English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 014 Finnkotmyra
(Objekt Id: 2813)
(Sist oppdatert: 28.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432507 m. Nord: 7328497 m.
Lengdegrad: 13.5087560 Breddegrad: 66.0698430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver: 1385 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 25 % 30.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1913 Røsking
1974 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 45 / 55 Retning: 200
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord gruppen Formasjon: jernmalm-formasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Monzonitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzonitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Skarn Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :45 / 55 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Davemo mt.-malm ----------------- Der er to malmlinser 950 m fra hverandre: M.o.h. Tykkelse Lengde Dyp Tonn sp.v. 3.0 Finnkotm. 380 40 m 100 m 50 m 600 000 Tjønnm. 280 15 m 175 m 100 m 787 500 Sum: 1 387 500 tonn Som Stormo-forekomsten er malmen mye magnetitt-dominert. Malmen er omgitt av båndet grønt skarn og Davemo-monzonitten. Tjønnmyra-forekomsten inneholder skapolitt. 2 utplukkede rike prøver gir følgende (vol%): Pr.1 Pr.2 ------------------------------------------------------------------ 35 30 magnetitt forbundet med spor av titanitt og rutil 10 11 kvarts 5 7 plagioklas 35 25 hornblende 7 11 biotitt 5 16 skapolitt U. Søvegjarto -92.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krum, R. , 1911
Davemoen og Stormoen Jernfelter ved Elsfjorden i Rana, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1662;8 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455. 40456, 40458, 40460. Malmsonene ligger i sedimentære bergarter med bl.a kalksteiner og er sterkt presset og foldet. Mineraliseringen opptrer i hovedsak som magnetitt med noe hematitt og all malm er oppredningsmalm. Følgende undersøkelsesarbeider er gjort: - Systematisk magnetometriske undersøkelse. - Topografisk kartlegging i M 1:1000, 1:2000, og 1:4000. - Nivellement i jernfeltene. - Avdekking-, overskjærings- og sprengningsarbeider - Prøvetaking av malm - Anbringelse av jernbolter - Malmberegninger og driftsoverslag.

Johansson, J. A. , 1909
Davemoens Jernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 237;5 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, - 40460. Rapporten beskriver Davemoens jernfelt i Elsfjord. Malmsonen er avdekket med flere røsker og mineraliseringen er magnetitt og hematitt. Mektigheten er ca. 2 m og feltes utstrekning blir anslått til 1,5 km. Et analyseresultat viser ca 46 % Fe. Det er foretatt magnetiske målinger og det blir foreslått videre undersøkelser.

Bøckman, K.L. , 1946
Davemoen jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1952;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Davemoens jernmalmfelt i Elsfjord 1946. Feltet ligger i en større N-S strykende kalksteinformasjon. Malmen er avdekket med skjæringer og røsker og opptrer dels som impregnsjon eller slirer og smålinser, dels som bredere eller smale lag av hematitt og magnetitt. Malmsonens mektighet er 2 - 6 m. Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, 40460.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0701.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., Båndet mt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0701.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., Båndet mt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 014 Finnkotmyra

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0701.01 Fastfjell 10 24 3 3 19 -.3 -2.0
NO0701.02 Fastfjell 13 20 -3 5 14 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0701.01 -3.0 -3.0 -5.0 5 2.4 8 1.00 3 24
NO0701.02 -3.0 -3.0 -5.0 8 2.0 3 2.00 8 33
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0701.01 .07 54 32 1038 27.57 2.00 -5.00 -2 18.0
NO0701.02 .01 42 18 1977 34.11 3.00 -5.00 -2 11.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0701.01 8.00 -3
NO0701.02 5.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse