English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 015 Matmoderen
(Objekt Id: 2316)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480033 m. Nord: 7583046 m.
Lengdegrad: 14.5148360 Breddegrad: 68.3596930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 100 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 51.0 % 05.10.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1911 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Matmoderens Bergverksaktieselskap

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas
Gangmineral Kvarts
Gangmineral Amfibol
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Suprakrystaler Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Mangeritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Syenitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Mineralbånding Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I området rundt fjellet Matmoderen finnes små linser med kisholdig båndet malm knyttet til gneiser av varierende sammensetning fra urene kvartsitter til ultramafiske bergarter. Den største linsen, her benevnt som hovedforekomsten, ligger på fjellets sydskråning, mens Jernhammeren, en av de mindre linser ligger på sydvestskråningen. De første undersøkelsene på Matmoderen ble gjort av et nederlansk firma i 1904, som konkluderte med at forekomstene sansynligvis var og uten økonomisk interesse. I 1906 ble rettighetene til feltet overtatt av et østerrisk selskap med en langt mer optimistisk vurdering av potensialet, og som nedla en betydelig invistering i anlegg inklusivt et avansert transport-system ned fra fjellet og fram til kai ved Hadselfjorden. I 1907, mens tilredningsarbeidene på hovedforekomsten pågikk, ble flere mindre forekomster, bl.a. Jernhammeren, undersøkt med stoller. Brytingen påhovedforekomsten begynte i slutten av 1908 og varte til mai 1909. Det bleprodusert 7417t skeidet malm med 51% Fe og 0.1 - 0.2% S. Forekomstens totale størrelse ble da anslått til høyst 30.000t. I 1910 ble det gjort videre undersøkelser, men ingen ny malm ble funnet og ingen uttak ble gjort. I 1911 foregikk skeiding fra tidligere produksjon, og i 1912 ble det fra lager utskipet 6465t. Samme år opphørte all virksomhet, og rettighetene for feltet tilfalt staten. Produksjonen fra Jernhammeren er oppgitt å ha vært 270 t. Vest for Matmoderen, på halvøyen mellom Nordpollen og Vatnfjorden, sees synker og strosser etter forsøk etter drift på kobbermalm foretatt i perioden 1840 - 1844 og igjen i 1899. Kobbermineraliseringen er for det meste knyttet til linser av magnetitt. Feltet er registrert under navnet Vatnefjord.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1951
Matmoren jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1354;1 sider
Abstrakt:
Feltet ligger rett opp i øst for Sydenden av Nordpollen i nordvestre kant av Østvågøy. Magnetittmalmen kan sees i flere små malmlinser i foldete masser av granitt og hornblendefels. I en linse er det tatt ut malm, men den kiler fort ut i strøket begge veier. Det anbefales ikke videre undersøkelser.

Vogt, J.H.L. , 1910
Norges jernmalmforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.51;225 sider
Abstrakt:
Magmatische Ausscheidungen (I-VI).

Krogh, Erling J. , 1975
Petrografi og petrologi av høymetamorfe båndete jernmalmer i Lofoten - Vesterålen.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Smith, H. H. , 1907
Bericht über die Magnet-Eisen-Erz Vorkommen in Jernhammeren und Baekken, Madmoderen, Norwegen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2896;3 sider
Abstrakt:

Smith, H. H. , 1907
Bericht über die Magneteisenerz-Vorkommnisse in Madmoderen, Norwegen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2895;9 sider
Abstrakt:

Kvalheim, A.; Ronæss, E. , 1951
Malmforekomster i Lonkan i Hadsel.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1776;6 sider
Abstrakt:
Rapporten er en samling av kjemiske analyser av magnetitt, magnetkis, svovelkis og prøver av malmen fra Lonkan kisfelt.

Aalstad, I.; Brækken, H. , 1958
Magnetisk kartering Lonkanfjord Jernmalmfelt: Memuru og Slottsfjell.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.202;4 sider
Abstrakt:
Oppgaven var å foreta magnetisk kartering av jernmalmfeltet i Lonkanfjord. Det ble målt i to områder. Det ene er Memuru som ligger i ca. 200 m høyde innerst i dalen og det andre er Slottsfjell som ligger i ca. 50 m høyde nord for fjordbunnen. De angitte koordinater er noe usikre. Resultatene er angitt på magnetiske kart i målestokk 1:1000.

Øines, H. , 1972
Anvisninger på kartblad SVOLVÆR.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4972;17 sider
Abstrakt:
Beskrivelse av div. malmanvisninger på kartblad SVOLVÆR.

Mathiesen, C. O.; Sørdal T. , 1980
Befaring av Statens rettigheter i Lofoten/Vesterålen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/39A;29 sider
Abstrakt:
Rapporten legger frem resultater fra befaringer av Statens bergrettigheter i Vesterålen og Lofoten gjort i 1978-79: Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen, Napp, og Eggum på jern (magnetitt) og Kjellbergvik på molybden. Av disse ble ikke skjepene på Napp og Eggum funnet. Det ble dessuten foretatt en befaring av magnetittforekomstene på Smorten og gjort mislykket forsøk på å finne hematittforekomstene på Vestpolltind. Rettighetene til begge disse feltene ligger i private hender. Tidlig i dette århundre pågitt det kortvarig forsøk på drift i feltene Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen og Smorten og forekomstene på Vestpolltind ble undersøkt med stoller og orter. Rapporten resymerer disse aktivitetene. Prøver som ble tatt under befaringene er analysert på NGU, og resultatene er gjengitt i rapporten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0173.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0173.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0173.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-malm med kisslirer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0173.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-malm (fattig).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0173.05 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Mt-malm (skarn).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3105 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479033 m. Nord: 7582996 m.
Lengdegrad: 14.4905490 Breddegrad: 68.3591730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3107 15,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479333 m. Nord: 7583046 m.
Lengdegrad: 14.4978280 Breddegrad: 68.3596430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3108 15,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480133 m. Nord: 7584446 m.
Lengdegrad: 14.5170000 Breddegrad: 68.3722560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3109 15,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480233 m. Nord: 7584096 m.
Lengdegrad: 14.5194970 Breddegrad: 68.3691240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3106 15,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480083 m. Nord: 7583696 m.
Lengdegrad: 14.5159270 Breddegrad: 68.3655260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 015 Matmoderen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0173.01 Fastfjell 8 -16 53 32 -16 -8.2 1.0
NO0173.02 Fastfjell 590 -16 -41 25 -16 -8.2 12.0
NO0173.03 Fastfjell 542 17 -41 175 -16 -8.2 7.0
NO0173.04 Fastfjell 34 22 -41 19 -16 -8.2 12.0
NO0173.05 Fastfjell -8 -16 -41 10 -16 -8.2 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0173.01 3.0 3.0 -20 -8.2 10 -8.20 -20 -20 -20
NO0173.02 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
NO0173.03 3.0 3.0 -20 -8.2 38 8.54 -20 -20 -20
NO0173.04 3.0 3.0 -20 -8.2 117 -8.20 -20 -20 -20
NO0173.05 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0173.01 .04 45 -8 126 18.60 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
NO0173.02 .09 31 -8 102 15.10 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
NO0173.03 .91 43 -8 172 20.50 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
NO0173.04 .01 22 9 170 3.71 -30.00 -30.00 76.4 50.90
NO0173.05 .01 123 -8 246 7.02 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0173.01 -41
NO0173.02 -41
NO0173.03 -41
NO0173.04 -41
NO0173.05 -41


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse