English version
MALMDATABASEN
Prospekt 1826 - 006 Brunreinvatnet
(Objekt Id: 2513)
(Sist oppdatert: 19.02.2019)
Borkjerner: Brunreinvatnet

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472981 m. Nord: 7282008 m.
Lengdegrad: 14.4125230 Breddegrad: 65.6588270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 60 g/t 19.10.1992
Cu 8000 ppm 19.10.1992
Kis 10 % 19.10.1992
Pb 5000 ppm 19.10.1992
Zn 3 % 19.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden
1966 - 1966 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Boliden
Trenching and sampling
1966 - 1966 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Boliden
3 holes
1979 - 1979 Geofysikk Selskap/Institusjon:AS Sydvaranger
VLF
1981 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
VLF, SP, CP
1982 - 1982 Prøvetaking Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
Trenching and sampling
1983 - 1983 Kjerneboring Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
2 holes
2013 - 2016 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
Regional mapping program

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 75 / 50 Retning: 255
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Fels. metavulkanitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Rhyodacitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :75 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :255 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovedskjerpet ligger nede mot myra på sørsiden av høyden som utgjøres av kvarts-keratofyr og kvarts-sericittskifer. Skjerpet består av et ca. 1 m dypt og 1-2 m bredt innhugg. Skjerpet gjennomskjærer mineralisering bestående av striper med semimassiv sinkblende med pyritt og blyglans i lys kloritt-, kvarts og karbonatrik matriks. Sonen er tett foldet med en flattliggende foldeakse, en struktur som går igjen i hele sonen.
Fri tekst
Boliden fant forekomsten ved Brunreinvatnet i 1964. I 1965 ble det gjort røsking og prøvetaking. Prøvene viste dels meget høye verdier av sink (opptil 18.8 % Zn), bly (opptil 6.0 % Pb) og sølv (opptil 497 g/t Ag), samt opptil 2 % Cu. I 1966 ble røskegrøftene utvidet og det ble boret tre korte borhull. Ut fra undersøkelsene konkluderte Boliden med at det var 2 eller 3 mindre malmlinser på flere strukturelle nivåer med begrenset utbredelse. Bare et av borhullene gav god skjæring (no.2): 3.8 m med 0.3 % Cu, 3.0 % Zn, 2.0 % Pb, 55 g/t Ag, 0.2 g/t Au. Dette borhullet stoppet forøvrig i malm (2.1 % Zn) fordi de gikk tom for bor-rør. Undersøkelsene ble gjenopptatt av A/S Sydvaranger i 1979 med detaljkartlegging, prøvetaking og VLF-målinger. ASPRO/LKAB sto for undersøkelsene i perioden 1981 til 1984 med geologiske og geofysiske arbeider, samt prøvetaking og diamantboring (2 hull på tilsammen 290 m). Geofysikk med jording i malmen i Bolidens beste skjæring i Bh.2 viste at de to borhullene til ASPRO ikke traff den beste malmsonen, men gikk over. Likevel konkluderte ASPRO i sluttrapporten (1987) at videre boring ikke kunne anbefales, da mineraliseringene sannsynligvis bestod av tynne, aksekontrollerte linser, som ikke ville være økonomiske. Mineraliseringen er av VMS type, tilknyttet en meget langstrakt enhet med felsisk metavulkanitt, omdannet til kvarts-keratofyr, opprinnelig rhyodacitt/rhyolitt. I samme enhet opptrer mineraliseringene ved Raudvatnet (NO0763), 2.1 km mot nordvest og Svarthammaren (NO0766), 6 km mot vest. I alle disse forekomstene ligger mineraliseringene strukturelt i nedre del av vulkanitt-enheten, like over kontakt til grønnstein. Mineraliseringen ved Brunreinvatnet har en total mektighet på mer enn 20 meter, men består i stor grad av varierende impregnasjon av pyritt, typisk anriket i cm-tykke striper. I noen av disse stripene er det anrikning av særlig sinkblende, men og lokalt noe kobberkis og blyglans. Rikere mineralisering synes ut fra blotningene å være meget begrensete linser med opptil 3-4 m mektighet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Zn-rich ore from main pit"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Hultin, I. 1981: Regionale og objektrede arbeider øst av Røsvatnet, Nordland. ASPRO int. rapp. 1096.


Andersen, M.C. 1983: Geologisk kortlægning og objektrettet geofysik i Hattfjelldal kommune, Nordland øst. ASPRO int. rapp. 1355.


Dahl, Ø. 1987: Geologiske potensialmålinger (CP) i dagen og i borhull på Brunreinvand Zn + Cu (+Pb+Ag)-mineralisering. ASPRO-int.rapp. 1740.


Andersen, M.C. 1984: Cp-målinger og diamantboring ved Raudvand N og Brunreinvand NW Zn-Cu-(Ag-Au)-forekomster i Hattfjelldal, Nordland øst, 1983. ASPRO int. rapp. 1481.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-24 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sinkblende-blyglans in kloritt-sericittskifer
JS_H15 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sinkblende-blyglans-kobberkis
NO0375.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-sericittskifer med py-sl-cpy-ga-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0375.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-py-cpy-ga i i kvarts-sericittskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Boliden F
(Objekt Id: 3167 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473350 m. Nord: 7282430 m.
Lengdegrad: 14.4204610 Breddegrad: 65.6626350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Utsprengt 2 kbm. Opptil noen få mm tykke py-cpy-bånd over ca. 1 m mektighet og få meter lengde i kvartssericittskifer. Bolidens prøve viste 1% Cu, 0.1 % Zn, 48 gT Ag over 1 m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H11 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-kobberkis impregnasjon i kvarts-sericittskifer
NO0375.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med py-cpy-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Boliden E
(Objekt Id: 3170 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473372 m. Nord: 7282167 m.
Lengdegrad: 14.4209960 Breddegrad: 65.6602860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 4 m lang, grunn røsk. 3m3 tipp. Minst 4-5 m mektig kvarts-sericittskifer med mm-mektige bånd av sulfid-disseminasjon, for det meste pyritt. 20 cm mektig bånd er semimassivgrovkornet py med noe sl og cpy (NO0375.02). Boliden fant 0.4 % Cu, 0.6 % Zn, 8 g/t Ag over 6 m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H12 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-impregnasjon med kobberkis-sinkblendebånd
JS_H13 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv pyritt-sinkblende, relativt grovkornet
NO0375.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-cpy-sl i kvartskeratofyr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grop IV
(Objekt Id: 3168 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473157 m. Nord: 7282129 m.
Lengdegrad: 14.4163250 Breddegrad: 65.6599270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
15m lang, grunn sprenggrøft på tvers av strøket. 1 kbm tipp. Svak disseminasjon av py, sl og cpy i kvarts-sericittskifer over mektighet på 15 m. Anrikning i opptil 5 cm mektige semimassive bånd.

Navn på lokalitet: Grop I
(Objekt Id: 3169 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473000 m. Nord: 7282078 m.
Lengdegrad: 14.4129430 Breddegrad: 65.6594480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Består av to utsprengte grunne grøfter gjennom gjennomgående kvarts-sericittskifer. Lengst mot nord er en 12m lang, grøft på tvers av strøket. 2 kbm tipp. Nordligste 9 m inneholder smale sulfid-disseminerte bånd, hvorav ca. 1.5 m er rikere på sl og cpy (Prøve NO0375.03). Her fikk Boliden 0.6 % Cu og 3.5 % Zn i prøve. Sørligste 3 m er serisittskifer nesten uten sulfider. Den sørligste sprenggrøfta starter 4 m vest for sørenden av foregående skjerp og løper 30 m mot sør. 4 kbm tipp. Det er svak sulfid-disseminasjon i sericittskifer over det meste av røsken med anrikning i to ca. 1 m mektige soner - spesielt mye sinkblende i foldeombøyning (Prøve NO0375.04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-23 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: pyritt-sinkblende striper i kvarts-sericittskifer
NO0375.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med py-sl-cpy-ga-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0375.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med py-sl-cpy-ga-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grop II
(Objekt Id: 3173 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472895 m. Nord: 7282061 m.
Lengdegrad: 14.4106420 Breddegrad: 65.6592950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er den lengste av grøftene, ca 75 m lang på tvers av strøket med 8 kbm tipp. Det er mer eller mindre svak sulfid-disseminasjon i sericittskifer over hele lengden, med anrikninger på tre steder. Nordligst med py-sl-cpy-disseminasjonsbånd og enkelte kvartslinser (NO0375.05). Sørligst med opptil 5 cm mektige sl-py-cpy-bånd over knapt 1 m mektighet (NO0375.06). Det er sprengt ut en liten grop rett sør for grøfta i underkant av skrenten. Her fant Boliden 1 m med 2.0 % Cu, 7.8 % Zn, 94 g/t Ag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0375.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-ga-spy-py i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grop III
(Objekt Id: 3172 6,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472832 m. Nord: 7282058 m.
Lengdegrad: 14.4092780 Breddegrad: 65.6592550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25 m lang sprenggrøft med 4 kbm tipp. Mineralisering i kvarts-sericittskifer med anrikning på tre steder. Boliden fant opp 0.5 % Cu og 0.8-1.7 % Zn. Det er utsprengt litt (<1m3) på tre punkt mellom nordlige del av denne grøfta og no. 2.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 006 Brunreinvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0375.01 Fastfjell 21878 1382 25 9 2 118.9 453.0
NO0375.02 Fastfjell 1124 1453 63 74 26 7.6 172.0
NO0375.03 Fastfjell 4153 32439 95 2 2 37.4 267.0
NO0375.04 Fastfjell 475 82291 4422 6 4 57.4 251.0
NO0375.05 Fastfjell 4252 3481 328 16 2 25.4 113.0
NO0375.06 Fastfjell 4538 64799 1046 6 1 29.5 103.0
NO0375.07 Fastfjell 1781 99999 15437 2 1 396.7 36.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0375.01 3.0 3.0 13 7.1 3 1.00 2 2 5.52
NO0375.02 3.0 4.0 104 5.9 2 1.00 2 10 34.27
NO0375.03 3.0 3.0 10 119.4 2 17.00 2 2 3.02
NO0375.04 3.0 3.0 149 343.2 2 3.00 45 2 16.99
NO0375.05 3.0 3.0 89 12.3 2 8.00 2 6 8.40
NO0375.06 3.0 3.0 50 216.6 6 14.00 5 11 9.70
NO0375.07 3.0 3.0 18 401.5 2 7.00 405 4 11.77
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0375.01 2 2 522 5.23 2.00 5.00 102 3.0 2.00
NO0375.02 52 73 1029 20.27 2.00 5.00 5 2.0 2.00
NO0375.03 2 3 320 1.72 2.00 5.00 2 2.0 2.00
NO0375.04 2 1 284 8.91 2.00 8.00 1 8.0 2.00
NO0375.05 2 1 313 8.79 2.00 5.00 20 2.0 2.00
NO0375.06 2 1 186 4.64 2.00 5.00 5 2.0 2.00
NO0375.07 6 4 356 1.88 2.00 5.00 1 25.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0375.01 2
NO0375.02 3
NO0375.03 2
NO0375.04 2
NO0375.05 2
NO0375.06 2
NO0375.07 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse