English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 021 Fjelds gruve
(Objekt Id: 2637)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 548633 m. Nord: 7448546 m.
Lengdegrad: 16.1223560 Breddegrad: 67.1500520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 250 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1900 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1941 - 1975 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 340 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjelds gruve var det første området som var gjenstand for kjerneboring, med hullene 1, 2 og 3. Ukjent år, men trolig rundt århundreskiftet. Siste diamantboringer fra ca. 1975, hull 153 og 154 "Kobbertoppen". Kjernemateriale finnes på kjernelager i Sulitjelma. De angitte reservene i et område øst for selve stollen, men området ble ikke undersøkt mot dypet. Kobbermineralisering som "klysemalm". Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0508.01 Tipprøve
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-impr. i klorittsk. Q-rik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 021 Fjelds gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0508.01 Tipprøve 4044 364 58 68 44 2.0 29.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0508.01 -3.0 -3.0 -5.0 45 2.9 23 12.00 3 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0508.01 9.76 58 77 273 11.49 -2.00 -5.00 -2 5.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0508.01 3.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse