English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1848 - 608 Brunes
(Objekt Id: 23557)
(Sist oppdatert: 29.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 504563 m. Nord: 7541360 m.
Lengdegrad: 15.1091100 Breddegrad: 67.9864800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Porfyrgranitt Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granittisk gneis Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergartene i området er granitter og granittisk øyegneis av antatt prekambrisk alder. Den interessante bergarten som naturstein er en porfyrgranitt med friskt røde øyne av feltspatt med markert foliasjon. Den røde fargen er i feltspatt porfyrene er fyldig rød. Homogeniteten for bergarten er brukbar, men noe vekslende farge. Foliasjonen i øyegneisen faller ca. 20 grader mot øst som også går igjen i overliggende granittiske gneiser og derover kaledonske skifre og marmor. Den samme granittiske øyegneisen finnes på den SV-lige delen av Lundøya helt ned mot sjøen. Her er den meget massiv og synes å være homogen. I Steigen er det kjent flere lokaliteter med rødlig granitt som har vært drevet (Lund og Nordskot). Den dyp røde porfyrgranitten fra Bruneset vil kunne være komplementær til de andre røde og rødlige granittiske bergartene med en annen tekstur, og kan kombineres med granitt fra Lund. Det er ikke kjent bruk av porfyrgranitten. Vurdering Øyegneisens utgående er stort og utgjør hele den lave fjellryggen vest for veien til Brunes. Det er dog her noe variasjon i rødfargen på feltspatøynene fra svakt rosa til fyldig rød. Lokaliteten ligger gunstig til i moderat topografi. Det er ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. På SSØ-siden av Lundøya er brytingsforholdene svært gode og gneisen er definitivt massiv og lite oppsprukket, men området er veiløst. Resten av Lundøya er svært lite undersøkt. Mineralogi Bergarten består hovedsakelig av rød feltspatt (70 – 80 %). Underornede mineraler er biotitt og kvarts.
Historikk
Blokk er tatt ut av NGU og polert plate er framstilt.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger på Engeløya i Steigen. Adkomsten er å ta av i veikryss på E6 på Tømmerneset på Hamarøya mot Steigen på Rv 835. Ei grein av veien ender på Ålstad like over brua til Engeløya. Fra dette veikrysset går det vei nordover på Engeløya til Skagstad, og fra veikryss ved Mjelde går det bygdevei til Brunest på nordspissen av øya. Lokaliteten ligger like sør for stedet Bruneset hvor porfyrgranitten kan ses i veiskjæring over en strekning på mer enn 500 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Gustavson, Magne; Blystad, Per , 1995
Bodø. Berggrunnskart Bodø M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1999
Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen kommuner
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.094;20 sider
Abstrakt:
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkundersøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon. Det er ikke funnet nye lovende natursteinforekomster av svart stein (diabas) i de undersøkte områdene. Ved Ekra øst for Skutvik er det ikke så langt funnet store nok volum av den svarte diabasen som ble funnet i 1998. Nord for Vest- fjorden er den beste svarte diabasen funnet ved Vatnvågen i Vågan kommune. Denne er imidlertid for liten i volum for drift. Den største kjente forekomsten av svart frisk diabas er den som Lødingen Steinindustri A/S har gjort prøve- uttak av. Det er funnet et nytt stort felt av diabas og gabbro i Ekra-Røssvika området ved Skutvik som kan gi pukk av god kvalitet. Den vesentlige delen av feltet ligger mellom hovedveien til Skutvik og sjøen med dypt vann. Dersom pukk skal fraktes ut med båt begrenset båtstørrelsen av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - Røssvika. Testresultatene kommer i en egen rapport. Undersøkelsene i 1999 hadde liten tidsramme og været var ekstremt dårlig. Det vil sannsynligvis gjenstå noen arbeider i forbindelse med det nye potensielle feltet for pukk i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av Tranøya befares med hensyn på svart natur- stein og pukk.

Navn på lokalitet: Brunes 1
(Objekt Id: 23558 608,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 504758 m. Nord: 7541474 m.
Lengdegrad: 15.1137770 Breddegrad: 67.9874910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lokalitet for blokkuttak gjort av NGU.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse