English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 007 Kulokkarhaugen
(Objekt Id: 2589)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532569 m. Nord: 7399350 m.
Lengdegrad: 15.7382350 Breddegrad: 66.7109420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Røsking
1987 - 1987 Røsking Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Linjal
Hovedtekstur: Poreromsfylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 100 / 35 Retning: 340
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gargatisdekkekomplekset
Tektonisk complex: Nedre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Mierkenisgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent hydrotermalkvarts Intrusiv
Vertsbergart svartskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :100 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :340 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Til "Mineraljakt i Nord" i 1986 ble det av Adolf Hansen, Skaiti, sendt inn arsenkis med høyt gullinnhold fra det gamle Åsberg skjerp som stammer fra rundt århunrdreskiftet. Området ble mutet og undersøkt i 1987 av Sulitjelma Mineral A/S. Arbeidene bestod i geologisk kartlegging, røsking og prøve- taking. Til disse arbeidene ble NOREX A/S, Sulitjelma engasjert. Fra Graddis stikker en kile av kambro-siluriske sedimenter inn i Nasafjell grunnfjellsvindu sørover til svenskegrensen. Skifrene faller med 20-40 grader mot vest og ligger over grunnfjellsbergartene i øst og under i vest, skilt av skyveplan. Den sulfid-førende hydrotermalkvartsgangen opptrer i denne kilen og er kart-lagt over en strøklengde på 2.5km. Mektigheten varierer mellom tilnærmet null og 15m, ca. 3.5m i middel. Ut fra geologiske profil over området kan det forventes at gangen har en utstrekning på mer enn 200m mot dypet. Dette tilsier ca. 4.3 mill. tonn sulfidførende kvarts. Variasjonen i mektighet skyldes strukturgeologiske forhold. Ved Åsberg skjerp krysses to antiformer (akseretninger NNV og ØSØ), noe som kan for- klare den store lokale mektigheten i kvartsgangen. Kvartsgangen ligger konkordant til semikonkordant (klare diskordanser er observert på enkelte steder) i en sekvens av grafittisk svartskifer og kvartsrik glimmerskifer. Svartskiferen er gjennomgående rusten, men mineralisering ut over spor av svovelkis og magnetkis er i kvartsgangens sideberg kun observert på få lokaliteter og da som disseminerte arsenkis-korn i svartskifer. Hydrotermalkvartsgangen består av grovkrystallin kvarts, stedvis med noe feltspat, muskovitt og lokalt små segregasjoner av finkornet kloritt. Xenolitter og smale bånd av svartskifer er ganske vanlig i gangen. Sulfid- mineralisering som sprekkefyll og årer er uregelmessig fordelt langs hele gangens lengde. Hyppigste ertsmineral er magnetkis, med mindre mengder arsenkis og kobberkis og spor av svovelkis og sinkblende. Arsenkis i større mengder finnes bare i nærheten av Åsberg skjerp. Her opptrer massive bånd av arsenkis, opptil 10cm mektige. Det var de høye gullgehaltene i analysene fra 1986, i middel 8 g/t Au, som motiverte til arbeidene året etter. Disse viste klart at innholdet av gull er for lite til at mineraliseringen er av økonomisk interesse. Det er kun prøvene i nærheten av Åsberg skjerp som viser målbare mengder gull. Prøver tatt i andre deler av kvartsgangen gir <6ppb Au. I Åsberg skjerp er det bare en prøve som gir mer enn 1g/t Au (1.17g/t) i 1987-analysene. Analysene viser at innholdet av gull er knyttet til arsenkis- mineraliseringen, som er lokal og uregelmessig. Analyseresultatene viser heller ikke interessante mengder av andre metaller. Arsengehalten er som ventet svært varierende, fra få titalls ppm til 7.5% i Åsberg skjerp. Cu varierer mellom 7ppm og 0.3%, og Zn ligger stort sett under 100ppm. De fleste analyser viser <1g/t Ag (opptil 2.8g/t). Noen prøver er analysert på sjeldne jordartselementer o.a. og viser opptil 24.1ppm Sc, 113ppm Ce, 33.7ppm Nd, 0.6ppm Lu og 10ppm U. Skjerpene fra nord mot sør: Hovedforekomsten - Åsberg skjerp, UTM 532640 7399550: 3 små sprengte groper innenfor en NV-SØ-lengde på 13m, ca.1m dype. 10m3 tipp tilsammen. Relativt rik sulfid-mineralisering over minst 6m mektighet, men den avtar raskt langs strøket. Mest dominerende er årer av po og litt cpy (prøve 05). Massiv apy forekommer i et ca. 10cm mektig bånd (03). Ellers er det flere bånd med disseminert til semimassiv apy i kvartsen (04) og apy-disseminasjon tilknyttet smale svartskiferlag i kvartsen (01). 02 er plukkprøve fra hele po-apy-cpy-mineraliseringen. Prøve 13 er fra svartskiferen i ligg. Resten av røskene stammer sannsynligvis fra 1987: Skjerp 1 (UTM 532660 7399550): Sprengt på to punkt (1m3 tipp) langs strøket fra Åsberg skjerp. Skifrig kvarts (skifrighet 115/35, parallell med foliasjonen i svartskiferen) med tynne svartskiferlag. Samme mineraliseringstype (06). Apy og po (+cpy) er delvis knyttet til hver sine bånd. Skjerp 2 (UTM 532670 7399580): 4 små nærliggende røsker, tilsammen 3m3 tipp. Sannsynligvis er kvartsgangen her blottet i en antiform. I synformen mellom dette punkt og Åsberg skjerp mot SV er det blottet svartskifer. I alle 4 skjerp er det endel po (+cpy) men lite apy. Prøve 07 er plukkprøve fra de 4 skjerpene. Skjerp 8 (UTM 532630 7399130): Utsprengt 3m3 i skrent. Endel apy-krystaller og cpy er tilknyttet sone med mm-tykke svartskiferlag (12). Ellers endel po. Skjerp 7 (UTM 532670 7398620): Utbrudt 2m3 i skrent. Samme mineraliseringstype. Prøve 11 er plukkprøve av semimassiv po-cpy-apy-mineralisering. 25m sør for 5 er det utbrudt 1m3 i samme skrent. Skjerp 6 (UTM 532640 7398420): Utbrudt 1m3 i veldig forvitret kvarts med sulfider. Skjerp 5 (UTM 532560 7398170): Utsprengt 2m3 i skrent. 3m mektig kvartsgang smalner raskt av til 1m mot NV. Diskordant forhold mellom kvartsgang (130/30) og svartskifer (85/20). Endel po-cpy-årer. Noe apy-disseminasjon i visse områder (09), også tilknyttet tynne svartskiferlag inni gangen. Prøve 10 er plukkprøve av semimassiv po og cpy. Skjerp 4 (UTM 532620 7398070): Det er sprengt litt (2m3 tipp) på forskjellige steder i 8-10m mektig kvartsgang. Store deler av gangen er umineralisert, men stedvis noe po og bare spor av apy. Skjerp 3 (UTM 532650 7397980): Utsprengt 2m3 i skrent. 3m mektig kvartsgang. Rike ansamlinger av po og cpy, lite apy (08, plukkprøve). Kvartsgangen fortsetter sannsynligvis enda lenger mot sør under snødekke. Det ble tatt 4 prøver (14, 15, 16 og 17) i veiskjæring ved UTM 530570 7404330 i kvartsgangens strøkfortsettelse mot NV. Her er det grafittholdig fyllitt med små kvarts- og pegmatittlinser og tynne årer med karbonat og flusspat. Skiferen er rusten og inneholder litt disseminasjon av po og noe py, cpy og apy.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Svarstad, S. 1988: Gullundersøkelser ved Graddis/Junkerdal. Prosjektrapport, Sulitjelma Mineral A/S.


Stien, R. 1987: Geologisk og geokjemisk undersøking av gullanomalier i Junkerdalen. Prosjektrapport, NOREX AS.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Apy-diss tilknyttet svartskiferlag i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.02 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av po-apy-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med apy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-cpyi kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.13 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Svartskifer fra kvartsgangens ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4056 7,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530500 m. Nord: 7404129 m.
Lengdegrad: 15.6925240 Breddegrad: 66.7540310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.14 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllitt med po-py-apy-cpy-diss. og kv. og peg.linser + linser og årer av karbonat + CaF2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.15 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllitt med po-py-apy-cpy-diss. og kv. og peg.linser + linser og årer av karbonat + CaF2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.16 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllitt med po-py-apy-cpy-diss. og kv. og peg.linser + linser og årer av karbonat + CaF2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.17 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllitt med po-py-apy-cpy-diss. og kv. og peg.linser + linser og årer av karbonat + CaF2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3187 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532590 m. Nord: 7399349 m.
Lengdegrad: 15.7386890 Breddegrad: 66.7109390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1 (UTM 532660 7399550): Sprengt på to punkt (1m3 tipp) langs strøket fra Åsberg skjerp. Skifrig kvarts (skifrighet 115/35, parallell med foliasjonen i svartskiferen) med tynne svartskiferlag. Samme mineraliseringstype (06). Apy og po (+cpy) er delvis knyttet til hver sine bånd.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-apy-cpy i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3190 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532599 m. Nord: 7399379 m.
Lengdegrad: 15.7389230 Breddegrad: 66.7112070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2 (UTM 532670 7399580): 4 små nærliggende røsker, tilsammen 3m3 tipp. Sannsynligvis er kvartsgangen her blottet i en antiform. I synformen mellom dette punkt og Åsberg skjerp mot SV er det blottet svartskifer. I alle 4 skjerp er det endel po (+cpy) men lite apy. Prøve 07 er plukkprøve fra de 4 skjerpene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.07 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av sulfidmin. kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3188 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532580 m. Nord: 7397780 m.
Lengdegrad: 15.7380410 Breddegrad: 66.6968580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3 (UTM 532650 7397980): Utsprengt 2m3 i skrent. 3m mektig kvartsgang. Rike ansamlinger av po og cpy, lite apy (08, plukkprøve). Kvartsgangen fortsetter sannsynligvis enda lenger mot sør under snødekke.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.08 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av sulfidmin. i kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3189 7,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532550 m. Nord: 7397870 m.
Lengdegrad: 15.7373860 Breddegrad: 66.6976680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4 (UTM 532620 7398070): Det er sprengt litt (2m3 tipp) på forskjellige steder i 8-10m mektig kvartsgang. Store deler av gangen er umineralisert, men stedvis noe po og bare spor av apy.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3191 7,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532489 m. Nord: 7397969 m.
Lengdegrad: 15.7360530 Breddegrad: 66.6985710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5 (UTM 532560 7398170): Utsprengt 2m3 i skrent. 3m mektig kvartsgang smalner raskt av til 1m mot NV. Diskordant forhold mellom kvartsgang (130/30) og svartskifer (85/20). Endel po-cpy-årer. Noe apy-disseminasjon i visse områder (09), også tilknyttet tynne svartskiferlag inni gangen. Prøve 10 er plukkprøve av semimassiv po og cpy.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med apy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0457.10 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve semimassiv po-cpy i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3194 7,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532569 m. Nord: 7398219 m.
Lengdegrad: 15.7379320 Breddegrad: 66.7008050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6 (UTM 532640 7398420): Utbrudt 1m3 i veldig forvitret kvarts med sulfider.

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3192 7,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532600 m. Nord: 7398419 m.
Lengdegrad: 15.7386660 Breddegrad: 66.7025960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7 (UTM 532670 7398620): Utbrudt 2m3 i skrent. Samme mineraliseringstype. Prøve 11 er plukkprøve av semimassiv po-cpy-apy-mineralisering. 25m sør for 5 er det utbrudt 1m3 i samme skrent.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.11 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve semimassiv po-cpy-apy i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 8
(Objekt Id: 3193 7,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Graddis (2128-2) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532559 m. Nord: 7398929 m.
Lengdegrad: 15.7378960 Breddegrad: 66.7071750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 8 (UTM 532630 7399130): Utsprengt 3m3 i skrent. Endel apy-krystaller og cpy er tilknyttet sone med mm-tykke svartskiferlag (12). Ellers endel po.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0457.12 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Apy-diss. tilknyttet svartskiferlag i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse