English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 605 Klemningen
(Objekt Id: 23583)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517699 m. Nord: 7581400 m.
Lengdegrad: 15.4298080 Breddegrad: 68.3450790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene og er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området er det granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer lysere monzonitter med grålig, gråblå og brunlig fargetone. De fleste bruddene med Klemningen og Perøya som hovedbrudd har monzonitt med en grønnlig fargetone. Det samme er også tilfelle øst for Mordarosen i en lokalitet omtalt av E. Lund (1991). Steinen som ble tatt ut i perioden 1941-1962 gikk hovedsakelig til gravstein til steinhoggerier i området fra Vestlandet til Tromsø. Store mengder stein gikk til steinhoggeriene på Eide på Sunnmøre. Emner ble levert til flere steinhoggerier som bearbeidet den videre til gravstein. Lødingen Stenindustri AS produserte utelukkende blokk for eksport den første tiden etter oppstartingen i 1985, men gikk etter hver over til produksjon av ferdigprodukter for det lokale markedet. Referansebygg for Arctic Black er SAS hotellet i Bodø (utvendig bekledning). Steinen er brukt i utvendige anlegg som kantstein på Skarberget fergekai på E6, fontene på Aker Brygge i Oslo, på Torgalmenningen i Bergen, kunstverk i rundkjøringen ved Bakke bro i Trondheim og til mange av kunstverkene i prosjektet Skulpturlandskap Nordland samt en hel rekke andre større kunstverk. Andre referansebygg hvor steinen er benyttet er: gulvflis på Rådhuset Narvik, Pirbadet i Trondheim og NGU. Steinen er brukt til bord og peisplater, benkeplater, kunst, kultur og utsmykning for innvendig og utvendig bruk. Den er utmerket til bruk utvendig til kantstein, murestein, trapper, brostein, uteanlegg. Småblokk fra Klemningen er brukt som murestein i Narvik, Nusfjord, torvet i Svolvær og til oppgradering av sentrum i Kabelvåg (Sømne & Aarskog 2001). Vurdering Monzonitten fra Klemningen er teknisk sett en meget god stein. Det foreligger en rekke tekniske tester for steinen. Ved blokkproduksjon har det vært vanskelig å holde et jevnt farget produkt. Det går først og fremst på homogen mørkhet for steinen. Dette har vært enklere å takle med ferdigproduksjon av plater og produkter til mindre prosjekter. Steintypen er på alle måter en god bygningsstein og har et potensial for framtida fra denne forekomsten eller fra andre forekomster av samme steintypen i Vestbygda. Klemningen er en viktig forekomst som sammen med andre forekomster av samme steintypen har et potensiale for framtida. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Ankerske fikk en kontrakt med grunneieren, Andreas Andreassen, på uttak av stein fra Klemningen i 1935. Denne hadde gyldighet til 1941 men ikke etter det dersom ikke drift var etablert. Drift var ikke startet innen fristens utløp og avtalen var dermed ikke gjeldende. Bryting av monzonitt fra Klemningen ble startet av Andreas Andreassen i 1941 under firmanavnet Andreas Andreassens Steinhuggeri, Annfinnslett. Han drev denne forekomsten fram til sin død i 1962. En liten aktivitet fortsatte etter det ved sønnen Jens-Hallgrim Andreassen, mest med levering av bestillinger som lå inne hos farens firma. Bruken av steinen fra Klemningen var som tilhugde emner til gravstein og noe til monumenter av forskjellig størrelse. Vestbygdstein A/S var et firma som ble etablert i 1978 for å få i gang uttak av monzonitt i Vetsbygda. Hovedaksjonærer var Lødingen kommune, Brødrene Grøttjord fra Møre og grunneier Jens-Hallgrim Andreassen. Det ble tatt ut prøver fra Klemningen og noen andre lokaliteter, men firmaet ble nedlagt i 1981. Lødingen Stenindustri AS ble etablert i 1985 av Jens-Hallgrim Andreassen, Ottar Larsen og Ole Nilsen. Fra 1985 til 2009 har det vært aktivitet i bruddet ved dette selskapet. Antallet ansatte har variert men i de beste peridene var det 7 ansatte. Driften i de første av disse årene var blokkstein for eksport til Europa. Steinen har hele tiden hatt god teknisk kvalitet men har variert noe i fargetone som har vært et problem for kundene og for markedsføringen. Dette er blant annet dokumentert av Lindahl & Sørdal (1997). De siste årene var hovedproduksjonen stein til benkeplater, gravstein og kantstein mest til det lokale markedet. Steinen er markedsført som ”Arctic Black”. Lødingen Stenindustri AS etablerte et firma tidlig på 1990-tallet som ble kalt A/S Profilstein. Hensikten var at dette firmaet skulle stå for produksjon av produkter for det lokale markedet. Stein for eksempel til prosjektet Skulpturlandskap Nordland ble gjort av dette firmaet mens moderselskapet skulle stå for blokkproduksjonen. Etter hvert som blokkproduksjonen ble trappet ned ble produksjonen til det lokale markedet overtatt av Lødingen Stenindustri A/S og A/S Profilstein fusjonert med moderselskapet. Det var i forbindelse med driften av Lødingen Stenindustri AS en dødsulykke på Klemningen. Men sett under ett var det meget små skader i forbindelse med steinindustrien på Annfinnslett. Lødingen Stenindustri AS utarbeidet en ide om å etablere et steihoggersenter for kunstnere med bruk av monzonitten som er et utmerket råstoff til det. Et konsept for det ble utformet men det var ikke mulig å få støtte til dette verken fra kommune eller bank til etablering av et lokale for hoggere/kunstnere. Den ytre delen av halvøya Klemningen anvendes i dag til pukkproduksjon og er et utmerket råstoff til asfalt. Først fikk Nordland Betongindustri A/S i Bodø avtale med Lødingen Stenindustri AS for uttak. Senere er avtalen overført til Nord-Asfalt og deretter til Vegvesenet som ble til MESTA, om uttak i samme området. De produseres i dag store mengder pukk til asfalt hvert år. Bruddet for bygningstein og selskapet Lødingen Stenindustri AS ble solgt til Lemminkainen i 2009. Meningen er at det i framtida skal tas ut pukk med mulig uttak av blokkstein fra forekomsten. Det henvises til Lindahl (2011) for en mer detaljert historisk beskrivelse av driften på Annfinnslett.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. På Annfinnslett tar en av utover mot Klemningen der det i dag er pukkdrift i regi av Mesta og firmaet Lemminkainen. På Annfinnslett er sideveien til bruddene Klemningen (ca. 2 km) merket.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1999
Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen kommuner
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.094;20 sider
Abstrakt:
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkundersøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon. Det er ikke funnet nye lovende natursteinforekomster av svart stein (diabas) i de undersøkte områdene. Ved Ekra øst for Skutvik er det ikke så langt funnet store nok volum av den svarte diabasen som ble funnet i 1998. Nord for Vest- fjorden er den beste svarte diabasen funnet ved Vatnvågen i Vågan kommune. Denne er imidlertid for liten i volum for drift. Den største kjente forekomsten av svart frisk diabas er den som Lødingen Steinindustri A/S har gjort prøve- uttak av. Det er funnet et nytt stort felt av diabas og gabbro i Ekra-Røssvika området ved Skutvik som kan gi pukk av god kvalitet. Den vesentlige delen av feltet ligger mellom hovedveien til Skutvik og sjøen med dypt vann. Dersom pukk skal fraktes ut med båt begrenset båtstørrelsen av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - Røssvika. Testresultatene kommer i en egen rapport. Undersøkelsene i 1999 hadde liten tidsramme og været var ekstremt dårlig. Det vil sannsynligvis gjenstå noen arbeider i forbindelse med det nye potensielle feltet for pukk i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av Tranøya befares med hensyn på svart natur- stein og pukk.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse