English version
MALMDATABASEN
Registrering 1822 - 004 Leirfjord
(Objekt Id: 2823)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 407303 m. Nord: 7329888 m.
Lengdegrad: 12.9512270 Breddegrad: 66.0759250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Ag Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,5 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1884 Røsking
1907 - 1908 Røsking
1934 - 1935 Røsking
1974 - 1974 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 285 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :285 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første anmeldelser fra feltet er fra begynnelsen av 1880-årene. Synken i Smøråsen ble drevet i 1883-84, mens dagstrossen i Småhaugene daterer seg fra 1907-08. I 1934-35 ble det utført et videre oppfaringsarbeid på Smøråsen-synken, og fra samme perioden daterer seg et geofysisk kart med resultater fra SP-målinger.Hovedbruddet (Smøråsen) er en 20x3m og 10-12m dyp, vannfylt utstrossing (UTM 407370 7330090). Fra bunnen går det en ca. 15m lang tunnel mot nord ut i dagen. 100m3 tipp, muligens mer marmor i overgrodde hauger i skogen. Malmen ses ikke i strossa, men det gjenstår noe kalkspatmarmor. Glimmergneis og kalkglimmergneis i heng og ligg. Fra tippen: massiv magnetkis-blyglans-sinkblende-malm (prøve 02) og massiv blyglans-sinkblende-malm (03, 04 og 05). 10m øst for den store utstrossingen er en liten utstrossing. Her står et 10cm mektig lag massiv ga-sl-malm i kalkspatmarmor (01). I umiddelbar nærhet er det disseminasjon av ga, sl og po i marmoren. I heng og ligg er det kalkglimmergneis. Videre 10m mot øst er en liten gjengrodd synk. Iflg. Pedersen (1935) består malmen i Smøråsen av tre linser som varierer i mektighet fra 0.15-1.3m. Brun (1934) oppgir 4 analyser fra Smøråsen som varierer mellom 6 og 16% Zn, 4 og 18% Pb og 0.12% As. Sannsynlig gjennomsnittsgehalt angis til 11-12% Zn og 11-12% Pb. Bergarkivrapport nr. 1008 angir sølvgehalten til 302g/t (sammenslått 8 prøver). Det er gjort flotasjonsforsøk med malmen (Holmsen 1934). Ca. 100m NØ for strossen er det påvist et parallelldrag med anslått 0.5-0.75m mektighet i et lite skjerp - mest kompakt magnetkis. Ca. 200m øst for strossen ligger Tøråsen. Her er malmsonen blottet over 30m lengde. Mektigheten er 0.5-0.7m. Ved UTM 407350 7329520 (Småhaugene) er det en 20m lang, 3m bred og 6m dyp, vannfylt dagskjæring med en synk (70m3 tipp). Malmen er uttatt og ses ikke, men Bøckman (1952) oppgir gjennomsnittsmektigheten til ca. 1m. En mektig granittgang opptrer i malmens ligg, mens kalkspatmarmor er hengbergart. Prøver er tatt fra tippen: 07 er massiv po med sl og noe ga. Prøve 08 er massiv po med py-porfyrer og sl, ga og cpy. Prøve 09 er massiv sl-po-py-ga-malm. Det ligger også endel blokker med amfibolitt på tippen. Brun (1934) gir 5 analyser fra Småhaugene. Sannsynlig gjennomsnittsgehalt er 12-13% Zn og 0.1-0.2% Pb, altså mye lavere Pb-gehalt enn i Smøråsen. 20m øst for dagskjæringen (UTM 407370 7329520) er en liten røsk. Her ses 20cm mektig massiv po-py-sl-ga-malm i kalkspatmarmor (06). Po dominerer (opp-til 1cm store po-porfyrer). Noe sl og ga. 10m øst for denne røsken er en 3m lang røsk. Her står 50cm mektig massiv po med py-porfyrer og noe sl, ga og cpy i ligg. Over: 30cm mektig blandet kalk-spatmarmor og glimmergneis. Over denne er det 20cm mektig rik sl-malm. Denne tilsammen 1m mektige malmsonen ligger i kalkspatmarmor. 8m videre mot øst er det flere overgrodde røsker. 50m vest for påhugget av dagskjæringen er det røsket litt (<1m3 tipp). Malmsonen er minst 1m mektig og ligger i kalkspatmarmor. 12m videre mot vest er en gjengrodd røsk (2m3 tipp). Malmsonen ved Røskatåsen (knapt 200m NØ for dagskjæringen ved Småhaugene) kan følges over ca. 40m og har en mektighet på ca. 0.9m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, P. , 1934
Tester paa 3 malmpröver fra Leirfjord tat av Ing. R. Brun.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 760;4 sider

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
HISU-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Leirfjord, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/4;9 sider
Abstrakt:
Smøråsen/Tørråsen og bly-sinkforekomster opptrer som en synk, en dagstrosse og flere røsker. Det har vert drift og oppfaringsarbeider ved forekomsten siden 1880 årene. Etter avtale med HISU er det utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og av fast fjell og geo- fysiske forsøksmålinger med VLF. Hensikten med undersøkelsene var: Kartlegge utgående av malmen i forbindelse med en genetisk plassering av mineral- iseringen, kartlegge tektonikken i forbindelse med en eventuell sammenheng mellom forekomstene Smøråsen/Tørråsen og Småhaugene og undersøke forløpet av mineraliseringen mot dypet. Undersøkelsene viser at malmen er knyttet til hetrogene lag i en marmorenhet. Mineraliseringen forekommer tildels som massive ganger og malmmineralene er i hovedsak blyglans, sinkblende og magne- titt. Etter de foreliggende data kan det ikke trekkes noen sikker konklusjon om malmens forløp i vertikalplanet og det er ikke kommet fram indikasjoner som peker på en sammenheng mellom mineraliseringene i Smøråsen/Tørråsen og Småhaugene. Etter det som er kjent er malmens mektighet langt under det som er nødvendig for økonomisk drift. Imidlertid har de geofysiske målinger som er benyttet gitt liten informasjon om mulighetene for malmmineralisering mot dypet og under overdekket. Et begrenset program med IP- og magnetiske mål- inger er anbefalt.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Brun, R.M. 1934: Rapport von einer Reise zu Leirfjord, Dønna, Visten und Husvik. BA nr.700.


Bøckman, K.L. 1965: Leirfjord sink-blyforekomster. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede fra befaring 6. oktober 1952.


Pedersen, A. 1935: Smøråsen Grube in Leirfjord. BA nr. 1006.


Ukjent: Erzproben von Smøråsen. BA nr. 1008.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0713.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv blyglans-sinkblende-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-ga-sl-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv ga-sl-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv ga-sl-malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv ga-sl-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Småhaugene (Skjerp 1)
(Objekt Id: 3509 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 407282 m. Nord: 7329317 m.
Lengdegrad: 12.9511960 Breddegrad: 66.0708080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Ag Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 407350 7329520 (Småhaugene) er det en 20m lang, 3m bred og 6m dyp, vannfylt dagskjæring med en synk (70m3 tipp). Malmen er uttatt og ses ikke, men Bøckman (1952) oppgir gjennomsnittsmektigheten til ca. 1m. En mektig granittgang opptrer i malmens ligg, mens kalkspatmarmor er hengbergart. Prøver er tatt fra tippen: 07 er massiv po med sl og noe ga. Prøve 08 er massiv po med py-porfyrer og sl, ga og cpy. Prøve 09 er massiv sl-po-py-ga-malm. Det ligger også endel blokker med amfibolitt på tippen. Brun (1934) gir 5 analyser fra Småhaugene. Sannsynlig gjennomsnittsgehalt er 12-13% Zn og 0.1-0.2% Pb, altså mye lavere Pb-gehalt enn i Smøråsen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0713.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-sl-ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med py-porfyrer og sl, ga og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0713.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-po-py-ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3511 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 407302 m. Nord: 7329317 m.
Lengdegrad: 12.9516380 Breddegrad: 66.0708140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Ag Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
20m øst for dagskjæringen (UTM 407370 7329520) er en liten røsk. Her ses 20cm mektig massiv po-py-sl-ga-malm i kalkspatmarmor (06). Po dominerer (opp-til 1cm store po-porfyrer). Noe sl og ga.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0713.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-py-sl-ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3510 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 407212 m. Nord: 7329317 m.
Lengdegrad: 12.9496510 Breddegrad: 66.0707870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Ag Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
10m øst for denne røsken (skjerp 2) er en 3m lang røsk. Her står 50cm mektig massiv po med py-porfyrer og noe sl, ga og cpy i ligg. Over: 30cm mektig blandet kalk-spatmarmor og glimmergneis. Over denne er det 20cm mektig rik sl-malm. Denne tilsammen 1m mektige malmsonen ligger i kalkspatmarmor.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 004 Leirfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0713.01 Fastfjell 50 99999 14914 65 2 264.2 61.0
NO0713.02 Fastfjell 564 95631 11135 136 25 162.9 19.0
NO0713.03 Fastfjell 1566 99999 12133 99 18 234.6 37.0
NO0713.04 Fastfjell 59 99999 16432 36 3 67.5 10.0
NO0713.05 Fastfjell 56 99999 15196 52 3 96.2 41.0
NO0713.06 Fastfjell 1685 84757 974 70 25 6.7 20.0
NO0713.07 Fastfjell 772 94545 297 44 36 1.6 8.0
NO0713.08 Fastfjell 643 99999 867 84 23 3.0 15.0
NO0713.09 Fastfjell 664 99999 478 18 14 .5 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0713.01 3.0 3.0 16 436.8 14 1.00 414 2 15.84
NO0713.02 3.0 3.0 51 147.8 17 1.00 234 2 24.70
NO0713.03 3.0 3.0 76 206.0 22 1.00 493 2 18.26
NO0713.04 3.0 3.0 19 359.1 25 2.00 71 2 11.22
NO0713.05 3.0 3.0 20 650.1 23 2.00 59 2 18.78
NO0713.06 3.0 3.0 9 149.9 7 1.00 7 8 25.50
NO0713.07 3.0 3.0 2 170.7 10 1.00 3 2 23.69
NO0713.08 3.0 3.0 31 244.5 19 1.00 3 2 25.13
NO0713.09 3.0 3.0 16 352.3 12 1.00 2 3 18.26
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0713.01 31 21 440 4.88 2.00 5.00 1 26.0 2.00
NO0713.02 14 11 567 26.37 2.00 5.00 1 32.0 2.00
NO0713.03 23 15 332 18.51 2.00 11.00 1 4.0 2.00
NO0713.04 24 17 554 4.87 2.00 5.00 1 22.0 2.00
NO0713.05 24 13 561 6.90 2.00 5.00 1 10.0 2.00
NO0713.06 2 4 1296 27.35 2.00 5.00 1 34.0 2.00
NO0713.07 2 4 1039 36.55 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0713.08 2 7 1530 24.55 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0713.09 2 6 2126 13.61 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0713.01 2
NO0713.02 2
NO0713.03 2
NO0713.04 2
NO0713.05 2
NO0713.06 2
NO0713.07 2
NO0713.08 2
NO0713.09 2


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse