English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 004 Bufallmyr
(Objekt Id: 2407)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 586232 m. Nord: 7602846 m.
Lengdegrad: 17.1109860 Breddegrad: 68.5247210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 25 % 23.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1912 Kjerneboring
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 35 Retning: 295
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatglimmersk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :220 / 35 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Bufallmyr opptrer i karbonatglimmerskifer nær kalken 3stk. 0,5-2m tykke magnetittmalmlag. Det norgvestligste malmlag har en tykkelse på 2m, og malmen veksler mellom grov- og finkornet magnetitt benkvis: Heng: 0.2m finkornet mt. 1.0m grovkornet mt. 0.1m finkornet mt. 0.5m grovkornet mt. ------------------------------- Ligg: 1.8m Tonnasjen er meget begrenset. Bufallmyr Nordvestre: Tykkelse 2m Lengde 160m Dybde 50m med spes. v. 3.2 blir tonnasjen 51.200t. Bufallmyr Sørøstre: Tykkelse 1m Lengde 120m Dybde 50m vil gi en tonnasje på 19.200t. 7 kjemiske analyser (Norsk Jernverk 1977): Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S Bufallmyr NV 26.3% 19.1% 1.24% 0.39% 0.298% 2.60% Bufallmyr NV 25.1% 18.8% 0.10% 0.53% 0.166% 0.015% Bufallmyr NV 18.3% 13.0% 0.10% 0.63% 0.186% 0.052% Bufallmyr NV 34.1% 33.3% 0.08% 0.14% 0.168% 0.059% Bufallmyr SØ 14.9% 11.4% 0.32% 0.66% 0.160% 0.006% Bufallmyr SØ 33.0% 28.7% 0.23% 0.30% 0.274% 0.018% Bufallmyr SØ 32.2% 29.4% 0.10% 0.36% 0.202% 0.019% Aritmetrisk middel: 26.2% 21.9% 0.31% 0.43% 0.208% 0.400% Det er boret 1 hull på 132m, derav 11m i malm. Boringen er gjort i 1912.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansson, J. A. , 1914
Om Astafjordens, JÌgteviks och StrÎmbottens jÌrnamlmsfelt paa AndorgÎn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4137;1 sider
Abstrakt:
Andørja er oppbygd av glimmerskifer med innleiringer av kalkstein og jernmalmer. Lagstillingen er stort sett flatt heldende mot SØ, men varierer noe. Skiferen er her og der gjennombrutt av granitt og pegmatitt. Jernmalm forekommer i tre nivåer. Det mellomste ligger 400 - 500 m over det undre i lagfølgen. Den mellomste malmformasjonen er uten sammenlikning den viktigste. Til den hører Asta, Jektvik og Strømbotn feltene. Malmen forekommer i opptil 20 - 30 m mektighet ( iberegnet mindre gråbergs innleiringer). Malmen består for største delen av en finkornet blanding av magnetitt og kvarts ved siden av endel granat og hornblende. Denne varietet holder vanlig 30-35 % Fe (total), 1 - 1,5% P og 0,1 - 0,3% S. I en mindre del av malmen inngår hornblende i overveiende mengde, mens jerngehalten er 20 - 25% eller lavere. Enkelte steder kan en se at malmleiene er tykkere, andre steder kiler de ut. Da hele området utgjør en 20 - 30 km2, er det tydelig at malmkvantitetene er store, selv om man regner med at bare halve arealet er verd å bryte. Malmen vil kunne brytes dels i dagbrudd dels i horisontale strosser.

Poulsen, A.O. , 1952
Mineralforekomster i Astafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1872;2 sider
Abstrakt:
Flere malm og mineralforekomster er befart, og dette er en foreløpig rapport fra befaringene, Kalkstein, grafitt, sink (v/Niingvann) jernmalm- forekomster blir omtalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0266.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 004 Bufallmyr

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0266.01 Fastfjell 13 24 4 12 9 .1 364.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0266.01 3.0 3.0 2 .2 39 1.00 2 3 .03
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0266.01 38 26 137 13.10 4.00 5.00 1 136.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0266.01 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse