English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 636 Gulldalen
(Objekt Id: 23570)
(Sist oppdatert: 30.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Linnajavrre (2230-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 558550 m. Nord: 7504200 m.
Lengdegrad: 16.3796820 Breddegrad: 67.6473520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 30.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granatglimmerskifer Klassifikasjon: blokker Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten tilhører Køli-bergartene i området. Staurolitt-granatglimmerskiferen opptrer i et område med amfibolitt, gabbro og sedimenter som er hydrotermalt omvandlet. Bergarten er meget homogen og veldefinert innefor et lite område som utgjør en betydelig eventuell reserve. Bergartens utgående er blottet i relativt flatt lende. Steinen er kun brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Prøveplatene er ikke vurdert markedsmessig. Det er usikkert hvor attraktiv bergarten kan være. Logistisk er lokaliteten vanskelig, men ved uttak av kleberstein i området vil situasjonen være en annen. Prøver finnes på NGU. Mineralogi Staurolitt-granatglimmerskiferen har idiomorfe nålformede krystaller av staurolitt som er omtrent ½ cm lange og mørk brun av farge. Bergarten har også noen granater i noe varierende mengde. Også disse er brunlige. Matriksen i bergarten består av biotitt, feltspatt og kvarts som dominerende mineraler.
Historikk
Ei blokk av bergarten er tatt ut av NGU i forbindelse med kartleggingen av klebersteinsforekomstene i Linnajavri-området. Blokken ble saget og polert både parallelt og vinkelrett på lagningen. Det synes som om flaten vinkelrett lagningen også har rimelig god teknisk kvalitet. Bergarten tar god polering. Bergarten framstår som relativt mørk med et brunlig skjær.
Beliggenhet
Staurolitt-granatglimmerskiferen opptrer som en veldefinert spesiell enhet i Linnajavri Nordområde i en åpen dalsenkning som er gitt navnet Gulldalen. Området er veiløst og ligger omtrent 7 km fra endepunkt for anleggsveien til Reinoksvatnet, som tar av fra E6 ved Kobbvatnet innerst i Leirfjorden. En framtidig vei til den sentrale delen av Linnajavri-området vil sannsynligvis ligge ca. 2,5 km fra lokaliteten med staurolitt-granatglimmerskifer. Feltet ligger ca. 1,5 km nord for Klebervann klebersteinsforekomst.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Nilsson, Lars Petter; Lindahl, Ingvar , 2003
Skifer i Linnajavri-området, Hamarøy og Sørfold kommuner, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.018;18 sider
Abstrakt:
I forbindelse med prosperktering etter talk/kleberstein i Linnajavri-området i Indre Hamarøy i Nordland ble det sommeren 2002 gjort en kort rekognosering for å se om de ulike glimmerskifrene i området kunne ha noe økonomisk potensiale. Begrunnelsen for dette var blant annet at Foslie har beskrevet en garbenskifer fra Hurre som uvanlig vakker. Skiferområdet på Hurre (Sørområdet) ble besøkt og skiferen prøvetatt. Kun en liten del av dette skiferområdet, som dels ligger i Sørfold kommune, er vurdert Fig. 1). Nordområdet er mer omfattende undersøkt i forbindelse med kartleggingen av kleberforekomstene på Boarta. I nordområdet ble det funnet to atskilte områder med hornblende-staurolitt-granat-glimmerskifer som er homogen og uten kvartsutsvetninger. Disse er benevnt Gulldalen og klebervann bord (Fig.1). Det ble innsamlet en større blokk av skiferen i Gulldalen som det er framstilt plater av. Skiferen innenfor begge disse områdene er relativt ensartet i makroskala, men alternerer i sammensetning fra lag til lag slik at enkelte lag er rikere på staurolitt, hornblende og/eller granat enn tilstøtende lag. Både i Nordområdet og på Hurre har skiferen en meget dårlig kløv (spaltbarhet). Skiferen må derfor sages og slipes/ poleres. Problemet med skifrene både på Hurre og i Gulldalen, er at de vil variere i utseende i snitt parallelt foliasjonen. Dette gjelder først og fremst skiferen fra Klebervann nord, som ikke er prøvetatt. I dagens situasjon er det ikke aktuelt og vurdere utbnyttelse av skifrene i området ytterligere. Det er lokalisert tre området som har pekt seg ut som interessante å vurdere en gang i framtida dersom det blir veiutløsning for området. Gulldalen og Klebervann nord i Linnajavri Nordområde har gunstigst beliggenhet. Hurreområdet innen Linnajavri Sørområde sør for Ridoalggicohkka ligger mer avsides til, men har en uvanlig fin skifer. Flere typer konglomerater i tilknytning til ultramafittene på Ridoalggichkka kan vise seg å være en natursteinsressurs. Konglomeratene ble lokalisert første gang på norsk side i 2001. De er hittil ikke kartlagt i detalj verken geologisk eller med tanke på naturstein. Det bør gjøres en vurdering av disse ved en eventuell forsatt undersøkelse i Linnajavri Sørområde.


Faktaarket ble generert 09.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse