English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 013 Tjønnmyra
(Objekt Id: 2812)
(Sist oppdatert: 26.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432452 m. Nord: 7328497 m.
Lengdegrad: 13.5075410 Breddegrad: 66.0698320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver: 1387 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 15 % 30.10.1992
Fe-total 25 % 30.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1913 Røsking
1974 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 135 / 20 Retning: 210
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord gruppen Formasjon: jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Skapolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Monzonitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzonitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Skarn Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :135 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Davemo mt.-malm: Der er to malmlinser 950 m fra hverandre: M.o.h. Tykkelse Lengde Dyp Tonn sp.v. 3.0 Finnkotm. 380 40 m 100 m 50 m 600 000 Tjønnm. 280 15 m 175 m 100 m 787 500 Sum: 1 387 500 tonn Som Stormo-forekomsten er malmen mye magnetitt-dominert. Malmen er omgitt av båndet grønt skarn og Davemo-monzonitten Tjønnmyra-forekomsten inneholder skapolitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1946
Davemoen jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1952;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Davemoens jernmalmfelt i Elsfjord 1946. Feltet ligger i en større N-S strykende kalksteinformasjon. Malmen er avdekket med skjæringer og røsker og opptrer dels som impregnsjon eller slirer og smålinser, dels som bredere eller smale lag av hematitt og magnetitt. Malmsonens mektighet er 2 - 6 m. Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, 40460.

Johansson, J. A. , 1909
Davemoens Jernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 237;5 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, - 40460. Rapporten beskriver Davemoens jernfelt i Elsfjord. Malmsonen er avdekket med flere røsker og mineraliseringen er magnetitt og hematitt. Mektigheten er ca. 2 m og feltes utstrekning blir anslått til 1,5 km. Et analyseresultat viser ca 46 % Fe. Det er foretatt magnetiske målinger og det blir foreslått videre undersøkelser.

Krum, R. , 1911
Davemoen og Stormoen Jernfelter ved Elsfjorden i Rana, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1662;8 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455. 40456, 40458, 40460. Malmsonene ligger i sedimentære bergarter med bl.a kalksteiner og er sterkt presset og foldet. Mineraliseringen opptrer i hovedsak som magnetitt med noe hematitt og all malm er oppredningsmalm. Følgende undersøkelsesarbeider er gjort: - Systematisk magnetometriske undersøkelse. - Topografisk kartlegging i M 1:1000, 1:2000, og 1:4000. - Nivellement i jernfeltene. - Avdekking-, overskjærings- og sprengningsarbeider - Prøvetaking av malm - Anbringelse av jernbolter - Malmberegninger og driftsoverslag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0700.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0700.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., semimassiv mt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse