsonen beskrives av Bøckman (1951) og Remmen (1939) til å være 1500 m lang, bestående av opptil 30 - 40m lange og opptil 5 - 6 m mektige linser av magnetittmalm. Det ble ikke forsøkt å følge malmsonen i lengderetningen. Skarnsonen kan ha en mulig sammenheng med skarnmineraliseringa i Vestpollen mot sør.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Remmen, K. , 1939
Kvitheia jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2600;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten ligger på Vestvågøy. Bergarten i området er granitt. På østskråningen av Kvitheia opptrer flere linser og stokker av rik jernmalm i en lengde av ca. 1500 m. De stryker i retning N-S. Mektigheten varierer fra smale striper til 5-6 m. Lengden opptil 30-40 m. Fallet er steilt. Med henvisning til kart foreslås forsøksdrift med stoll gjennom heia.

Bøckman, K.L. , 1951
Kvittind jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1959;1 sider
Abstrakt:
Fjellgrunnen er granitt. Basiske bånd i b.a. har linser og slirer av magnetittmalm. Største linse er ca. 40 m lang og gjennomsnittlig mektighet ca. 2,5 m. I tillegg er det enkelte mindre forekomster.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0162.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., epidotisert granittisk gneis med mm-mektige mt-årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0162.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. granittisk gneis med mm-mektige mt-årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0162.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibol-mt-gang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0162.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibol-mt-gang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Skjerp 1
(Objekt Id: 3983 10,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486663 m. Nord: 7580796 m.
Lengdegrad: 14.6762180 Breddegrad: 68.3399030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0162.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med semimassiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0162.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor med amf.+mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse