Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1865 - 012 Vatterfjord
(Object Id: 2307)
(Last updated: 17.12.1999)

Location
County: Nordland Municipality: Vågan (1865)
Map 1:50000: Oddvær (1131-1) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484413 m. North: 7574576 m.
Longitude: 14.6225200 Latitude: 68.2840030
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1915 - 1918 Test mining

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Lens
Main texture: Porphyroblastic Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 5 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Syenitt Intrusive
Original rock :Syenite
Metamorphic facies :Granulite
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation

Information(s) in free text format
Free text
Prøvedrift på forekomsten foregikk i perioden 1915 - 1918 ved et par synker ned til ca. 25 m og med orter og strosser langs en strøklengde på ca. 100m. Alle grubehull er idag gjenfylt og det ses derfor lite av forekomsten utenom tippmaterialet. Det henvises derfor til rapporter av Vogt, Rønning og Stadheim (1915 - 1938) og Bøckman (1948) som beskriver forekomsten. Mineraliseringen opptrer i en syenittgang/-linse som er minst 100 m lang i N - S retning og 15 - 20 m mektig. Kontaktene mot sideberget, som er fin- til middelskornet granitt, er finkornig. Ellers er syenitten grovkornig og massiv med noe foliasjon i enkelte partier. Grovflakig molybdenglans opptrer på sprekker og spalteflater (prøve 06 og 07) og i liten grad som finkornig disseminasjon (prøve 08). En annen opptreden er som grovkornige flak i pegmatitter (feltspat + hornblende) (prøve 02). Magnetkis og kobberkis opptrer ofte sammen med molybdenglansen i syenitten (prøve 01 og 03), men de finnes også hver for seg. Iflg. de nevnte rapporter har de sulfidførende spalter og pegmatitter alltid samme retning som syenittgangene og foliasjonen, N - S og steiltstående. De nevner også at det forekommer litt mineralisering i sidestein (granittisk gneis). Prøve 05 er prøve av middelskornet granittisk gneis Ø for syenitten. Prøve 04 er fra en inneslutning av finkornig granittisk gneis med litt finkornet molybdenglansdisseminasjon i syenitten.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, T.; Rønning, O.; Stadheim, J. , 1958
Vatterfjord molybdenglans-forekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3325;22 pages
Abstract:
Forekomsten ligger i bunnen av Vatterfjordstollen på vestsiden av Østnesfjorden. Den ligger ca 70 m fra sjøen. Malmen opptrer i sprekker i syenitt. I tillegg er det noe malm i pegmatittggangen i granit. Det anbefales videre undersøkelser. Et oppredningsværk kan være aktuellt. En prøve av malmmen er sendt Sulitjelma til oppredningsforsøk. Resultatet foreligger.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0164.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Syenitt med semimassiv po+noe cpy og MoS2.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Syenitt med MoS2.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Syenitt med MoS2, po og cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. granittisk gneis innesluttet med finfordelt MoS2.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet granittisk gneis fra sidesten.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grovkornet syenitt med MoS2.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grovkornet syenitt med MoS2.
No. of registrated element analyses = 1
NO0164.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grovkornet syenitt med spor av finfordelt sulfid.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1865 - 012 Vatterfjord

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0164.01 Bedrock 3580 128 -81 272 89 -16.2 9.0
NO0164.02 Bedrock 116 115 7 11 2 -1.0 4.0
NO0164.03 Bedrock 190 137 37 56 14 -1.0 1.0
NO0164.04 Bedrock 5 60 6 6 22 -1.0 11.0
NO0164.05 Bedrock 8 30 9 2 -2 -1.0 3.0
NO0164.06 Bedrock 722 270 347 50 -32 -16.2 2.0
NO0164.07 Bedrock 88 353 5 18 -2 -1.0 3.0
NO0164.08 Bedrock 28 926 8 12 -2 -1.0 5.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0164.01 3.0 3.0 -20 -16.2 114 142.00 -20 -20 -20
NO0164.02 3.0 3.0 -20 -1.0 102 1480.00 -20 -20 -20
NO0164.03 3.0 3.0 -20 -1.0 34 5580.00 -20 -20 -20
NO0164.04 3.0 3.0 -20 -1.0 60 55.90 -20 -20 -20
NO0164.05 3.0 3.0 -20 -1.0 74 -1.00 -20 -20 -20
NO0164.06 3.0 3.0 -20 -16.2 35 12900.00 -20 -20 -20
NO0164.07 3.0 3.0 -20 -1.0 36 4640.00 -20 -20 -20
NO0164.08 3.0 3.0 -20 -1.0 38 34.50 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0164.01 10.70 54 -16 457 20.10 -30.00 -30.00 -32.4 26.20
NO0164.02 .43 21 -1 321 1.82 -30.00 -30.00 15.8 11.70
NO0164.03 2.59 58 -1 485 7.48 -30.00 121.00 11.9 26.90
NO0164.04 .02 22 32 245 1.34 -30.00 -30.00 13.5 15.00
NO0164.05 .00 13 3 208 1.07 -30.00 -30.00 10.5 29.50
NO0164.06 2.52 96 57 920 8.98 232.00 833.00 -32.4 752.00
NO0164.07 .48 88 -1 807 4.77 -30.00 -30.00 15.7 32.90
NO0164.08 .15 50 -1 881 3.67 -30.00 -30.00 13.7 30.00
------------------
Sample No. B*
NO0164.01 -81
NO0164.02 -5
NO0164.03 -5
NO0164.04 -5
NO0164.05 5
NO0164.06 -81
NO0164.07 -5
NO0164.08 -5


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway