English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 023 Jørndalen
(Objekt Id: 2326)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466963 m. Nord: 7572676 m.
Lengdegrad: 14.2005530 Breddegrad: 68.2654690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 10 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Gabbroid gneis
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Diorittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :10 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hovedforekomsten (205 m.o.h.) er en 10 m lang og 7 - 8 m høy skjæring mot N og en stoll mot NØ som er tettet igjen. Den er iflg. Bøckman 30 - 40 m lang med flere tverrslag. Tippen er ca. 300 m3. Stollen følger mineraliseringens strøk. Mineraliseringens mektighet er i skjæringa ca. 5 m. Mineraliseringen er båndet, med cm - dm mektige bånd av middels til finkornige bånd av massiv magnetitt og noe hematitt vekslende med amfibol-epidotbånd og lyse kvarts- feltspatiske bånd (prøve 04). Tilknyttet enkelte magnetittbånd er det betydelig sulfidinnhold i form av magnetkis og kobberkis (prøve 01). Endel av massiv-magnetittbåndene fører grovkornig flakig (kataklastisk) magnetitt (prøve 03). Skjæringens SV-vegg skjærer en 1 m mektig gang (?) av middelskornig amfibolitt med biotitt og semimassiv til massiv magnetitt og noe magnetkis og kobberkis (prøve 02). Gangen (?) har retning NV - SØ/65 grader NØ. Sidebergarten til den båndete mineraliseringen er i V diorittisk gneis (prøve 05) som går over i finkornig granittisk gneis. På Ø-sida er det veksling av fin- og grovkornet gabbroid gneis (prøve 06). 40 m NØ for skjæringen er det en 10 m lang røsk på tvers av strøket. Ingen blotning. 60 m videre mot NØ er en 5 m lang skjæring. Av det som er blottet er det meste finkornet diorittisk gneis. Noen få dm av den båndete jernmineraliseringa er blottet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1951
Jørendal jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1353;1 sider
Abstrakt:
Feltet på sydsiden av Gimsøy ligger ved Stranden på et nes ca. 300 m. NØ for Jørendal gård. Det er en sydvestgående sone med slirer og linser av magnetitt i granitt. Videre mot nordøst ligger Nedre og øvre Jørendal gruber. Det kan være samme malmdraget.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0183.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. mass. mt med po+cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0183.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. amfibolitt med bio + semimass. mt og noe cpy og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0183.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv grovk. kataklastisk mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0183.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-hm-min. med amf-ep. og lyse bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0183.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Diorittisk gneis fra min.'s V-kontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0183.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbroid gneis fra min.'s Ø-kontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3113 23,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467013 m. Nord: 7572826 m.
Lengdegrad: 14.2017150 Breddegrad: 68.2668200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1 ligger 40 m videre mot NØ fra hovedforekomsten (250 m.o.h.), like ved bekken. Her er det røsket ut ca. 15 m3 i malmsonen. Ufullstendig blottet. Bergarten er diorittisk til gabbroid gneis med litt granat og lyse, konkordante og diskordante pegmatittbånd. Det er fattig mineralisering over 2 - 3 m mektighet av magnetittbånd med noe magnetkis og kobberkis i gneisen.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3114 23,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466303 m. Nord: 7572366 m.
Lengdegrad: 14.1846820 Breddegrad: 68.2626120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2 ligger på Leirneset. Her er det over en ca. 40 m mektighet av båndet amfibolittisk og granittisk gneis enkelte bånd og linser av massiv grovkornet magnetitt (prøve 07) med tykkelse 1 - 50 cm. Gneisen er sterkt foldet (akse 100/40). Dominerende foliasjon er 10/60.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0183.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3115 23,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466403 m. Nord: 7572486 m.
Lengdegrad: 14.1870630 Breddegrad: 68.2637000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3 ligger noe ovenfor skjerp 2, under en skrent. Her går en stoll inn mot N. Den er vannfylt og minst 10 m lang. Bergarten er gabbro. Mineralisering ble ikke funnet i tippen.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse