English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 003 Vassheia
(Objekt Id: 2676)
(Sist oppdatert: 18.10.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486133 m. Nord: 7430106 m.
Lengdegrad: 14.6821300 Breddegrad: 66.9882570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,02 tusen tonn


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 65 / 72 Retning: 235
Feltstupning: 50
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :65 / 72 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :235 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble oppdaget og skjerpet på begynnelsen av 1880-tallet. Det ble utført noen analyser på Pb, Zn og Ag i 1904. Mineraliseringen er av samme type som Nonsfjellet i VSV. De ligger trolig i samme bergartsnivå. Mineraliseringene består av smale (opptil 30cm mektige) konkordante bånd med massiv sinkblende, blyglans og litt magnetkis, kobber- kis og svovelkis i finkornet, båndet glimmerskifer. Småfolder fører stedvis til fortykninger av sulfidbåndene og muligens til repetering av ett eller flere sulfidlag. Mineraliseringen kan følges over en strøklengde på 200m. Analyser fra 1904 gir fra 190 til 432 g/t Ag i blyglansmalm. Analyse av blyglansmalm har gitt 78.48% Pb og av sinkblendemalm 55.33% Zn. Gjennomsnittsanalyse over en viss mektighet hvor flere bånd opptrer er imidlertid ikke foretatt. Ved UTM 486200 7430310 (hovedskjerpet) er det en 2x2m vannfylt synk som oppgis til å være 9m dyp (35m3 tipp). Sulfidbånd ses ikke i synkveggene, men iflg. Rasmussen (1925) er det i synkens bunn to sulfidlag på henholdsvis 30cm og 20cm mektighet. Bergarten er båndete glimmerskifre (+-granat), tildels lyse og feltspatiske med biotitt-granatrike bånd. Amfibolittiske bånd (dm-mektige), spesielt i tilknytning til sulfidbånd som opptrer 1-2m NV for synken. Det er sprengt litt på disse. Båndene består av massiv sl og ga, med litt po og cpy. De er opptil 10cm mektige, isoklinalfoldet og gjentar seg 4 ganger over ca. 1m mektighet. Ett av båndene er massiv ga (prøve 01), ellers er de sl-rike med litt ga i kantene (03). Utenfor de 4 sulfidbåndene er det noen 2-4mm brede ga-bånd i den feltspatrike glimmerskiferen (02). En 10cm mektig kvartslinse i malmsonen har disseminasjon av ga og litt py (04). Fra tippen: Noen mm-mektige ga-sl-po-bånd i båndet glimmerskifer (05) og ga-sl-po-cpy i båndet granatglimmerskifer (06). 20m NØ for synken er det utsprengt 1m3 i samme sone med noen cm mektige sulfidbånd. Ved UTM 486350 7430370 (skjerp 1) er det utbrudt 3m3 i et lite skjerp. Bergarten er fin-middelskornet amfibolitt med ga, sl, py og cpy tilknyttet (disseminert i og langs kontaktene) et 10cm mektig kvartsbånd (07). Ved UTM 486170 7430310 (skjerp 2) ligger rett SV for elva to vannfylte synker med 5m mektig glimmerskifer mellom (15m3 tipp tilsammen fra begge). I elveskrenten ses i fortsettelsen fra nedre synk 6 massive, opptil 3cm mektige, sl-ga-bånd over 4m mektighet i båndet, finkornet glimmerskifer. Det er også enkelte smale sl-ga-bånd i elveskrenten som fortsetter mot øvre synk. Foliasjon: 225/85.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2003
Zn-Pb forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia, Beiarn kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.085;20 sider
Abstrakt:
Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i flere perioder. Det er drevet noen korte synker for å undersøke forekomstene. De er sink-bly (Zn-Pb) forekomster med et lavt kobberinnhold og lavt innhold av jernsulfider. Mineraliseringene som utgjør forekomstene sitter i opptil de-tykke bånd med massiv malm og i tillegg sulfidimpregnasjoner i tykkere bånd. Sulfidforekomstene ligger i tynne kjemisk utfelte lag (ekshalitter) i en tykk enhet av glimmerskifer (monotone pelittiske båndede sedimenter). Sedimentene i sekvensen har noen steder lag av amfibolitt som kan representere overflatebergarter (ekstrusiver) eller intrusive lagerganger. Sedimentene er isoklinalt foldet, og det har bidratt til å fortykke enheten med båndede sedimenter. Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia er ikke av økonomisk inbteresse. Den massive malmen er i tynne bånd rik, men over brytbar mektighet som inkluderer fattige impregnasjoner, er gehalten lav. Det er et geologisk potensiale for større forekomster knyttet til ekshalittene, men for å lokalisere slike forekomster trengs det omfattende arbeider. Et eventuelt prospekteringsarbeid i området krever kompetanse og store ressurser og bør gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb.

Rasmussen , 1925
Nonsfjell og Vassheia, Beiarn, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2927;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omtaler Vassheia og Nonsfjell bly-sink forekomster. Den viser også analyse av blyglans med opp til 500 g sølv/tonn.

Vik, Eirik , 1979
Bly og sink-forekomster i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/10;108 sider
Abstrakt:
På grunnlag av allerede offentliggjorte opplysninger og egne undersøkelser har NGU laget en oversikt over bly og sink forekomstene i Nordland fylke. Et innledende kapittel behandler kort bly-sink forekomster generelt og forekomstene i Nordland spesielt. Deretter er de registrerte mineraliseringene behandlet enkeltvis. Nordland har lenge vært kjent som en bly-sink rik malmprovins. Fylket har landets to eneste igangværende bly-sink gruver (Mofjellet og Bleikvassli). De fleste andre forekomster er små. Tre av dem skiller seg ut: Hauknestind, Ravnåsen og Husvika. Undersøkelser viser at også disse i øyeblikket er uøkonomiske. Økt malmleting i de kjente gruvefeltene vil sannsynligvis føre til nye funn. De store marmorfeltene i Nordland vurderes også som lovende prospekteringsområder.

Torgersen, J.C. , 1935
Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.142;1-60 sider
Abstrakt:
The present paper continues the description of zinc-, and lead deposits in Northern Norway, including Nordland, Troms and Finnmark counties. The writer formerly described the zinc- and lead deposits of Helgeland, which is the southern part of Nordland county. In this paper is given a description of the remaining deposits of Northern Norway. Of these the most important are found in Ofoten, the north-eastern region of Nordland county. A few deposits of less importance belong to the Beiarn district in Nordland, a few are located in the counties Troms and Finnmark. In Ofoten the zinc- and lead deposits occur partly within the Archean area, partly within the area of the metamorphosed sediments of the Caledonian mountain range of Cambro-Silurian age. In the Archean area the ores are somtimes found in gabbroidic rocks, partly on fahlbands with pyrrhotite as the predominating ore mineral, partly on veins in or near the fahlbands, sometimes they occur on veins bedded in a biotite schist rich in quartz. The ore deposits connected to the metamorphosed sediments of the mountain range both mineralogically bear a close resemblance to the zinc- and lead deposits of Helgeland, formerly described by the author.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0551.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mass. ga-sl-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0551.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mass. ga-sl-bånd i feltspatrik gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0551.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mass. ga-sl-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0551.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartslinse med ga (og litt py)-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0551.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: mm-mektig ga-sl-po-bånd i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0551.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: ga-sl-po-cpy i båndet granatgl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3270 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486283 m. Nord: 7430166 m.
Lengdegrad: 14.6855610 Breddegrad: 66.9888020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utbrudt 3m3 i et lite skjerp. Bergarten er fin-middelskornet amfibolitt med ga, sl, py og cpy tilknyttet (disseminert i og langs kontaktene) et 10cm mektig kvartsbånd (07).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0551.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbånd med ga, sl, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3271 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486103 m. Nord: 7430106 m.
Lengdegrad: 14.6814420 Breddegrad: 66.9882550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rett SV for elva ligger to vannfylte synker med 5m mektig glimmerskifer mellom (15m3 tipp tilsammen fra begge). I elveskrenten ses i fortsettelsen fra nedre synk 6 massive, opptil 3cm mektige, sl-ga-bånd over 4m mektighet i båndet, finkornet glimmerskifer. Det er også enkelte smale sl-ga-bånd i elveskrenten som fortsetter mot øvre synk. Foliasjon: 225/85.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 003 Vassheia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0551.01 Fastfjell 271 99999 18160 138 14 108.1 370.0
NO0551.02 Fastfjell 124 421 19118 23 23 71.8 111.0
NO0551.03 Fastfjell 171 99999 17186 154 22 20.6 18.0
NO0551.04 Fastfjell 451 2093 22372 6 24 15.5 3.0
NO0551.05 Fastfjell 422 16451 17029 80 63 9.6 6.0
NO0551.06 Fastfjell 623 3541 3504 47 42 1.5 3.0
NO0551.07 Fastfjell 191 15450 19371 15 12 41.9 138.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0551.01 3.0 6.0 11 117.7 21 12.00 451 2 16.73
NO0551.02 3.0 3.0 11 8.9 70 3.00 195 2 3.47
NO0551.03 3.0 3.0 16 111.9 46 3.00 52 2 11.33
NO0551.04 3.0 3.0 6 5.1 31 1.00 37 2 .77
NO0551.05 3.0 3.0 5 29.1 72 8.00 18 2 2.87
NO0551.06 3.0 3.0 18 5.8 129 2.00 2 2 1.73
NO0551.07 3.0 3.0 1720 69.5 2 2.00 55 59 1.40
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0551.01 2 2 146 2.88 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0551.02 10 12 178 2.51 4.00 5.00 1 5.0 8.00
NO0551.03 14 14 398 5.21 8.00 5.00 1 4.0 10.00
NO0551.04 4 4 21 1.16 2.00 5.00 9 1.0 3.00
NO0551.05 43 60 83 7.71 3.00 5.00 2 7.0 9.00
NO0551.06 19 20 1164 6.35 13.00 5.00 4 5.0 13.00
NO0551.07 3 5 360 1.34 2.00 5.00 1 32.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0551.01 4
NO0551.02 7
NO0551.03 2
NO0551.04 6
NO0551.05 2
NO0551.06 3
NO0551.07 6


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse