English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 025 Leirjordfall
(Objekt Id: 2665)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513429 m. Nord: 7417759 m.
Lengdegrad: 15.3064700 Breddegrad: 66.8775240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1884 Prøvedrift

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 20 Retning: 115
Feltstupning: 25
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Stormfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent kvarts-karbonatgang Intrusiv
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :1 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :115 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :335 / 24 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Iflg. tidligere rapporter har gruven vært i drift i to perioder, en av dem 1883-84. Det var anlagt vaskeri ved Bleiknesmo. Det ble utvunnet 10tonn molybdenglanskonsentrat. Gruven er en 35m dyp slepsynk som er drevet inn mot øst og følger mineraliseringen med et fall på 15-20 grader. Bare de første 15-20m er tilgjengelig, resten er fylt med vann. Mineraliseringen er knyttet til en diskordant kvarts-karbonatgang (0/15-20) som har et noe flatere forløp enn foliasjonen i omkringliggende biotittrik glimmerskifer (335/24). Gangen har varierende mektighet. I stollinngangens nordvegg er den 20cm. Ca. 10m mot nord fortykkes den pga. folding (foldeakse 115/25) til 1m. Den tynner ut og forsvinner under overdekket etter videre 10m. I stollinn- gangens sørvegg er mektigheten bare 2-3cm. Den forsvinner i ura etter få meter mot sør. Gangen er lite utholdende innover i stollen. Den er stedvis isoklinalfoldet, litt boudinert og enkelte steder helt forsvunnet. Ca. 20m innover i stollen ses største mektighet på 0.5m. Gangens mektighet har imidlertid liten betydning for malmføringen da sulfidene altoverveiende er bundet til ligg- og i mindre grad hengkontaktene. Her opptrer grovplatig molybdenglans og biotitt sammen med noe kobberkis og magnetkis. Den mineraliserte kontaktsonen (prøve 03, 04 og 07) er bare 0.5-1cm mektig. Inne i kvarts-karbonatgangen er det lite sulfider, men litt magnetkis, molybdenglans og kobberkis finnes som disseminasjon og på sprekker både i kvarts (06) og kalkspat (05). I utgående består gangen av nesten ren kvarts. Noen meter innover i stollen har kvartsen noen mm kalkspat i kontaktsonene, mens det fra tippen ses grovkrystallin kalkspat over hele gangens mektighet, stedvis med bånd og linser av kvarts. Både inne i stollen og i skrenten utenfor ses diskordante og konkordante kvartsganger uten at sulfider er funnet. Foruten i kontaktsonene er det ikke funnet molybdenglans i glimmerskiferen hverken i gangens heng (02) eller ligg (01). Det skal være en annen gruve (Lars-Nilsa-gruben) 100m nedenfor, men den ble ikke funnet. Molybdenglansmineraliseringen ved Leirjordfall opptrer i skifrene i nærheten av skyvekontakten til grunnfjellsgneisene. I Junkerdalen mot SØ er det ved Gamforsbrua (ca. UTM 27.9 06.9) registrert molybdenglans i grunnfjellsgneisen umiddelbart under denne skyvekontakten. Denne mineraliseringen ble ikke funnet, men det var flere små kvartsårer, stedvis med fusspat, i en finkornet, porfyrisk gneis (rhyolitt?).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dahl, J.T. , 1895
Molybdenglansforekomstene ved Leirjordfall i Saltdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1218;4 sider
Abstrakt:
Befaring. Molybdenglansmineralisering på kvartsgang i glimmerskifer.

Stadheim, J. F. F. , 1915
Rapport over Fjørdalskampens molybdenglansforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1220;2 sider
Abstrakt:
Molybdenglans som impregnsajon opptrer på en kvartsgang i glimmerskifer.

Rasmussen , 1912
Saltdalens molybdenglansfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1219;4 sider
Abstrakt:
Det er på 2 steder i Kristineborggrense og Lars-Nilsa gruben, foretatt sprengningsarbeide. Molybdenglans som impregnasjon og i striper, er på begge steder tilknyttet en 1 - 2 dm mektig kvartsgang.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0540.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. 5 cm under kvartsgang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. 5 cm over kvartsgang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kontakt kvarts/gl.sk. med litt MoS2, cpy og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspat med MoS2 og bio.flak langs kont. til gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspat-kv.gang med MoS2, cpy og po på kont. til gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med MoS2, cpy og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0540.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med MoS2 på kontaktflate.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 025 Leirjordfall

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0540.01 Fastfjell 187 129 2 17 63 .1 1.0
NO0540.02 Fastfjell 12 118 2 12 52 .1 1.0
NO0540.03 Fastfjell 358 52 4 4 14 .1 1.0
NO0540.04 Fastfjell 22 20 19 1 1 .6 1.0
NO0540.05 Fastfjell 94 32 17 2 4 .3 1.0
NO0540.06 Fastfjell 15 10 4 1 7 .1 1.0
NO0540.07 Fastfjell 1773 301 2 15 63 3.0 52.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0540.01 3.0 3.0 45 1.1 294 3.00 2 2 .06
NO0540.02 3.0 3.0 30 1.0 334 1.00 2 2 .02
NO0540.03 3.0 3.0 14 .3 67 2133.00 2 2 .33
NO0540.04 3.0 3.0 9 1.9 10 164.00 2 2 .04
NO0540.05 3.0 3.0 21 1.5 11 498.00 2 2 .15
NO0540.06 3.0 3.0 22 .2 2 2404.00 2 2 .15
NO0540.07 3.0 3.0 21 2.1 245 5840.00 2 13 1.36
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0540.01 76 106 515 3.73 9.00 5.00 7 17.0 29.00
NO0540.02 75 132 371 3.60 8.00 5.00 51 24.0 24.00
NO0540.03 22 24 307 1.63 2.00 6.00 1 7.0 4.00
NO0540.04 2 1 7904 1.24 2.00 5.00 1 356.0 4.00
NO0540.05 2 1 7497 1.36 2.00 5.00 1 345.0 2.00
NO0540.06 2 6 125 .45 2.00 12.00 1 6.0 2.00
NO0540.07 87 96 1381 5.03 9.00 5.00 1 19.0 24.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0540.01 4
NO0540.02 3
NO0540.03 4
NO0540.04 3
NO0540.05 3
NO0540.06 6
NO0540.07 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse