English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 633 Ekra
(Objekt Id: 23567)
(Sist oppdatert: 05.05.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517540 m. Nord: 7547974 m.
Lengdegrad: 15.4203940 Breddegrad: 68.0453040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 30.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I de prekambriske bergartene regionen Hamarøy, Lofoten og Lødingen er bergartene gjennomsatt av enkelte svarte diabasganger. Gangene er oftest porfyriske med feltspatt som cm-store krystaller. I uomvandlet bergart er feltspattporfyrene som også matriks svart, mens de når diabasen omvandles blir feltspattporfyrene grå-hvite og matriksen ikke fullt så svart. Ved Ekra opptrer en av disse gangene som er uomvandlet. Fra Ekra og ned mot havet finnes flere områder med svart diabas som er preliminært kartlagt og småblokk er tatt ut av NGU (Lindahl & Sørdal 1999). Alderen på diabasgangene er ikke kjent, men de antas å være prekambriske. Diabasen er kun vurdert og brukt til framstilling av polerte plater. Bergarten er også testet som pukk. Vurdering Porfyren er uomvandlet en nesten helt svart bergart. På polert flate er feltspatkrystallene synlige på grunn av at den tar så god polering, som gir speilrefleks. Strukturen er derfor ikke helt jevn som en kunne ønske i en svart-svart stein. Forekomsten er vanskelig å kartlegge på grunn av overdekke. Det er en del bebyggelse i området nær lokalitetene. Området har en ganske gunstig topografi med hensyn til drift og ligger ved vei. Arealet på utgående er stort. Mineralogi Mineralene i diabasen er feltspat som porfyrer og matriks. I tillegg er det pyroksen.
Historikk
Diabasen ble registrert i 1998 (Lindahl 1998a). Det er gjort uttak av flere småblokker av NGU i veiskjæring ved Ekra og ute i terrenget, og framstilt flere polerte plater (Lindahl & Sørdal 1999).
Beliggenhet
Ekra ligger langs Rv. 81 fra Ulsvåg (kryss med E6) og Skutvik. Gården Ekra ligger ca. 5 km fra Skutvik eller 10 km SV for Oppeid, kommunesenteret i Hamarøy.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning hvor det er hentet blokk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik

Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1999
Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen kommuner
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.094;20 sider
Abstrakt:
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkundersøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon. Det er ikke funnet nye lovende natursteinforekomster av svart stein (diabas) i de undersøkte områdene. Ved Ekra øst for Skutvik er det ikke så langt funnet store nok volum av den svarte diabasen som ble funnet i 1998. Nord for Vest- fjorden er den beste svarte diabasen funnet ved Vatnvågen i Vågan kommune. Denne er imidlertid for liten i volum for drift. Den største kjente forekomsten av svart frisk diabas er den som Lødingen Steinindustri A/S har gjort prøve- uttak av. Det er funnet et nytt stort felt av diabas og gabbro i Ekra-Røssvika området ved Skutvik som kan gi pukk av god kvalitet. Den vesentlige delen av feltet ligger mellom hovedveien til Skutvik og sjøen med dypt vann. Dersom pukk skal fraktes ut med båt begrenset båtstørrelsen av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - Røssvika. Testresultatene kommer i en egen rapport. Undersøkelsene i 1999 hadde liten tidsramme og været var ekstremt dårlig. Det vil sannsynligvis gjenstå noen arbeider i forbindelse med det nye potensielle feltet for pukk i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av Tranøya befares med hensyn på svart natur- stein og pukk.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse