English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 013 Ingeborgvatnet
(Objekt Id: 2652)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525680 m. Nord: 7442419 m.
Lengdegrad: 15.5913450 Breddegrad: 67.0979370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 500 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 15 ppm 16.07.1993
Cu 1.5 % 16.07.1993
Kis 10.0 % 16.07.1993
Zn 1.0 % 16.07.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1952 - 1968 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1967 - 1967 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 210 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Furulundgruppen Formasjon: Langvassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ved Ingeborgvatn var relativt godt undersøkt i tidsrommet 1918 - ca. 1950 med to stoller og en rekke skjerp. Nyere geofysiske undersøkelser i 1967 indikerte en utgående strøklengde på ca. 2.2 km. Resultater fra kjerneboring finnes i Sulitjelma Bergverks rapport 551 145 002. Endel av disse borkjernene er lagret i Sulitjelma. Råmalmgehalter og reserver er estimert ut fra enkeltanalyser. Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1967
Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.770;14 sider
Abstrakt:
Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det malmførende nivå i Baldoaivvesynklinalen i strøket syd for Stålhaugen/Stordalselven. I dette område ble det målt et 7,5 km langt og 2 km bredt felt. I søndre del (kobberfeltet) ligger mange gamle skjerp. Det er også foretatt diamantboringer i dette område. Malmsonen ved Ingeborgvann ga stort sett meget sterke indikasjoner. Dens feltutstrekning er trolig ikke vesentlig større enn tidligere antatt (1 800 - 2 000 meter). Sonen står steilt og dens utstrekning mot dypet er ikke fastlagt ved målingene. Sydvest for den kjente malmsone ble det påvist flere ledende soner som synes å ligge forholdsvis flatt. I feltet syd for Stålhaugen/Stordalselven (Baldoaivve kobberfelt) ble det påvist en rekke soner av vekslende ledningsevne og utstrekning. De fleste soner ligger grunt (utgående). Dyptliggende soner (300-600 m) ble påvist øst for (innenfor) de utgående soner.

Dybdahl, Ivar , 1951
Geologisk og petrografisk undersøkelse av området ved og mellom de tre malmforekomster Baldoaive, Stålhaugen og Ingeborg ved Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0526.01 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-cpy-sl-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0526.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., massiv po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4085 13,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525009 m. Nord: 7441499 m.
Lengdegrad: 15.5757210 Breddegrad: 67.0897410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0526.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv og semimassiv po-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4086 13,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525479 m. Nord: 7442200 m.
Lengdegrad: 15.5866920 Breddegrad: 67.0959810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0526.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med semimassiv po-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4087 13,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525350 m. Nord: 7442070 m.
Lengdegrad: 15.5836710 Breddegrad: 67.0948260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0526.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., massiv po-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse