English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 018 Dolstadåsen II
(Objekt Id: 2836)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418599 m. Nord: 7304640 m.
Lengdegrad: 13.2166100 Breddegrad: 65.8526300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,7 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1940 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 105 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Skjervenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :105 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :105 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De tidligste arbeider i feltet startet i 1885. I perioder mellom 1890 til 1900 ble det drevet undersøkelsesarbeider av Chr. Anker. I 1940 ble forekomstene i Dolstadåsen befart og magnetometermålt av Kvalheim (1940). Bøckman (1949,1952 og 1957) befarte forekomstene i 1949, 1951 og 1957. Jernformasjonen i Langtarmåsen har ca. 500m røsket lengde med opptil 100m mektighet av malmførende sone. Massive magnetittbånd med litt svovelkisdisseminasjon veksler med skarnbånd (epidot-granat-amfibolitt). Massivmalm er tidligere analysert (Remmen 19?) til ca. 50% Fe, 0.2-0.5% P, 0.2% S og 0.3% Mn. Gjennomsnittsgehalt i sonen er betraktelig lavere, anslagsvis 20-25% Fe i magnetitt. Båndingen står steilt og forløper i Ø-V-retning langs ryggen av Langtarmåsen og skjærer veien. Sør for Bjørnkleppen vider malmsonen seg ut til ca. 100m mektighet før den løper inn mot en antatt forkastning i Bjørndalen. Det er en klar diskordans mellom lagningen i bergartene på hver side av dalen. Skjerpene omtales fra øst mot vest: Skjerp 1: 15m lang røskegrøft i N-S-retning. 2m3 tipp. Bare noen cm-mektige massiv-magnetittbånd i epidotholdig amfibolitt. Foliasjon 280/75. Hovedskjerpet: 10x3m skjæring på tvers av strøket. 3m dyp. 80m3 tipp. Opptil 1dm mektige massive magnetittbånd (prøve 02) veksler med epidot+-granat og amfibolittbånd og lyse feltspatrike bånd, samt kalkrike bånd. 01 er knakkprøver over 10m mektighet for å gi omtrentlig gjennomsnittsgehalt. Mineraliseringens mektighet er minst 20m. Skjerp 2: Utsprengt 50m3 i skrent i samme sone. Skjerp 3: Her starter en gjengrodd avblotningsgrøft og løper ca. 70m mot nord til veien. Skjerp 4: 7x2m og 3m dyp skjæring (30m3 tipp) langs strøket i samme malmhorisont. Malmsonen (>10m mektig) skjærer veien ved UTM 418525 7304900. Samme veiskjæring skjærer Halsåsen-malmsonen ved 418505 7304875. Det er bare 8m med skarn mellom dem. Nord for veien, ved UTM 418535 7304920, er det sprengt ut 2m3 magnetittmalm (skjerp 5). Steilt fall. Skjerp 6: Lite skjerp med båndet magnetitt- og granat-epidot-kalk- spatbånd (03). Skjerp 7: 10m3 utsprengt i skrent. Samme malmtype. Skjerp 8: 40m3 utsprengt i skrent. Samme malmtype. Skjerp 9: 10m3 utsprengt i skrent. Opptil 0.5m mektige massive magnetittbånd i grønnstein. Skjerp 10: 10m3 utsprengt i skrent. Mineralisering som ovenfor. Skjerp 11: 5 m3 utsprengt i skrent. Umineralisert grønnstein, nord for malmsonen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Remmen, K. , 1922
Kortfattede opplysninger vedkommende Chr. Ankers dødsbos grubefelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 911;8 sider
Abstrakt:
Dokumentet gir opplysninger om grubefeltene tilhørende Chr. Ankers dødsbo. Feltene er: I Nordland: Saltdalens kobberfelter (Ingeborg, Baldoivi og Stålhaugen), Gjærvalens kobberfelter, Selvåg jernfelt, Hjeldsand jernfelt og Halsåsen- Høgåsen jernfelt. I Troms: Skogfjord Svovelkisfelt. I Finnmark: Sløkdalens kobberfelt. Med i dødsboet men ikke beskrevet her er to jernmalmanvisninger på Dønnes, Helgeland og en anvisning i Vaddasgaisa.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kvalheim, A. 1940: Rapport over befaring av jernmalmfeltene ved Mosjøen. Avskrift Nordlandske Bergmesterembede.


Thörnquist, C. 1939: Rapport over jernmalmforekomsterne ved Mosjøen. Bergmesterens arkiv.


Bøckman, K.L. 1949: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman, K.L. 1951: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman K.L. 1952: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.


Bøckman K.L. 1957: Mosjøen jernmalmfelter. Utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
DOL-22-A2 Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: B†ndet magn-hem.malm med 1 cm sonerte granat-ep b†nd
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-22-B Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Massiv finkornet magnetitt-hematittmalm med granitt†re
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-22-C Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Semi-massiv foliert magnetitt-kalksilikatmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0728.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Knakkprøver, gjennomsnitt over 10 m med båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0728.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3558 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418675 m. Nord: 7304589 m.
Lengdegrad: 13.2182840 Breddegrad: 65.8522000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 15m lang røskegrøft i N-S-retning. 2m3 tipp. Bare noen cm-mektige massiv-magnetittbånd i epidotholdig amfibolitt. Foliasjon 280/75.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
DOL-3-B Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: M›rk foliert massiv magnetitt malm med h†rtynne kvartsstriper
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
DOL-3-C Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Gr†gr›nt b†nd i massiv magnetittmalm med h†rtynne kvartsstriper
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3559 18,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418622 m. Nord: 7304648 m.
Lengdegrad: 13.2171030 Breddegrad: 65.8527090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: Utsprengt 50m3 i skrent i samme sone.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3568 18,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418612 m. Nord: 7304648 m.
Lengdegrad: 13.2168840 Breddegrad: 65.8527060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: Her starter en gjengrodd avblotningsgrøft og løper ca. 70m mot nord til veien.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3560 18,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418482 m. Nord: 7304683 m.
Lengdegrad: 13.2140160 Breddegrad: 65.8529870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: 7x2m og 3m dyp skjæring (30m3 tipp) langs strøket i samme malmhorisont. Malmsonen (>10m mektig) skjærer veien ved UTM 418525 7304900. Samme veiskjæring skjærer Halsåsen-malmsonen ved 418505 7304875. Det er bare 8m med skarn mellom dem. Nord for veien, ved UTM 418535 7304920, er det sprengt ut 2m3 magnetittmalm (skjerp 5). Steilt fall.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3562 18,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418467 m. Nord: 7304718 m.
Lengdegrad: 13.2136660 Breddegrad: 65.8532970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nord for veien, ved UTM 418535 7304920, er det sprengt ut 2m3 magnetittmalm (skjerp 5). Steilt fall.

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3561 18,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418377 m. Nord: 7304723 m.
Lengdegrad: 13.2116920 Breddegrad: 65.8533200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6: Lite skjerp med båndet magnetitt- og granat-epidot-kalk- spatbånd (03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0728.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3567 18,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418357 m. Nord: 7304718 m.
Lengdegrad: 13.2112580 Breddegrad: 65.8532700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7: 10m3 utsprengt i skrent. Samme malmtype.

Navn på lokalitet: Skjerp 8
(Objekt Id: 3566 18,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418342 m. Nord: 7304733 m.
Lengdegrad: 13.2109200 Breddegrad: 65.8534000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 8: 40m3 utsprengt i skrent. Samme malmtype.

Navn på lokalitet: Skjerp 9
(Objekt Id: 3565 18,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418322 m. Nord: 7304753 m.
Lengdegrad: 13.2104690 Breddegrad: 65.8535750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 9: 10m3 utsprengt i skrent. Opptil 0.5m mektige massive magnetittbånd i grønnstein.

Navn på lokalitet: Skjerp 10
(Objekt Id: 3564 18,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418317 m. Nord: 7304773 m.
Lengdegrad: 13.2103470 Breddegrad: 65.8537530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 10: 10m3 utsprengt i skrent. Mineralisering som ovenfor.

Navn på lokalitet: Skjerp 11
(Objekt Id: 3563 18,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418317 m. Nord: 7304798 m.
Lengdegrad: 13.2103320 Breddegrad: 65.8539770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 11: 5 m3 utsprengt i skrent. Umineralisert grønnstein, nord for malmsonen.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 018 Dolstadåsen II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
DOL-22-A2 Fastfjell 4 16 1 35 13 .6
DOL-22-B Fastfjell 5 24 1 31 25 -.5
DOL-22-C Fastfjell 4 30 1 23 14 .6
DOL-3-B Fastfjell 6 26 2 42 38 .7
DOL-3-C Fastfjell 3 20 2 47 27 .5
NO0728.01 Fastfjell 10 38 9 19 20 .1 4.0
NO0728.02 Fastfjell 8 36 2 30 26 .1 2.0
NO0728.03 Fastfjell 5 32 6 13 7 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
DOL-22-A2 14 213 0.50 1
DOL-22-B 19 344 0.40 -1
DOL-22-C 16 479 0.50 -1
DOL-3-B 6 283 0.20 2
DOL-3-C 4 188 0.40 2
NO0728.01 3.0 3.0 5 .4 24 1.00 2 2
NO0728.02 3.0 3.0 8 .2 99 1.00 2 2
NO0728.03 3.0 3.0 2 .2 10 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
DOL-22-A2 -0.50 9.20 101 4.30 1.70
DOL-22-B -0.50 4.60 117 1.70 0.60
DOL-22-C -0.50 6.20 84 4.20 0.80
DOL-3-B -0.50 11.20 186 5.50 0.80
DOL-3-C -0.50 13.90 165 6.60 1.00
NO0728.01 .02 39 24 3534 10.81 3.00 5.00
NO0728.02 .03 64 15 2193 31.15 2.00 5.00
NO0728.03 .02 42 24 1221 14.79 4.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
DOL-22-A2 -1 13.1 859.9 25.7 111 11.80 0.60 0.50 18.40
DOL-22-B 1 24.5 563.7 23.2 31 3.10 0.20 0.40 12.00
DOL-22-C 1 43.0 733.1 22.7 75 7.30 0.40 1.00 18.70
DOL-3-B -1 19.1 385.1 28.0 190 14.20 0.60 0.20 32.60
DOL-3-C -1 24.8 409.2 25.3 173 14.10 1.00 -0.10 32.60
NO0728.01 1 71.0 12.00
NO0728.02 1 280.0 6.00
NO0728.03 1 43.0 17.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
DOL-22-A2 36.90 4.31 17.70 3.37 0.80 3.58 0.58 3.68 0.85
DOL-22-B 26.80 3.34 13.30 3.21 0.72 3.25 0.55 3.61 0.81
DOL-22-C 37.80 4.30 17.40 3.41 0.78 3.54 0.56 3.61 0.74
DOL-3-B 68.80 8.70 34.70 6.77 1.72 6.11 0.89 4.86 1.00
DOL-3-C 64.00 7.74 30.30 5.87 1.39 5.41 0.84 4.69 0.95
NO0728.01
NO0728.02
NO0728.03
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
DOL-22-A2 2.80 0.42 2.86 0.46 1 2.70
DOL-22-B 2.41 0.35 2.37 0.39 3 0.70
DOL-22-C 2.30 0.34 2.28 0.38 1 1.90
DOL-3-B 2.82 0.40 2.51 0.40 3 3.60
DOL-3-C 2.56 0.39 2.55 0.41 1 3.40
NO0728.01 2
NO0728.02 2
NO0728.03 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
DOL-22-A2 Fastfjell 34.50 6.72 0.69 38.20 1.08 5.03 10.60
DOL-22-B Fastfjell 17.40 2.32 0.17 73.70 0.46 1.66 4.11
DOL-22-C Fastfjell 34.00 4.37 0.37 37.40 0.88 3.78 17.30
DOL-3-B Fastfjell 36.10 8.45 0.76 37.30 1.19 4.14 9.38
DOL-3-C Fastfjell 42.50 9.41 0.78 25.30 1.58 4.81 11.90
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
DOL-22-A2 0.73 0.50 0.64 0.13 99.00
DOL-22-B 0.39 0.69 0.46 -1.49 100.00
DOL-22-C 0.25 1.21 0.45 -0.44 100.00
DOL-3-B 0.78 1.25 0.38 -0.29 99.00
DOL-3-C 0.83 1.42 0.28 0.55 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse