English version
MALMDATABASEN
Registrering 1851 - 007 Erikstad
(Objekt Id: 2550)
(Sist oppdatert: 22.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530883 m. Nord: 7595246 m.
Lengdegrad: 15.7540200 Breddegrad: 68.4681230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 50 % 16.11.1992
P .07 % 16.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1914 - 1914 Prøvedrift
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 40 / 90 Retning:
Feltstupning: 90
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Lofoten-Vesterålenkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Olivin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Olivin-gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :40 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Erikstad olivin-magnetittmalm ligger 250 m.o.h. 100 m vest for nordenden av Smalvann. Malmfeltet ligger i en (0,5-2)km x 8,5km stor gabbro innen Lødingen-granitten. Den såkalte Mathilda-stoll-malmen har utgående 30m x 60m og er en brattstående malmstokk av dette tverrsnitt. 32 m nedover er det 1/4 mill.tonn rik malm: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.4,4) ----------------------------------------------------------------- 30m 60m 32m 253440 tonn 4 håndstykker er analysert ved Norsk Jernverk lab. 1976 med følgende gjennomsnittsresultater: 56,9 % Fe-tot., 51,0 % Fe-magn., 0,08 % TiO2, 0,07 % P, 0,007 % S og 0,003 % Cu. Malmens sammensetning er anslått som følger: Kornstørrelse (mm) --------------------------------------- 50 vol.% magnetitt 0,01-0,5 og 1,3-5 44 vol.% olivin 0,08-1,7 5 vol.% serpentin 1 vol.% talk Karakteristisk er hyppige cm-store magnetittøyer. Magnetitt-impregnert gabbro med 2,9 % TiO2 (1,3-5,2). ----------------------------------------------------- I området ved: Strandvatn Strandfjellheia Nedre Strandheia Lillefjordfjellet topp og NØ-skråning Smalvann søndre strand-del Gabonhaugen er det 5-15m, 50m og 80m brede drag med ilmenittrik magnetitt-impregnasjon. Det er særlig en rusten og tydelig olivin-førende gabbro som er mt.-impregnert. Magnetittkornstørrelsen er 0,03-0,7 mm,- opptil 1,7 mm. Der er to stoller (utenfor de store impregnerte arealer): UTM-øst - nord m.o.h. ----------------------------------- Strandfjellheia NV, 20 m lang stoll 531150 - 7595450 270 Gabonhaugen øst-fot, 10m lang stoll 531800 - 7594900 75 Koordinater til de tre beste mt.-impregnerte arealer er: UTM-øst - nord m.o.h. ----------------------------------- Smalvann - sørside 531150 - 7595300 246-300 Strandfjellheia 531350 - 7595300 250-305 Nedre Strandheia - Gabonhaugen 531550 - 7595100 225-260 23 håndstykker av denne mineralisering er analysert ved Norsk Jernverks lab. 1976 med følgende gjennomsnitts-resultater: 18,5 % Fe-tot., 9,0 % Fe-magn., 2,9 % TiO2, 0,017 % P, 0,26 % S og 0,007 % Cu.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Petersson, Walfrid , 1951
Erikstad malmfelt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2481;21 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver Erikstad jernmalmfelt i Lødingen i Lofoten. Feltet inndeles i følgende områder: 1) Lillefjordfjell, 2) Strandfjellheia og 3 Gobonhaugen. Lillefjordfjellet består av følgende forekomster: Mathilda gruver "Treeren", "Fireren" og "Femmeren". Strandfjellheia inndeles i Øvre Strandfjellheia ("Sekseren") og Nedre Strandfjellheia. Den viktigste forekomsten er Matildaheiagruben. Her er brudt malm. Malmens maksimale bredde er 30 m. Malmen er undersøkt med 6 borhull. Eksempler på analyse: 50,25 % Fe, 0,041 P , 55,21 % Fe, 0,0475 % P og 0,023 % S. Malmen holder mellom 50 og 55 % Fe.Sentrale deler av forekomsten bør kunne gi 50 % stykkmalm med 50 % Fe og 15 % slig med 65 % Fe. Malmens lengde anslås til 100 m i malmareal til 1900 m2. Regnes det med 50 m dyp på malmen vil det gi 250 000 tonn malm og slig. For de øvrige forekomstene er det ikke grunnlag for malmberegninger. "Treeren" inneholder fattig "anrikningsmalm" (impregnasjon)analyser 30,46 og 16,3 % Fe. I "Treeren" har en med spregning funnet en 6 m bred olivin-magnitittmalm, stuffanalyse 52,3 Fe, 0,008 % P og 0,025 % S. Ved "Femmeren" forekommer små kjertler av malm og magnetitt impregnasjoner.

Skjerlie, F. J.; Tan, T.H. , 1960
Befaring Erikstad jernmalmfelt/Lødingen 5 oktober 1960.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3154;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av Erikstad jernmalmfelt i Lødingen. Det er gitt opplysninger om befaringer av feltet 5/10 - 1960, feltets beliggenhet og adkomst og om tidligere uttalelser og rapporter fra feltet. Det er videre gitt opplysninger om geologien i egnen omkring malmfeltet, malmens vertsbergarter, malmens type og feltopptreden (to typer: 1. magnetitt, olivin i forskjellig mengdeforhold i form av et større linseformet legeme(=Mathildegangen). 2. magnetitt impregnert og kisimpregnert gabbro pluss noen små renere linser av denne malmtypen) malmføreing og utførte arbeider i Mathildegangen, malmkvalitet (2 kjemiske analyser) rekognoserende magnetiske målinger og resultater av disse samt en konklusjon med en økonomisk vurdering av feltet. Rapporten er ledsaget av en kartskisse hvor det befarte området er inntegnet.

Tveten, Einar , 1975
Om jernmalmfeltene i Erikstadfjorden og Vestpolltind. Om mangeritt som bygningsten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6338;3 sider
Abstrakt:
ERIKSTADFJORD: LOK.NR: 40248. UTM 5310 75955. VESTPOLLTIND LOK.NR: 40244. VÅVE: UTM 5214 75807. To eldre forekomster/skjerp blir beskrevet og satt i sammenheng med en geo- logisk modell for bruk av mangeritt som råstoff for bygningsstein blir satt opp.

Poulsen, A.O. , 1959
Vedr. malmundersøkelser ved Erikstad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3129;2 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av Erikstad jernmalmfelt beliggende ved Erikstadfjorden på Minnøy, Lødingen kommune. Det er gitt opplysninger om malmfeltets beliggenhet og adkomst, transportforhold både på sjø og land, tidligere rapporter og uttalelser om forekomsten, geologisk forhold (herunder: malmtyper 1. magnetitt - olivinitt i gabbro og 2. magnetitt-rik gabbro), malmberegning (250 000 tonn jernmalm i Mathildegruven) malmkvalitet samt litt om tilsvarende forekomster i områdene omkring (bl.a. Kanstadforekomstene).

Bøckman, K.L. , 1951
Erikstad jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1954;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av befaringsprotokollen for Nordlandske Bergmesterembede hva angår Erikstad jernmalmfelt i Lødingen. Det er gitt opplysninger om feltets beliggenhet, malmens opptreden i Matildegangen og de arbeider som der er utført. Malmlinsesns sidesten er for det meste hornblendefels (amfibolitt), som opptrer nær grensen mot granitt. Det er anbefalt magnetiske målinger for å fastslå en eventuell fortsettelse av Matildegangen over Matildestollen hvor terrenget er sterkt overdekket. Det samme gjelder også terrrenget nede i bekkedalen under nederste stoll.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1977: Internrapport. Erikstad jernmalmfelt. Geologisk kartlegging 1976. Int. rapp. Rana Gruberr A/S. 2 sider, 4 bilag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0412.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.05 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt., plukkprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Strandfjellheia NV
(Objekt Id: 6876 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531083 m. Nord: 7595246 m.
Lengdegrad: 15.7589020 Breddegrad: 68.4681010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
20 m lang stoll beliggende 270 m.o.h.

Navn på lokalitet: Gabonhaugen
(Objekt Id: 6877 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531733 m. Nord: 7594696 m.
Lengdegrad: 15.7746010 Breddegrad: 68.4630960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
10 m lang stoll beliggende 75 m.o.h.

Navn på lokalitet: Smalvann
(Objekt Id: 6878 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531083 m. Nord: 7595096 m.
Lengdegrad: 15.7588570 Breddegrad: 68.4667560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mt.-impregnert område beliggende 246-300 m.o.h.

Navn på lokalitet: Strandfjellheia
(Objekt Id: 6879 7,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531283 m. Nord: 7595096 m.
Lengdegrad: 15.7637390 Breddegrad: 68.4667330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mt.-impregnert område beliggende 225-260 m.o.h.

Navn på lokalitet: Nedre Stranheia-Gabonhaugen
(Objekt Id: 6880 7,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531483 m. Nord: 7594896 m.
Lengdegrad: 15.7685600 Breddegrad: 68.4649170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mt.-impregnert område beliggende 225-260 m.o.h.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0412.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0412.09 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt., plukkprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse