English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 005 Sørtjørna
(Objekt Id: 2491)
(Sist oppdatert: 02.03.2018)
Borkjerner: Sørtjørna

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470295 m. Nord: 7281713 m.
Lengdegrad: 14.3541910 Breddegrad: 65.6559440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 01.feb.2017 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1966 - 1967 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Boliden AB
6 pack-sack holes (up to 14 m)
1966 - 1967 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden AB
1967 - 1967 Geofysikk Selskap/Institusjon:Boliden AB
Slingram
1982 - 1982 Prøvetaking Selskap/Institusjon:ASPRO
Soil sampling
1982 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
VLF and SP
1985 - 1985 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
Mapping and sampling of mineralized calc phyllite, structural geology
1986 - 1986 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
Ground geophysics; EM-Slingram, magnetometry
1986 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
6 holes - total length 175.4 m

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 70 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsrik skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamholdig sandstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Kalkrik fyllitt Sedimentær
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :70 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet av Boliden AB i 1966 og ble da benevnt Rauvatnet SW. Selskapet røsket på fem steder over en strøklengde på 450 m og fant relativt rik bly-sink-sølv mineralisering (1.9-9.3 % Zn, 0.9-7.5 % Pb, 6-26 g/t Ag) tilknyttet en tynn felsisk skiferhorisont i kontakt med kalkrik fyllitt og grafittrik fyllitt. Et pack-sack hull like ved den rikeste gropa, bommet på malmsonen. I 1967 ble det utført slingram-målinger, men på grunn av grafitt så gav ikke disse målingene noe tolkbart resultat. Det ble derfor utført nye pack-sack boringer (5 hull á 2.5-14 m) nær den beste mineraliseringen. Beste hull gav 2.14 m med 1.7 % Zn og 2.0 % Pb. Ut fra boringene og kartleggingen mente Boliden at det er snakk om flere tynne linser (opptil 20-30 cm) med begrenset utstrekning, men med dels massiv mineralisering som er tett foldet i temmelig flattliggende strukturer. ASPRO gjorde bakkegeofysikk (VLF og SP) i 1982 for å finne retning på malmaksen, men dette var også vanskelig tolkbart. Det ble også innsamlet jordprøver rundt forekomsten. I 1985 ble det utført kartlegging og prøvetaking av kalkfyllitten strukturelt umiddelbart underliggende malmsonen for å finne ut om denne er mineralisert. Det viste seg at den er svært ujevnt mineralisert, men med verdier opptil 1.03 % Zn, 1.75 % Pb, 0.02 % Cu over 3 m og 2.64 % Zn, 4.70 % Pb, 0.01 % Cu over 1. 5 m i to groper ca. 1 km fra hverandre. I 1986 ble det utført nye geofysiske målinger (Slingram og magnetometri) og anomalier ble deretter undersøkt med seks borhull på totalt 175. 4 m. Resultatene fra boringene var svært skuffende: beste skjæring var 0.95 % Zn og 0.40 % Pb over 1 m (bh.8601). Mest sannynlig er det snakk om en malmanrikning i foldeombøyninger i røskene som har svært begrenset utbredelse. Mineraliseringen er i hovedsak tilknyttet en sericittomvandlet kvartsrik skifer som dels er karbonatholdig. Den er strukturløs til båndet med dels grovkornet pyritt med mer finkornet pyrrhotitt, sinkblende og blyglans i en kvarts-muskovitt(sericitt)-karbonat matriks. Kobberkis og arsenopyritt opptrer aksessorisk. Hovedskjerpet består av en gjengrodd røskegrøft. På den 3 kbm store tippen ligger mye blokker som viser opptil 10-15 cm striper av massiv pyritt-sinkblende-blyglans i kvarts-sericittisk matriks. Ca. 15 m mot vest er det en annen grop som også er gjengrodd. Her står en mutingsbolt merket "Gruno AS - Rauv SW Inm. 1". Blokker med sulfidbånd som ved hovedskjerpet.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Dahl, Ø., 1988: Rauvand SW, Hattfjelldal. Geofysiske undersøkelser og diamantboring 1986. ASPRO int. rapport 1795


Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Andersen, M.C. 1983: Geologisk kortlægning og objektrettet geofysik i Hattfjelldal kommune, Nordland øst, 1982. ASPRO int. rapp. 1355.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-22 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sinkblende-blyglans-pyritt
JS_H67 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv pyritt-sinkblende-blyglans
JS_H68 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv pyritt-sinkblende-blyglans, grovkornet pyritt
JS_H69 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende-pyritt-blyglans bånd/striper/disseminasjon i kvartsrik skifer
NO0353.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-py-ga-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3153 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470275 m. Nord: 7281770 m.
Lengdegrad: 14.3537650 Breddegrad: 65.6564450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1966 - 1966 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden AB

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Grunn røskegrøft i bekk over en total lengde på minst 10 meter. Flere tynne (1-5 cm) finkornede bånd av pyritt-sinkblende i kvarts-sericitt-karbonatskifer.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3155 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470339 m. Nord: 7281779 m.
Lengdegrad: 14.3551540 Breddegrad: 65.6565400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1966 - 1966 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden AB

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
3m lang grøft med 1m3 tipp. I serisittskifer med kvartslinser og noe karbonat er det et 5-10 cm mektig bånd av massiv sinkblende, blyglans,pyritt og kobberkis (Prøve NO0353.02). Sulfidbånd med store (opptil 1.5cm) pyrittkrystaller (Prøve NO0353.03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0353.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-py-ga-cpy i kvarts-sericittskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0353.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-sericittskifer med sl-py-ga-cpy-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3154 5,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470250 m. Nord: 7281851 m.
Lengdegrad: 14.3532030 Breddegrad: 65.6571780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1986 - 1986 Røsking Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
6m lang røskegrøft på tvers av strøket. 2 m3 tipp. Denne ble gravd av ASPRO/LKAB for å finne ut mer om mineralisering i kalkfyllitten strukturelt under kvarts-sericittskiferen med hovedmineraliseringen. Dette er grop 1 som viste 3 m med 1.03 % Zn, 1.75 % Pb og 0.02 % Cu. Foliasjon: 120/30.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H66 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende-blyglans disseminasjon i kalsitt-kvarts-biotitt skifer


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse