English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 010 Balddoaivi
(Objekt Id: 2649)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530930 m. Nord: 7436699 m.
Lengdegrad: 15.7107240 Breddegrad: 67.0461370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.0 % 16.07.1993
Kis 15.0 % 16.07.1993
Zn 1.0 % 16.07.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1950 - 1968 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1967 - 1967 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 10 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Gasakdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Småsorjusgruppen Formasjon: Lapphellarformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Øyeglimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Baldoaivi har en utgående strøklengde på ca. 0.5 km. Mektighet <1 m. Et skjerp ca. 500 m sør for koordinatfestet skjerp viser at kobberkis er erstattet med magnetkis. Resultater fra kjerneboring er ikke funnet. Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dybdahl, Ivar , 1951
Geologisk og petrografisk undersøkelse av området ved og mellom de tre malmforekomster Baldoaive, Stålhaugen og Ingeborg ved Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Sakshaug, G.F. , 1967
Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.770;14 sider
Abstrakt:
Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det malmførende nivå i Baldoaivvesynklinalen i strøket syd for Stålhaugen/Stordalselven. I dette område ble det målt et 7,5 km langt og 2 km bredt felt. I søndre del (kobberfeltet) ligger mange gamle skjerp. Det er også foretatt diamantboringer i dette område. Malmsonen ved Ingeborgvann ga stort sett meget sterke indikasjoner. Dens feltutstrekning er trolig ikke vesentlig større enn tidligere antatt (1 800 - 2 000 meter). Sonen står steilt og dens utstrekning mot dypet er ikke fastlagt ved målingene. Sydvest for den kjente malmsone ble det påvist flere ledende soner som synes å ligge forholdsvis flatt. I feltet syd for Stålhaugen/Stordalselven (Baldoaivve kobberfelt) ble det påvist en rekke soner av vekslende ledningsevne og utstrekning. De fleste soner ligger grunt (utgående). Dyptliggende soner (300-600 m) ble påvist øst for (innenfor) de utgående soner.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4080 10,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530909 m. Nord: 7437050 m.
Lengdegrad: 15.7103560 Breddegrad: 67.0492790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0522.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk., semimassiv po-cpy-min. i serisittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0522.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk., semimassiv cpy-po-min. i serisittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4081 10,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530909 m. Nord: 7436999 m.
Lengdegrad: 15.7103430 Breddegrad: 67.0488300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0522.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk.-grovk. massiv po-cpy-sl-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0522.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk.-grovk. massiv po-cpy-sl-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0522.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk.-grovk. massiv po-cpy-py-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 010 Balddoaivi

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0522.01 Fastfjell 14167 975 286 250 101 8.3 807.0
NO0522.02 Fastfjell 42258 3893 235 127 98 16.2 36.0
NO0522.03 Fastfjell 41569 13026 28 345 129 23.3 386.0
NO0522.04 Fastfjell 7205 5245 39 362 177 3.1 18.0
NO0522.05 Fastfjell 20400 4309 33 876 146 14.2 73.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0522.01 -3.0 3.0 -5.0 57 3.4 17 11.00 6 24
NO0522.02 -3.0 -3.0 -5.0 12 18.9 5 7.00 7 17
NO0522.03 -3.0 -3.0 -5.0 338 62.6 5 12.00 5 12
NO0522.04 -3.0 -3.0 -5.0 -2 24.5 3 2.00 -2 18
NO0522.05 -3.0 -3.0 -5.0 57 20.8 3 6.00 -2 19
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0522.01 22.26 2 9 49 35.25 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0522.02 28.93 4 10 131 37.61 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0522.03 32.36 -1 7 153 43.79 2.00 -5.00 -2 -1.0
NO0522.04 38.33 -1 4 19 41.64 -2.00 -5.00 -2 -1.0
NO0522.05 34.77 -1 4 49 46.63 -2.00 -5.00 -2 -1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0522.01 1.00 9
NO0522.02 5.00 8
NO0522.03 -1.00 6
NO0522.04 1.00 8
NO0522.05 3.00 6


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse